Balanse morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
BALANSE MORBANK    
Eiendeler    
Beløp i mill. kroner30.09.201530.09.201431.12.2014 
Kontanter og fordringer på Norges Bank58369978 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 6301 5022 076 
Utlån til og fordringer på kunder34 63131 48333 495 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer4 5086 2474 588 
Finansielle derivater673405503 
Aksjer og andre verdipapirer123135126 
Eierinteresser i konsernselskaper1 1711 0711 071 
Eiendel ved utsatt skatt37740 
Immaterielle eiendeler472931 
Varige driftsmidler474954 
Andre eiendeler15520953 
Sum eiendeler44 60541 83642 115 
     
Forpliktelser og egenkapital    
Beløp i mill. kroner30.09.201530.09.201431.12.2014 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner2 165791651 
Innskudd fra kunder29 30228 56328 407 
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer5 8475 4705 874 
Finansielle derivater612484713 
Andre forpliktelser438369204 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter9914177 
Andre avsetninger og forpliktelser6730202 
Fondsobligasjoner819864878 
Ansvarlige lån501501501 
Sum forpliktelser39 85037 21337 507 
Egenkapitalbevis989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis-16-4-11 
Overkurs354353353 
Innskutt egenkapital1 3271 3381 331 
Grunnfondskapital2 0431 9352 048 
Gavefond125125125 
Utjevningsfond799684799 
Verdireguleringsfond344734 
Annen egenkapital00269 
Totalresultat for perioden4274930 
Opptjent egenkapital3 4283 2853 276 
Sum egenkapital4 7554 6234 608 
Sum forpliktelser og egenkapital44 60541 83642 115 
Garantier1 7081 5461 660