Resultat morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)2. kv. 20232. kv. 202230.06.202330.06.20222022
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost6944191 3116801 703
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi122-523995267
Rentekostnader413126768229715
Netto renteinntekter4032887825461 255
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester6160118116247
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester98191634
Andre driftsinntekter1311242245
Netto provisjons- og andre driftsinntekter6563123122258
Utbytte11153242252
Netto verdiendring på finansielle instrumenter1-71-123
Netto resultat fra finansielle instrumenter2-6154230255
Sum andre inntekter6757277352513
Sum inntekter4703451 0598981 768
Lønn m.v.11294217194406
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler1513292653
Andre driftskostnader7659147117257
Sum driftskostnader203166393337716
Resultat før tap2671796665611 052
Tap på utlån, garantier m.v.1-1329-14-18
Resultat før skatt2661926375751 070
Skattekostnad644411575195
Resultat for perioden202148522500875
Tilordnet egenkapitaleiere191141500487844
Tilordnet fondsobligasjonseiere117221331
      
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)1,921,435,024,908,48
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)1,921,435,024,908,48
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)4,0016,004,0016,0016,00
      
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)2. kv. 20232. kv. 202230.06.202330.06.20222022
Resultat for perioden202148522500875
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:     
Verdiendring basisspreader00000
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader00000
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:     
Estimatavvik pensjon000046
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon0000-12
Totalresultat for perioden202148522500909
Tilordnet egenkapitaleiere191141500487878
Tilordnet fondsobligasjonseiere117221331
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.