Note 1

Regnskapsprinsipper

Generelt

Konsernets delårsregnskap er utarbeidet i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 30.09.2015. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

 

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta.

 

Delårsrapporten er utarbeidet i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som er benyttet i årsregnskapet for 2014. Det har ikke vært noen endringer eller trådt i kraft noen nye standarder så langt i 2015.

 

Det henvises til årsrapporten for 2014 for ytterligere beskrivelse av regnskapsprinsipper.

 

Note 2

Utlån og innskudd til kunder etter sektor og næring

KONSERNUtlån
Sektor/næring30.09.201530.09.201431.12.2014
Jordbruk og skogbruk395465463
Fiske og fangst3 3163 3393 279
Industri1 9422 1282 217
Bygg og anlegg711644603
Varehandel og hotell539632577
Utenriks sjøfart/supply1 6151 2041 610
Eiendomsdrift6 1095 5335 637
Faglig/finansiell tjenesteytelse1 065606787
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 2971 2731 311
Offentlig forvaltning163638
Utlandet133125135
Andre191137160
Sum næringsliv/offentlig17 32916 12216 817
Personkunder34 29931 54732 245
Opptjente, ikke forfalte renter/Påløpte renter112106129
Sum51 74047 77549 191
Individuelle nedskrivninger-84-157-141
Gruppevise nedskrivninger-237-149-166
Sum netto utlån51 41947 46948 884
Utlån med flytende rente (amortisert kost)46 24443 58645 250
Utlån med fast rente (virkelig verdi)5 4964 1893 941
    
    
KONSERNInnskudd
Sektor/næring30.09.201530.09.201431.12.2014
Jordbruk og skogbruk200189163
Fiske og fangst412345457
Industri1 0461 1301 138
Bygg og anlegg445502484
Varehandel og hotell762641688
Utenriks sjøfart/supply525565311
Eiendomsdrift1 4161 3601 597
Faglig/finansiell tjenesteytelse1 5871 7651 370
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse2 2781 8682 009
Offentlig forvaltning850722697
Utlandet5810
Andre1 8772 4022 434
Sum næringsliv/offentlig11 40311 49711 358
Personkunder17 60716 65517 024
Opptjente, ikke forfalte renter/Påløpte renter2763987
Sum29 28628 55028 389
Innskudd med flytende rente (amortisert kost)28 93328 12327 950
Innskudd med fast rente (virkelig verdi)353427439
 

Note 3

Tap på utlån og garantier

Spesifikasjon av periodens tapskostnad     
 3. kv. 20153. kv. 201430.09.201530.09.201431.12.2014
Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån og garantiansvar-28-3-57-11-25
Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån36571926
Konstaterte tap i perioden med tidligere individuelle nedskrivninger84151920
Konstaterte tap i perioden uten tidligere individuelle nedskrivninger-5441119
Inngang på tidligere konstaterte tap1981318
Periodens tapskostnad101251522
      
      
Individuelle nedskrivninger på utlån     
 3. kv. 20153. kv. 201430.09.201530.09.201431.12.2014
Individuell nedskrivning til dekning av tap på utlån 01.01/01.09111162141166166
Konstaterte tap i perioden med tidligere individuell nedskrivning64151920
Økning i individuelle nedskrivninger i perioden11577
Nye individuelle nedskrivninger i perioden48202829
Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden2610672541
Individuell nedskrivning til dekning av tap på utlån ved utgangen av perioden8415784157141
      
      
Nedskrivning på grupper av utlån     
 3. kv. 20153. kv. 201430.09.201530.09.201431.12.2014
Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01/01.07201144166140140
Endring i perioden36571926
Nedskrivning på grupper av utlån ved utgangen av perioden237149237149166
      
      
Individuelle avsetninger på garantiansvar     
 3. kv. 20153. kv. 201430.09.201530.09.201431.12.2014
Individuelle avsetninger 01.01/01.0722222
Ny avsetning i perioden00000
Tilbakeføring av avsetninger i perioden00000
Individuell avsetning ved utgangen av perioden22222
 

Note 4

Tapsutsatte engasjement

Sum av misligholdte engasjement over 3 mnd. og øvrige ikke-misligholdte engasjement med individuell tapsnedskrivning
 30.09.201530.09.201431.12.2014
KONSERNSumPMNLSumPMNLSumPMNL
Engasjement før individuelle tapsnedskrivninger:         
Misligholdte engasjement over 3 mnd.825032885731864739
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger153341194233339030637269
Sum engasjement før individuelle tapsnedskrivninger235841515119042139284308
Individuelle tapsnedskrivninger på:         
Misligholdte engasjement over 3 mnd.177102181321813
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger6912571381012812212110
Sum individuelle tapsnedskrivninger8619671591814114320123
Engasjement etter individuelle tapsnedskrivninger:         
Misligholdte engasjement over 3 mnd.654322674918653926
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger8422622852326218425159
Sum tapsutsatte engasjement etter individuelle tapsnedskr.14965843527228024964185
          
Sum tapsutsatte eng. før individuelle tapsnedskr. i % av utlån0,460,240,881,080,292,630,800,261,83
Sum tapsutsatte eng. etter individuelle tapsnedskr. i % av utlån0,290,190,490,750,231,750,510,201,10
 

Note 5

Klassifikasjon av finansielle instrument

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

 

KLASSIFISERING

Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved første gangs regnskapsføring i henhold til IAS 39. Bankens klasser av finansielle instrumenter og målegrunnlag for disse:

• finansielle eiendeler og derivater holdt for handelsformål (tradingportefølje)

• finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

• instrumenter som holdes tilgjengelig for salg vurdert til virkelig verdi med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i totalresultatoppstillingen

• utlån og fordringer

• finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost

 

Finansielle eiendeler og derivater holdt for handelsformål

Konsernets kriterier for klassifisering av tradingportefølje er følgende:

• posisjoner i finansielle instrumenter som konsernet innehar for egen regning med henblikk på videresalg og/eller som konsernet har ervervet for på kort sikt å dra fordel av reelle og/eller forventede forskjeller mellom kjøps- og salgspris eller andre pris- og rentevariasjoner

• posisjoner som konsernet sitter med for å sikre andre deler av tradingporteføljen

• andre engasjementer som er knyttet til posisjoner som inngår i tradingporteføljen

 

Konsernets handelsportefølje av aksjer er definert inn i denne gruppen og vurderes til virkelig verdi over resultatet.

 

Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

Konsernets beholdning i fastrenteutlån og -innskudd samt likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet da disse porteføljene styres basert på virkelig verdi.

 

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

 

Instrumenter som holdes tilgjengelig for salg vurdert til virkelig verdi med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i utvidet resultat

Konsernets beholdning av aksjer, som ikke er klassifisert som holdt for tradingformål, klassifiseres som tilgjengelig for salg med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i utvidet resultat. Realiserte gevinster og tap, samt nedskrivninger under kostpris resultatføres i ordinært resultat den perioden de oppstår.

 

Utlån og fordringer

Alle utlån og fordringer, herunder leasing, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

 

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost

Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder uten avtalt løpetid, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

 

KONSERN - 30.09.2015Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  583 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  1 170 
Utlån til og fordringer på kunder 5 49645 923 
Sertifikater og obligasjoner 4 674  
Aksjer3  120
Finansielle derivater1 178   
Sum finansielle eiendeler1 18110 17047 676120
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  1 090 
Innskudd fra kunder 35328 933 
Finansielle derivater623   
Verdipapirgjeld  21 721 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 320 
Sum finansielle forpliktelser62335353 064-
     
KONSERN - 30.09.2014Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  699 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  605 
Utlån til og fordringer på kunder 4 18943 280 
Sertifikater og obligasjoner 5 371  
Aksjer2  133
Finansielle derivater594   
Sum finansielle eiendeler5969 56044 584133
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  583 
Innskudd fra kunder 42728 123 
Finansielle derivater497   
Verdipapirgjeld  18 973 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 365 
Sum finansielle forpliktelser49742749 044-
Netto verdiendring på finansielle instrumenter     
 3. kv. 20153. kv. 201430.09.201530.09.201431.12.2014
Sertifikater og obligasjoner-323-411210
Aksjer-19409392
Valutahandel (for kunder)96241827
Rentehandel (for kunder)622358
Finansielle derivat-1087-9
Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter-1910514135128
 

Note 6

Finansielle instrument til amortisert kost

KONSERN30.09.201530.09.2014
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank583583699699
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 1701 170605605
Utlån til og fordringer på kunder45 92345 92343 28043 280
Sum finansielle eiendeler47 67647 67644 58444 584
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 0901 090583583
Innskudd fra kunder28 93328 93328 12328 123
Verdipapirgjeld21 62721 72119 15718 973
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner1 3721 3201 4761 365
Sum finansielle forpliktelser53 02253 06449 33949 044
KONSERN - 30.09.2015Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Nivå 1Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Nivå 2Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank583  583
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 170 1 170
Utlån til og fordringer på kunder  45 92345 923
Sum finansielle eiendeler5831 17045 92347 676
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 090 1 090
Innskudd fra kunder  28 93328 933
Verdipapirgjeld 21 627 21 627
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 372 1 372
Sum finansielle forpliktelser-24 08928 93353 022
     
KONSERN - 30.09.2014Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Nivå 1Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Nivå 2Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank699  699
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 605 605
Utlån til og fordringer på kunder  43 28043 280
Sum finansielle eiendeler69960543 28044 584
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 583 583
Innskudd fra kunder  28 12328 123
Verdipapirgjeld 19 157 19 157
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 476 1 476
Sum finansielle forpliktelser-21 21628 12349 339
 

Note 7

Finansielle instrument til virkelig verdi

KONSERN - 30.09.2015Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Nivå 1Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Nivå 2Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  5 4965 496
Sertifikater og obligasjoner1 7392 935 4 674
Aksjer8 115123
Finansielle derivat 1 178 1 178
Sum finansielle eiendeler1 7474 1135 61111 471
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  353353
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 623 623
Sum finansielle forpliktelser-623353976
     
     
KONSERN - 30.09.2014Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Nivå 1Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Nivå 2Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 1894 189
Sertifikater og obligasjoner1 6933 678 5 371
Aksjer15 120135
Finansielle derivat 594 594
Sum finansielle eiendeler1 7084 2724 30910 289
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  427427
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 497 497
Sum finansielle forpliktelser-497427924
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.144 123114442
Kjøp/økning2 592-146
Salg/reduksjon1 2272235
Overført til Nivå 3---
Overføring ut av Nivå 3---
Gevinst/tap resultatført i perioden83-
Balanseført verdi pr 30.09.155 496115353
    
    
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.134 438194526
Kjøp/økning253189
Salg/reduksjon526166188
Overført til Nivå 3---
Overføring ut av Nivå 3---
Gevinst/tap resultatført i perioden2491-
Balanseført verdi pr 30.09.144 189120427
 

Note 8

Driftssegmenter

Resultat - 3. kvartal 2015KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter277-91201660
Andre driftsinntekter33-2824325
Sum inntekter310-371441985
Driftskostnader1462131904
Resultat før tap164-581131081
Tap på utlån1038-26-20
Resultat før skatt154-961391101
Skattekostnad43    
Resultat etter skatt111    
      
      
Resultat - 30.09.2015KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter819-103514780
Andre driftsinntekter165-2698216
Sum inntekter984-1242056016
Driftskostnader437758526314
Resultat før tap547-873352972
Tap på utlån2571-44-20
Resultat før skatt522-1583792992
Skattekostnad142    
Resultat etter skatt380    
      
      
Balanse - 30.09.2015KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)51 4191 04716 87233 5000
Innskudd fra kunder 1)29 2861 0619 36118 8640
Garantiforpliktelser1 70801 70080
Innskuddsdekning57,0101,355,556,30
Antall årsverk3881545516415
      
      
Resultat - 3. kvartal 2014KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter27451181510
Andre driftsinntekter15210318265
Sum inntekter4261081361775
Driftskostnader141733965
Resultat før tap285101103810
Tap på utlån15-1-30
Resultat før skatt28496104840
Skattekostnad51    
Resultat etter skatt233    
      
      
Resultat - 30.09.2014KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter811113504500
Andre driftsinntekter274135537016
Sum inntekter1 08514640352016
Driftskostnader428788225216
Resultat før tap657683212680
Tap på utlån15911-50
Resultat før skatt642593102730
Skattekostnad146    
Resultat etter skatt496    
      
      
Balanse - 30.09.2014KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)47 4691 01815 62330 8280
Innskudd fra kunder 1)28 55077310 00917 7680
Garantiforpliktelser1 54601 53880
Innskuddsdekning60,141,164,157,60
Antall årsverk3861515416417
      
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat3. kv. 20153. kv. 2014
Netto renteinntekter6672
Andre driftsinntekter-31
Sum inntekter6373
Driftskostnader76
Resultat før tap5667
Tap på utlån, garantier m.v.00
Resultat før skatt5667
Skattekostnad1518
Resultat for perioden4149
   
   
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat30.09.201530.09.2014
Netto renteinntekter208221
Andre driftsinntekter4-2
Sum inntekter212219
Driftskostnader2321
Resultat før tap189198
Tap på utlån, garantier m.v.21
Resultat før skatt187197
Skattekostnad5053
Resultat for perioden137144
   
   
Balanse30.09.201530.09.2014
Utlån til kunder16 94016 141
 

Note 9

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser.
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK30.09.201530.09.201431.12.2014
Resultat   
Renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper162734
Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskap191152152
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS131317
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS181722
    
Balanse   
Fordring på datterselskap1 6121 0521 069
Obligasjoner med fortrinnsrett2381 08325
Gjeld til datterselskap1 091222122
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS16 94416 14315 546
 

Note 10

Egenkapitalbevis 20 største eiere

20 største eierne pr 30.09.2015AntallAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll984 0009,95
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge608 7616,16
MP Pensjon430 2824,35
VPF Nordea Norge Verdi327 0733,31
Wenaasgruppen AS321 3513,25
Pareto AS305 1893,09
FLPS - Princ All Sec230 9342,34
Bergen Kommunale Pensjonskasse210 0002,12
VPF Fondsfinans Norge158 1381,60
Sparebanken Møre156 6991,58
Beka Holding AS150 1001,52
Farstad Shipping ASA126 9091,28
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)105 5001,07
Odd Slyngstad84 7730,86
Verdipapirfondet Eika utbytte79 8870,81
Andvord AS71 4000,72
Stiftelsen Kjell Holm59 8000,60
Forsvarets Personellservice59 6600,60
Sparebanken Vest59 4500,60
Verdipapirfondet Landkreditt utbytte55 0000,56
Sum 20 største4 584 90646,37
Totalt9 886 954100,00
 

Note 11

Ansvarlig kapital

Ansvarlig kapital30.09.201530.09.201431.12.2014
Egenkapitalbevis989989989
- egne egenkapitalbevis-16-4-11
Overkursfond354353353
Utjevningsfond799684799
Gavefond125125125
Grunnfond2 0431 9352 048
Verdireguleringsfond344734
Foreslått utbytte00133
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet00136
Annen egenkapital238196238
Periodens totalresultat3784880
Sum balanseført egenkapital4 9444 8124 844
Utsatt skatt, goodwill og immaterielle eiendeler-47-29-20
Verdijusteringer av finansielle instrumenter verdsatt til virkelig verdi-120-12
Verdireguleringsfond-34-47-34
50 prosent fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner0-140
Fondsobligasjoner810804860
Fradrag overfinansiering pensjon0-700
Justert forventet tap IRB-portefølje foretak/massemarked-229-178-193
Fradrag for foreslått utbytte00-133
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet00-136
Fradrag for periodens totalresultat-378-4880
Sum kjernekapital5 0544 7905 176
Sum ren kjernekapital4 2443 9864 316
    
Tilleggskapital utover kjernekapital   
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital501499501
36 prosent tillegg av netto urealisert gevinst på aksjer tilgjengelig for salg02012
50 prosent fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner0-140
Sum tilleggskapital501505513
Sum tellende ansvarlig kapital5 5555 2955 689
    
Kapitalkrav fordelt etter engasjementskategorier   
    
Engasjementskategorier i standardmetoden kredittrisiko   
Stater og sentralbanker000
Lokale og regionale myndigheter664
Offentlig foretak202321
Institusjoner525151
Foretak273433
Massemarked0026
Pantesikkerhet i eiendom01 064976
Forfalte engasjementer0133
Obligasjoner med fortrinnsrett151313
Egenkapitalposisjoner866
Øvrige engasjement985281
Sum kapitalkrav kredittrisiko, standardmetoden2261 2621 214
    
Engasjementskategorier i IRB-metode kredittrisiko   
Massemarked pant i fast eiendom588--
Masemarked øvrige engasjementer45--
Foretak SMB898765854
Foretak spesialiserte513414440
Foretak øvrige197176174
Sum kapitalkrav kredittrisiko, IRB-metode2 2411 3551 468
Sum kapitalkrav kredittrisiko2 4672 6172 682
    
Engasjementskategorier markedsrisiko   
Gjeld000
Egenkapital000
Valuta000
Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg)20021
Sum kapitalkrav markedsrisiko20021
Operasjonell risiko (basismetoden)190180179
Fradrag i kapitalkravet0-14-14
Sum kapitalkrav før overgangsregel2 6772 7832 868
Tillegg kapitalkrav som følge av overgangsregel 1)000
Sum kapitalkrav2 6772 7832 868
    
Beregningsgrunnlag (risikovektet volum)   
Beregningsgrunnlag før overgangsregel33 46034 95036 036
Tillegg beregningsgrunnlag som følge av overgangsregel 1)000
Sum beregningsgrunnlag33 46034 95036 036
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 506-1 622
    
1) På grunn av overgangsregel kan minstekrav til nivå på beregningsgrunnlaget ikke utgjøre mindre enn 80 prosent av tilsvarende størrelse beregnet etter Basel I-reglene.
    
    
Bufferkrav   
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent837-900
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent1 004-1 081
Sum bufferkrav til ren kjernekapitral1 840-1 981
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav898-713
    
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget inkl. overgangsregel
Ansvarlig kapital16,615,215,8
Ansvarlig kapital inkl. 50 % av resultatet17,215,9 
Kjernekapital15,113,714,4
Kjernekapital inkl. 50 % av resultatet15,714,4 
Ren kjernekapital12,711,412,0
Ren kjernekapital inkl. 50 % av resultatet13,312,1 
    
Kapitaldekningen er pr 30.09.2015 beregnet etter IRB for massemarked og IRB-grunnleggende metode for foretak.