Balanse konsern

BALANSE KONSERN     
Eiendeler     
Beløp i mill. kronerNote30.09.201630.09.201531.12.2015 
Kontanter og fordringer på Norges Bank5 6 9 4395831 054 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 6 9 6221 1701 205 
Utlån til og fordringer på kunder2 3 4 5 7 9 51 75351 41951 286 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer5 7 9 7 2104 6744 735 
Finansielle derivater5 7 1 1461 1781 234 
Aksjer og andre verdipapirer5 7 126123168 
Eiendel ved utsatt skatt 502850 
Immaterielle eiendeler 504748 
Varige driftsmidler 235259259 
Andre eiendeler 15916081 
Sum eiendeler 61 79059 64160 120 
      
Forpliktelser og egenkapital     
Beløp i mill. kronerNote30.09.201630.09.201531.12.2015 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner5 6 9 6491 0901 058 
Innskudd fra kunder2 5 7 9 32 35029 28629 389 
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 6 20 99821 72121 918 
Finansielle derivater5 7 503623592 
Andre forpliktelser 533492590 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 949875 
Andre avsetninger og forpliktelser 396759 
Fondsobligasjoner5 6 811819826 
Ansvarlige lån5 6 501501501 
Sum forpliktelser 56 47854 69755 008 
Egenkapitalbevis10 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -7-16-13 
Overkurs 354354354 
Innskutt egenkapital 1 3361 3271 330 
Grunnfondskapital 2 1862 0432 183 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 937799935 
Verdireguleringsfond 823482 
Annen egenkapital 229238457 
Totalresultat for perioden 4173780 
Opptjent egenkapital 3 9763 6173 782 
Sum egenkapital 5 3124 9445 112 
Sum forpliktelser og egenkapital 61 79059 64160 120