Balanse morbank

BALANSE MORBANK    
Eiendeler    
Beløp i mill. kroner30.09.201630.09.201531.12.2015 
Kontanter og fordringer på Norges Bank4395831 054 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 1202 6302 174 
Utlån til og fordringer på kunder33 89634 63134 530 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer6 9964 5084 333 
Finansielle derivater727673749 
Aksjer og andre verdipapirer126123168 
Eierinteresser i konsernselskaper1 3711 1711 171 
Eiendel ved utsatt skatt593760 
Immaterielle eiendeler504747 
Varige driftsmidler384750 
Andre eiendeler15315575 
Sum eiendeler45 97544 60544 411 
     
Forpliktelser og egenkapital    
Beløp i mill. kroner30.09.201630.09.201531.12.2015 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner6692 1651 343 
Innskudd fra kunder32 38029 30229 410 
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 3535 8476 206 
Finansielle derivater499612586 
Andre forpliktelser496439521 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter939975 
Andre avsetninger og forpliktelser396759 
Fondsobligasjoner811819826 
Ansvarlige lån501501501 
Sum forpliktelser40 84139 85139 527 
Egenkapitalbevis989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis-7-16-13 
Overkurs354354354 
Innskutt egenkapital1 3361 3271 330 
Grunnfondskapital2 1862 0432 183 
Gavefond125125125 
Utjevningsfond937799935 
Verdireguleringsfond823482 
Annen egenkapital00229 
Totalresultat for perioden4684260 
Opptjent egenkapital3 7983 4273 554 
Sum egenkapital5 1344 7544 884 
Sum forpliktelser og egenkapital45 97544 60544 411