Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
BALANSE KONSERN     
Eiendeler     
Beløp i mill. kronerNote30.09.201530.09.201431.12.2014 
Kontanter og fordringer på Norges Bank5 6 9 58369978 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 6 9 1 1706051 161 
Utlån til og fordringer på kunder2 3 4 5 7 9 51 41947 46948 884 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer5 7 9 4 6745 3714 771 
Finansielle derivater5 7 1 178594898 
Aksjer og andre verdipapirer5 7 123135126 
Eiendel ved utsatt skatt 28031 
Immaterielle eiendeler 472932 
Varige driftsmidler 259264264 
Andre eiendeler 16021360 
Sum eiendeler 59 64155 37956 305 
      
Forpliktelser og egenkapital     
Beløp i mill. kronerNote30.09.201530.09.201431.12.2014 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner5 6 9 1 090583548 
Innskudd fra kunder2 5 7 9 29 28628 55028 389 
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer5 6 21 72118 97319 872 
Finansielle derivater5 7 623497713 
Andre forpliktelser 492426275 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 9813977 
Utsatt skatteforpliktelse 030 
Andre avsetninger og forpliktelser 6730207 
Fondsobligasjoner5 6 819864878 
Ansvarlige lån5 6 501501501 
Sum forpliktelser 54 69750 56651 460 
Egenkapitalbevis10 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -16-4-11 
Overkurs 354353353 
Innskutt egenkapital 1 3271 3381 331 
Grunnfondskapital 2 0431 9352 048 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 799684799 
Verdireguleringsfond 344734 
Annen egenkapital 238196507 
Totalresultat for perioden 3784880 
Opptjent egenkapital 3 6173 4753 514 
Sum egenkapital 4 9444 8134 845 
Sum forpliktelser og egenkapital 59 64155 37956 305 
Garantier 1 7081 5461 660