Kvartalsberetning fra styret

Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2016
Sparebanken Møres resultat etter tap etter 3. kvartal 2016 ble 596 mill. kroner mot 516 mill. kroner i samme periode i 2015.

Sum inntekter var 61 mill. kroner høyere enn etter samme periode i 2015. Rentenettoen er redusert med 10 mill. kroner og andre inntekter har økt med 71 mill. kroner. Økningen i andre inntekter er i hovedsak knyttet til inntekten fra VISA-transaksjonen på 45 mill. kroner, kursgevinst fra obligasjonsbeholdningen utgjør 27 mill. kroner mot et kurstap på 41 mill. kroner i fjor og inntekter fra renteforretninger med kunder er 14 mill. kroner lavere enn etter 3. kvartal 2015.

Kostnadene er 6 mill. kroner høyere og tap på utlån og garantier er 25 mill. kroner lavere enn i tilsvarende periode i fjor.

Kostnader i forhold til inntekter utgjør etter 3. kvartal i år 42,6 %. Dette er en reduksjon i forhold til samme periode i 2015 med 2,1 p.e. Kostnadsandelen hittil i år er bedre enn Sparebanken Møres målsetting om en kostnadsandel på maksimalt 45 % i forhold til inntektene.

Resultat etter skatt på 458 mill. kroner er 83 mill. kroner høyere enn etter samme periode i fjor. Årets resultat gir en egenkapitalrentabilitet på 12,4 % omregnet til årsbasis mot 10,8 % etter 3. kvartal 2015. Sparebanken Møres strategiske målsetting for egenkapitalrentabilitet er at denne skal være minimum 10 % etter skatt.

Resultat pr. egenkapitalbevis etter 3. kvartal 2016 er kr 22,95 mot kr 18,80 for samme periode i fjor.

Styret er fornøyd med resultatet etter 3. kvartal 2016.

Visa-transaksjonen
Det vises til tidligere informasjon gitt i årsrapport 2015 og i børsmelding 29. juni 2016 vedrørende avtalen mellom Visa Europe Ltd og Visa Inc om salg av samtlige aksjer i Visa Europe. Sparebanken Møre har en interesse i denne transaksjonen gjennom eierskap i Visa Norge som eier 1 aksje i Visa Europe Ltd samt en mindre interesse gjennom salget av Nets/Teller i 2014. Transaksjonen består av et kontantvederlag ved gjennomføring samt et kontantvederlag som utbetales etter tre år og konvertible preferanseaksjer.

Effekten på resultat før skatt fra denne første delen av kontantvederlaget utgjør etter tredje kvartal 45 mill. kroner, der 38 mill. kroner kommer fra eierskapet i Visa Norge og 7 mill. kroner kommer fra interessen i Nets/Teller.

RESULTAT I 3. KVARTAL 2016
Resultat etter skatt i 3. kvartal 2016 utgjorde 152 mill. kroner, 0,99 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 114 mill. kroner og 0,77 % i tilsvarende kvartal i fjor. Egenkapitalrentabiliteten i 3. kvartal 2016 ble 12,1 % mot 9,6 % i 3. kvartal i 2015.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 7,60 (5,70) for konsernet og kroner 5,50 (3,75) for morbanken.

Rentenetto
Netto renteinntekter på 278 mill. kroner er 5 mill. kroner lavere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,82 %, som er 0,11 p.e. lavere enn i 3. kvartal 2015.

Det generelt lave rentenivået i markedet, sammen med sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden påvirker utviklingen i rentenettoen.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter ble 74 mill. kroner, 41 mill. kroner høyere enn i 3. kvartal i fjor. Av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør andre driftsinntekter 0,48 % mot 0,22 % i tilsvarende kvartal i 2015. Kursgevinst på obligasjonsporteføljen utgjør 17 mill. kroner i 3. kvartal mot et kurstap på 32 mill. kroner i 3. kvartal 2015.

Kostnader
Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 148 mill. kroner som er 2 mill. kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. Personalkostnadene er uendret fra samme kvartal i fjor og øvrige kostnader har økt med 2 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor og utgjør 64 mill. kroner. Bemanningen er redusert med 10 årsverk de siste 12 månedene til 378 årsverk.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 42,3 % i 3. kvartal 2016 som er en reduksjon på 4,1 p.e. sammenlignet med 3. kvartal i fjor.

Tapsnedskrivning og mislighold
I kvartalet er det bokført tap på 5 mill. kroner på utlån og garantier. Omregnet på årsbasis utgjør dette 0,03 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 3. kvartal i 2015 var 10 mill. kroner (0,07 %). Gruppevise nedskrivninger er økt med 5 mill. kroner. Innen personkundesegmentet og næringslivssegmentet er det ikke bokført tap i kvartalet.

Pr utgangen av 3. kvartal 2016 utgjør totale tapsnedskrivninger 337 mill. kroner, tilsvarende 0,65 % av brutto utlån (323 mill. kroner og 0,62 % av brutto utlån). 13 mill. kroner av de individuelle nedskrivningene er knyttet til mislighold over 90 dager (17 mill. kroner), noe som utgjør 0,02 % av brutto utlån (0,03 %). 57 mill. kroner er relatert til øvrige engasjementer (69 mill. kroner), tilsvarende 0,11 % av brutto utlån (0,13 %). Gruppevise nedskrivninger utgjør 267 mill. kroner (237 mill. kroner), og utgjør 0,51 % av brutto utlån (0,46 %).

Netto tapsutsatte engasjement (misligholdte engasjement over 90 dager og ikke-misligholdte engasjement hvor det er foretatt individuell tapsnedskrivning) har de siste 12 månedene hatt en økning på 6 mill. kroner. Pr utgangen av 3. kvartal 2016 fordeler netto tapsutsatte engasjement seg med 106 mill. kroner for næringsliv og 49 mill. kroner for personmarkedet. Totalt utgjør dette 0,30 % av brutto utlån (0,29 %).

Utlån til kunder
Ved utgangen av 3. kvartal 2016 utgjorde utlån til kunder 51 753 mill. kroner (51 419 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på netto utlån til kunder på totalt 334 mill. kroner, tilsvarende 0,6 %. Utlån til personkunder økte med 6,2 %, mens utlån til næringsliv har hatt en reduksjon på 9,8 % siste 12 måneder. Personmarkedsandelen av utlånene utgjør ved utgangen av 3. kvartal 2016 70,1 % (66,3 %).

Innskudd fra kunder
Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 10,5 %. Ved utgangen av 3. kvartal 2016 utgjør innskuddene 32 350 mill. kroner (29 286 mill. kroner). Innskudd fra personmarked har økt med 5,2 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv har økt med 20,0 % og innskudd fra det offentlige har økt med 21,4 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 57,3 % (60,8 %), innskudd fra næringslivsmarkedet 39,5 % (36,3 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 3,2 % (2,9 %).

Innskudd som andel av utlån utgjør 62,5 % ved utgangen av tredje kvartal 2016 (57,0 %).

KAPITALDEKNING
Konsernets kapitaldekning ved utgangen av 3. kvartal 2016 ligger over de regulatoriske kapitalkravene og internt satt minimumsmålsetting for ren kjernekapital.

Inkludert 50 % av resultatet hittil i år utgjør ansvarlig kapital 18,8 % (17,2 %), kjernekapital 17,3 % (15,7 %), hvorav ren kjernekapital utgjør 14,9 % (13,3 %).

Sparebanken Møre har et kapitalkrav knyttet til overgangsordningen vedrørende Basel I-gulvet ved utgangen av 3. kvartal 2016 på 203 mill. kroner, tilsvarende et beregningsgrunnlag på 2 537 mill. kroner.

DATTERSELSKAPER
Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 122 mill. kroner etter skatt etter de tre første kvartalene av 2016 (138 mill. kroner).

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har ved kvartalsskiftet hentet inn 15,6 milliarder kroner i finansiering til konsernet. Selskapet har gitt 123 mill. kroner i resultatbidrag hittil i 2016 (137 mill. kroner).

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har gitt et negativt resultatbidrag hittil i 2016 på 1 mill. kroner (1 mill. kroner). Det var ved utgangen av kvartalet 14 årsverk i selskapet.

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har ikke gitt noe resultatbidrag hittil i 2016. Det er ingen ansatte i selskapet.

EGENKAPITALBEVIS
Ved utgangen av tredje kvartal 2016 var det 5 765 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital. I note 10 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis.

Pr 30. september 2016 eide banken 70 485 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.

UTSIKTENE FREMOVER
Som følge av vedvarende lave renter, en svak krone og en ekspansiv finanspolitikk vil aktivitetsnivået i fylket trolig holde seg stabilt ut året for deretter å kunne ta seg litt opp neste år. Aktiviteten er høy i flere bransjer. Blant annet gjelder dette innenfor fiskeri, tradisjonell vare- og tjenesteeksport, bygg og anlegg og reiseliv. Deler av Møre og Romsdal er likevel fortsatt påvirket av den fallende aktiviteten i oljesektoren.

Det forventes at tapsnivået i Sparebanken Møre inneværende år vil holde seg lavt og lavere enn i 2015.

Ved utgangen av september lå den registrerte ledigheten i Møre og Romsdal på 3,0 prosent i følge tall fra NAV. Dette var 0,2 prosentpoeng høyere enn i landet som helhet.

Kredittveksten i Norge har vært svakt avtakende gjennom årets tre første kvartaler, mens innskuddsveksten har tiltatt noe. Vi opplever fortsatt sterk konkurranse i markedet både for utlån og innskudd, men banken er konkurransedyktig og registrerer fortsatt god utlåns- og innskuddsvekst. Konkurransen innenfor enkelte næringssektorer er fortsatt sterk. Fokus er hele tiden rettet mot å generere vekst på gode engasjementer med et akseptabelt risikonivå.

Banken vil fortsatt være en sterk og engasjert støttespiller for næringslivet på Nordvestlandet.

Sparebanken Møre har fokus på kostnadseffektiv drift. Resultatet av dette har vært et svært tilfredsstillende kostnadsnivå. Fokus vil videreføres, og konsernets kostnadseffektivitet forventes inneværende år å bli innenfor intern målsetting om maksimum kostnadsandel på 45 prosent av inntektene.

Totalt sett forventes det et godt resultat for inneværende år, og en egenkapitalrentabilitet som overstiger måltallet på 10 prosent.

Ålesund, 30. september 2016

19. oktober 2016

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
ROY REITE, styrets nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENRIK GRUNG
ELISABETH MARÅK STØLE
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
OLAV ARNE FISKERSTRAND, adm. direktør