Kvartalsberetning fra styret

Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS, og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2015

Sparebanken Møres resultat før skatt etter 3. kvartal 2015 ble 522 mill. kroner, mot 642 mill. kroner i samme periode i 2014. Sum inntekter var 101 mill. kroner lavere enn etter samme periode i 2014. Reduksjonen i sum inntekter skyldes reduksjon i andre inntekter med 109 mill. kroner og økt rentenetto med 8 mill. kroner. Reduksjon i andre inntekter skyldes i hovedsak at verdien av obligasjonsbeholdningen er 53 mill. kroner lavere enn i fjor, og at regnskapet i samme periode i fjor inneholdt en gevinst på 94 mill. kroner fra salget av aksjene i Nets AS. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2014 er kostnadene 9 mill. kroner høyere, og tap på utlån og garantier er 10 mill. kroner høyere.

 

Kostnader i forhold til inntekter utgjør etter 3. kvartal i år 44,4 %, mot 39,4 % i samme periode i fjor. Kostnader i % av inntekter utgjorde 43,2 % i fjor justert for salgsgevinsten på Nets AS. Kostnadsandelen hittil i år er godt innenfor Sparebanken Møres målsetting om en kostnadsandel på maksimalt 45 % i forhold til inntektene.

 

Resultat etter skatt på 380 mill. kroner er 116 mill. kroner lavere enn etter samme periode i fjor. Årets resultat gir en egenkapitalrentabilitet på 10,8 % omregnet til årsbasis, mot 15,0 % (12,1 % justert for salgsgevinst på Nets AS) etter 3. kvartal 2014. Sparebanken Møres strategiske målsetting for egenkapitalrentabilitet er at denne skal være minimum 10 % etter skatt.

 

Resultat pr. egenkapitalbevis etter 3. kvartal er kr 19,05 mot kr 24,90 for samme periode i fjor.

 

Styret er fornøyd med resultatet etter 3. kvartal 2015.

 

RESULTAT I 3. KVARTAL 2015

Resultat etter skatt i 3. kvartal 2015 utgjorde 111 mill. kroner, 0,76 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 233 mill. kroner og 1,71 % i tilsvarende kvartal i fjor. Egenkapitalrentabiliteten i 3. kvartal 2015 ble 9,3 %, mot 20,8 % (12,4 % justert for salgsgevinst på Nets AS) i 3. kvartal i 2014.

 

Resultat pr. egenkapitalbevis utgjør kr 5,50 (11,65) for konsernet og kr 3,35 (9,15) for morbanken.

 

Rentenetto

Netto renteinntekter på 277 mill. kroner er 3 mill. kroner høyere enn tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,90 %, som er 0,12 p.e. lavere enn i 3. kvartal 2014.

 

Det generelt lave rentenivået i markedet, sammen med sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden, påvirker utviklingen i rentenettoen.
 

Andre driftsinntekter

Andre driftsinntekter ble 33 mill. kroner, 119 mill. kroner lavere enn i 3. kvartal i fjor. Av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør andre driftsinntekter 0,22 %, 0,90 p.e. lavere enn i tilsvarende periode i 2014. Hovedforklaringen på reduksjonen er reduksjon av salgsgevinst aksjer med 94 mill. kroner, og 35 mill. kroner lavere verdi på obligasjonsporteføljen enn i tilsvarende periode i fjor. Inntekter fra renteforretninger med kunder og fra garantiprovisjoner viser en økning på 8 mill. kroner sammenlignet med 3. kvartal 2014. 

 

Kostnader

Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 146 mill. kroner, dette er 5 mill. kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. Andre driftskostnader er økt med 3 mill. kroner. Personalkostnadene er økt med 2 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor og utgjør 84 mill. kroner. Bemanningen i konsernet er økt med 2 årsverk de siste 12 månedene, til 388 årsverk.

 

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 47,3 % i 3. kvartal 2015, som er en økning på 14,3 p.e. sammenlignet med 3. kvartal i fjor. 

Tapsnedskrivning og mislighold

Regnskapet er i kvartalet belastet med 10 mill. kroner i tap på utlån og garantier. Omregnet på årsbasis utgjør dette 0,07 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 3. kvartal i 2014 var 1 mill. kroner (0,01 %). Tap på utlån og garantier i 3. kvartal 2015 fordeler seg med en økning i gruppevise nedskrivninger på 36 mill. kroner, en inngang på tap innen næringslivssegmentet med 25 mill. kroner, og en inngang på tap med 1 mill. kroner innen personkundesegmentet.

 

Pr. utgangen av 3. kvartal 2015 utgjør totale tapsnedskrivninger 323 mill. kroner, tilsvarende 0,62 % av brutto utlån (308 mill. kroner og 0,65 % av brutto utlån). 17 mill. kroner av de individuelle nedskrivningene er knyttet til mislighold over 90 dager (21 mill. kroner), noe som utgjør 0,03 % av brutto utlån (0,04 %). 69 mill. kroner er relatert til øvrige engasjementer (136 mill. kroner), tilsvarende 0,13 % av brutto utlån (0,29 %). Gruppevise nedskrivninger utgjør 237 mill. kroner (149 mill. kroner), og utgjør 0,46 % av brutto utlån (0,31 %).

 

Netto tapsutsatte engasjement (misligholdte engasjement over 90 dager og ikke-misligholdte engasjement hvor det er foretatt individuell tapsnedskrivning) er siden utgangen av 3. kvartal 2014 redusert med 203 mill. kroner. Pr utgangen av 3. kvartal 2015 fordeler netto tapsutsatte engasjement seg med 84 mill. kroner på næringslivskunder, og 65 mill. kroner på personmarkedet. Totalt utgjør dette 0,29 % av brutto utlån (0,75 %).

 

Utlån- og innskuddsvekst

Ved utgangen av 3. kvartal 2015 utgjorde netto utlån til kunder 51 419 mill. kroner (47 469 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på netto utlån til kunder på totalt 3 950 mill. kroner, tilsvarende 8,3 %. Utlån til personkunder økte med 8,7 %, mens utlån til næringsliv har hatt en økning på 7,2 % siste 12 måneder. Personmarkedsandelen av utlånene utgjør ved utgangen av 3. kvartal 2015 66,3 % (66,2 %).

 

Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 2,6 %. Ved utgangen av 3. kvartal 2015 utgjør innskuddene 29 286 mill. kroner (28 550 mill. kroner). Innskudd fra personmarked har økt med 5,7 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv er redusert med 2,1 % og innskudd fra det offentlige er økt med 17,7 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 60,8 % (59,2 %), innskudd fra næringslivsmarkedet 36,3 % (38,2 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 2,9 % (2,6 %).

 

Innskudd som andel av utlån utgjør 57,0 % ved utgangen av tredje kvartal 2015 (60,1 %).

 

KAPITALDEKNING

Konsernets rene kjernekapital skal følge den varslede regulatoriske kapitalopptrappingsplanen. Sparebanken Møre er ikke definert som systemkritisk institusjon.

 

Pr. 3. kvartal 2015 er konsernets kapitaldekning rapportert i henhold til IRB for massemarkedsengasjement og IRB grunnleggende for foretak for kredittrisiko. Sparebanken Møre har ikke kapitalkrav knyttet til overgangsordningen vedrørende Basel I-gulvet ved utgangen av 3. kvartal 2015.

 

Konsernets kapitaldekning er ved utgangen av 3. kvartal 2015 over de regulatoriske kapitalkravene, og iht. internt satt minimumsmål for ren kjernekapital. Inkludert 50 % av opptjent resultat hittil i år utgjør ansvarlig kapital 17,2 % (15,9 %), kjernekapital 15,7 % (14,4 %), hvorav ren kjernekapital utgjør 13,3 % (12,1 %).
 
DATTERSELSKAPER

Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 138 mill. kroner etter skatt etter de tre første kvartalene av 2015 (144 mill. kroner).

 

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har hittil hentet inn 15,9 mrd. kroner i finansiering til konsernet. Selskapet har gitt 137 mill. kroner i resultatbidrag hittil i 2015 (144 mill. kroner).

 

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har gitt et resultatbidrag hittil i 2015 på 1 mill. kroner (0 mill. kroner). Det var ved utgangen av kvartalet 15 årsverk i selskapet.

 

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har ikke gitt noe resultatbidrag hittil i 2015. Det er ingen ansatte i selskapet.

 

EGENKAPITALBEVIS

Ved utgangen av 3. kvartal 2015 var det 5 832 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital. I note 10 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis. 

 

Pr. 30. september 2015 eide banken 156 699 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.
 

UTSIKTENE FREMOVER

Selv med tiltakende usikkerhet gjennom året, er de makroøkonomiske rammebetingelsene for fylket fortsatt tilfredsstillende. Riktignok har oljeprisen holdt seg lav. I tillegg er usikkerheten knyttet til utviklingen i internasjonal økonomi blitt større. På den annen side har Norges Bank redusert styringsrenten ytterligere, kronekursen har svekket seg og det legges opp til en ekspansiv finanspolitikk for 2016. Disse faktorene vil bidra til å holde etterspørselen oppe.

 

Fallet i oljeprisen og oljeselskapenes fokus på kostnadskutt bidrar til en sterk nedgang i petroleumsinvesteringene i år og neste år. Dessuten er det betydelige indirekte virkninger gjennom leverandørleddet. Som følge av dette vil arbeidsledigheten i fylket trolig øke noe også i løpet av fjerde kvartal. Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal er likevel fortsatt blant de laveste i landet. I september var den registrerte ledigheten i fylket 2,6 %, mot 2,9 % i landet sett under ett.

 

På den annen side bidrar svekkelsen av kronekursen til bedret konkurranseevne for våre eksportnæringer, samt for importkonkurrerende virksomhet. Videre vil den siste tids nedgang i – og vedvarende lave lånerenter holde oppe kjøpekraften i husholdningssektoren og redusere rentekostnadene for næringslivet. Endelig vil oljeprisfallet kunne være et bidrag til økt vekst hos våre handelspartnere. Disse faktorene vil delvis kunne motvirke de negative virkningene av nedgangen i oljesektoren og oljerelaterte næringer. Det forventes at tapsnivået i Sparebanken Møre vil holde seg lavt og innenfor bankens planer i 2015.

 

Konkurransesituasjonen i bankens markedsområde er fortsatt høy. Banken tilbyr konkurransedyktige vilkår og god rådgivning og registrerer fortsatt god utlånsvekst både i person- og næringslivsmarkedet. Det forventes at utlånsveksten vil avta noe i fjerde kvartal i begge markeder. Fokus er hele tiden rettet mot å generere vekst på gode engasjementer med et akseptabelt risikonivå.

 

Kostnadseffektivitet har hatt stor fokus i Sparebanken Møre. Resultatet av dette har vært et svært tilfredsstillende nivå på totale kostnader i forhold til inntekter. Fokus vil videreføres, og konsernets kostnadseffektivitet vil for innværende år bli godt innenfor intern målsetting om maksimum kostnadsandel på 45 prosent av inntektene. Det forventes et godt resultat for inneværende år. 

Ålesund, 30. september 2015

19. oktober 2015

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

 

LEIF-ARNE LANGØY, Styreleder
ROY REITE, Styrets Nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENRIK GRUNG
RITA CHRISTINA SÆVIK
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
 
OLAV ARNE FISKERSTRAND, Adm. Direktør