Resultat morbank

RESULTAT MORBANK     
Beløp i mill. kroner3. kv. 20163. kv. 201530.09.201630.09.20152015
Renteinntekter3283699831 1251 473
Rentekostnader109151360517645
Netto renteinntekter219218623608828
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester5052142151197
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester77212128
Andre driftsinntekter76211927
Netto provisjons- og andre driftsinntekter5051142149196
Utbytte00177192193
Netto verdiendring på finansielle instrumenter24-1592119
Netto avkastning på finansielle investeringer24-15269203202
Sum inntekter2932541 0349601 226
Kostnader ved ytelser til ansatte8281240238295
Administrasjonskostnader30299593119
Avskrivninger og avsetninger66191723
Andre driftskostnader27277475105
Sum driftskostnader145143428423542
Resultat før tap148111606537684
Tap på utlån, garantier m.v.5902247
Resultat før skatt143102606515637
Skattekostnad34289787125
Resultat for perioden10974509428512
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner)5,503,7525,5021,5025,70
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner)5,503,7525,5021,5025,70
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)0,000,0011,5013,5013,50
      
      
UTVIDET RESULTAT MORBANK     
Beløp i mill. kroner3. kv. 20163. kv. 201530.09.201630.09.20152015
Resultat for perioden10974509428512
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:     
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt)-30-41-248
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:     
Estimatavvik pensjon0000-9
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon0000-2
Totalresultat for perioden10674468426549