Egenkapitaloppstilling konsern

KONSERN 30.09.2016Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.155 1129763542 18312593582457
Endring egne egenkapitalbevis126 3 2  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-114      -114
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-115      -115
Totalresultat for perioden417      417
Egenkapital pr 30.09.165 3129823542 18612593782646
         
         
KONSERN 30.09.2015Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.144 8459783532 04812579934507
Endring egne egenkapitalbevis-10-51-5    
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-133      -133
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-136      -136
Totalresultat for perioden378      378
Egenkapital pr 30.09.154 9449733542 04312579934616
         
         
KONSERN 31.12.2015Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.144 8459783532 04812579934507
Endring egne egenkapitalbevis-2-21-2 1  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-133      -133
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-136      -136
Egenkapital før årets resultatdisponering4 5739763542 04612580034238
Tilført grunnfondet142  142    
Tilført utjevningsfondet140    140  
Tilført annen egenkapital-9      -9
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne114      114
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet115      115
Resultat for regnskapsåret5030014201400220
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg48     48 
Estimatavvik pensjoner-9  -5 -4  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner-2  -1 -1  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat3700-60-5480
Totalresultat for perioden54000137013548220
Egenkapital pr 31.12.155 1129763542 18312593582457