Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN      
Beløp i mill. kronerNote3. kv. 20153. kv. 201430.09.201530.09.20142014
Renteinntekter 4955581 5211 6792 237
Rentekostnader 2182847028681 144
Netto renteinntekter9 2772748198111 093
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5247151134178
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 78212229
Andre driftsinntekter 76202031
Netto provisjons- og andre driftsinntekter 5245150132180
Utbytte 02177
Netto verdiendring på finansielle instrumenter5 -1910514135128
Netto avkastning på finansielle investeringer -1910715142135
Sum inntekter 3104269841 0851 408
Kostnader ved ytelser til ansatte 8482248245324
Administrasjonskostnader 29249383119
Avskrivninger og avsetninger 76201925
Andre driftskostnader 2629768196
Sum driftskostnader 146141437428564
Resultat før tap 164285547657844
Tap på utlån, garantier m.v.3 101251522
Resultat før skatt 154284522642822
Skattekostnad 4351142146199
Resultat for perioden 111233380496623
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 5,5011,6519,0524,9031,20
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 5,5011,6519,0524,9031,20
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 0,000,0013,508,008,00
       
       
UTVIDET RESULTAT KONSERN      
Beløp i mill. kroner 3. kv. 20153. kv. 201430.09.201530.09.20142014
Resultat for perioden 111233380496623
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:      
Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt) -2-87-2-8-13
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:      
Resultatført estimatavvik pensjon 0000-102
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 000027
Totalresultat for perioden 109146378488535