Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT      
(Mill. kroner)Note2. kv. 20232. kv. 202230.06.202330.06.20222022
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost 9895081 8779662 386
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi 16373307129344
Rentekostnader 6902281 2774081 213
Netto renteinntekter3 4623539076871 517
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 6160118116248
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 99191734
Andre driftsinntekter 88161532
Netto provisjons- og andre driftsinntekter7 6059115114246
Utbytte 111111
Netto verdiendring på finansielle instrumenter 20-1120-13-18
Netto resultat fra finansielle instrumenter7 21-1021-12-7
Sum andre inntekter7 8149136102239
Sum inntekter 5434021 0437891 756
Lønn m.v. 116100227205430
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler 1211242246
Andre driftskostnader 8363158125271
Sum driftskostnader8 211174409352747
Resultat før tap 3322286344371 009
Tap på utlån, garantier m.v.5 -3-830-8-4
Resultat før skatt 3352366044451 013
Skattekostnad 805314299236
Resultat for perioden 255183462346777
Tilordnet egenkapitaleiere 244176440333746
Tilordnet fondsobligasjonseiere 117221331
       
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 2,461,784,423,357,50
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 2,461,784,423,357,50
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 4,0016,004,0016,0016,00
 
       
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT      
(Mill. kroner) 2. kv. 20232. kv. 202230.06.202330.06.20222022
Resultat for perioden 255183462346777
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:      
Verdiendring basisspreader -62-73230
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader 101-7-6
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:      
Estimatavvik pensjon 000046
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 0000-12
Totalresultat for perioden 250185456371835
Tilordnet egenkapitaleiere 239178434358804
Tilordnet fondsobligasjonseiere 117221331
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.