Resultat konsern

RESULTAT KONSERN      
Beløp i mill. kronerNote3. kv. 20163. kv. 201530.09.201630.09.20152015
Renteinntekter 4444951 3351 5211 994
Rentekostnader 166212532708896
Netto renteinntekter9 2782838038131 098
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5052142151196
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 77212128
Andre driftsinntekter 67162025
Netto provisjons- og andre driftsinntekter 4952137150193
Utbytte 00112
Netto verdiendring på finansielle instrumenter5 25-19981410
Netto avkastning på finansielle investeringer 25-19991512
Sum inntekter 3523161 0399781 303
Kostnader ved ytelser til ansatte 8484249248309
Administrasjonskostnader 30299593119
Avskrivninger og avsetninger 87232029
Andre driftskostnader 26267676104
Sum driftskostnader 148146443437561
Resultat før tap 204170596541742
Tap på utlån, garantier m.v.3 51002550
Resultat før skatt 199160596516692
Skattekostnad 4746138141189
Resultat for perioden 152114458375503
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 7,605,7022,9518,8025,25
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 7,605,7022,9518,8025,25
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 0,000,0011,5013,5013,50
       
       
UTVIDET RESULTAT KONSERN      
Beløp i mill. kroner 3. kv. 20163. kv. 201530.09.201630.09.20152015
Resultat for perioden 152114458375503
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:      
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt) -3-2-41-248
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:      
Estimatavvik pensjon 0000-9
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 0000-2
Totalresultat for perioden 149112417373540