Egenkapitaloppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN 30.09.2015Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.144 8459783532 04812579934507
Endring egne egenkapitalbevis-10-51-5    
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-133      -133
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-136      -136
Totalresultat for perioden378      378
Egenkapital pr 30.09.154 9449733542 04312579934616
         
         
KONSERN 30.09.2014Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.134 4919853531 93512568447362
Endring egne egenkapitalbevis0       
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-79      -79
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-87      -87
Totalresultat for perioden488      488
Egenkapital pr 30.09.144 8139853531 93512568447684
         
         
KONSERN 31.12.2014Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.134 4919853531 93512568447362
Endring egne egenkapitalbevis-14-7 -6 -1  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-79      -79
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-87      -87
Egenkapital før årets resultatdisponering4 3119783531 92912568347196
Tilført grunnfondet157  157    
Tilført utjevningsfondet154    154  
Tilført annen egenkapital42      42
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne133      133
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet136      136
Disponert resultat for regnskapsåret6230015701540311
Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg-13     -13 
Resultatført estimatavvik pensjoner-102  -52 -51  
Skatteeffekt av resultatførte estimatavvik pensjoner27  14 13  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-8800-380-38-130
Totalresultat for perioden535001190116-13311
Egenkapital pr 31.12.144 8459783532 04812579934507