Resultat morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT MORBANK     
Beløp i mill. kroner3. kv. 20153. kv. 201430.09.201530.09.20142014
Renteinntekter3694181 1251 2551 664
Rentekostnader157214511662864
Netto renteinntekter212204614593800
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester5248151135179
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester78212229
Andre driftsinntekter65191927
Netto provisjons- og andre driftsinntekter5145149132177
Utbytte01192158159
Netto verdiendring på finansielle instrumenter-1510511138136
Netto avkastning på finansielle investeringer-15106203296295
Sum inntekter2483559661 0211 272
Kostnader ved ytelser til ansatte8179238234308
Administrasjonskostnader29249383119
Avskrivninger og avsetninger66171621
Andre driftskostnader2729758092
Sum driftskostnader143138423413540
Resultat før tap105217543608732
Tap på utlån, garantier m.v.91221422
Resultat før skatt96216521594710
Skattekostnad29349293129
Resultat for perioden67182429501581
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner)3,359,1521,5025,1029,10
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner)3,359,1521,5025,1029,10
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)0,000,0013,508,008,00
      
      
UTVIDET RESULTAT MORBANK     
Beløp i mill. kroner3. kv. 20153. kv. 201430.09.201530.09.20142014
Resultat for perioden67182429501581
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:     
Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt)0-87-2-8-13
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:     
Resultatført estimatavvik pensjon0000-102
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon000027
Totalresultat for perioden6795427493493