Note 1

Regnskapsprinsipper

Konsernets delårsregnskap er avlagt i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 30.06.2023. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering, og i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2022.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta. Alle beløp er oppgitt i mill. kroner dersom ikke noe annet er opplyst.

 

 

Note 2

Kapitaldekning

Kapitaldekningen er beregnet og rapportert i henhold til EUs kapitalkrav for banker og verdipapirforetak – CRD /CRR. Sparebanken Møre har tillatelse fra Finanstilsynet til å benytte interne målemetoder, IRB grunnleggende metode for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden.

Sparebanken Møre søkte Finanstilsynet 21. desember 2021 om endringer i IRB-modellene og i kalibreringsrammeverket. Banken mottok svar på søknaden 22. juni 2023 hvor Finanstilsynet innvilger de omsøkte modellene for bedriftsmarkedet. Modellendringene anslås å gi en bedret ren kjernekapitaldekning på om lag 0,5 p.p. Sparebanken Møre vil innarbeide de nye modellene i løpet av andre halvår 2023. Finanstilsynet tar sikte på å fullføre behandlingen av modellendringene for utlån til massemarkedet i løpet av 2023.

Sparebanken Møre har et samlet krav for ren kjernekapitaldekning på 14,2 prosent. Kravet består av et minstekrav på 4,5 prosent, bevaringsbuffer på 2,5 prosent, systemrisikobuffer på 3,0 prosent og motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et individuelt Pilar 2-krav for Sparebanken Møre på 1,7 prosent, samt en forventning om en kapitalkravsmargin på 1,25 prosent. Finanstilsynet har meddelt banken at de planlegger å gjennomføre SREP i 2023. Kapitalen som skal inngå i nytt Pilar 2 krav som følge av ovennevnte SREP skal bestå av minimum 56,25 prosent ren kjernekapital og 75 prosent kjernekapital.

Finansdepartementet har besluttet at systemrisikobuffer­kravet skal økes fra 3,0 til 4,5 prosent med virkning fra 31. desember 2023 for banker som benytter standardmetoden og IRB grunnleggende.

Sparebanken Møre har et internt mål for ren kjernekapitaldekning som skal utgjøre summen av Pilar 1, Pilar 2 og kapitalkravsmarginen.

Finanstilsynet har 15. juni 2023 godkjent en søknad om erverv av egne egenkapitalbevis. Tillatelsen er gitt under forutsetning av at tilbakekjøpene ikke reduserer ren kjernekapital med mer enn 64,9 millioner kroner. Sparebanken Møre gjør fradrag i ren kjernekapital for 64,9 millioner kroner fra det tidspunkt tillatelsen er gitt og så lenge tillatelsen varer.

Styret i Sparebanken Møre har besluttet å starte en prosess frem mot å søke Finanstilsynet om status som IRB Avansert. Tidspunktet for innsendelse av søknad er estimert til siste halvdel av 2025.

MREL
Et sentralt element i krisehåndteringsregelverket er at kapitalinstrumenter og gjeld kan nedskrives og/eller konverteres til egenkapital (bail-in). Finansforetaksloven krever derfor at banken til enhver tid skal oppfylle et minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL – minimum requirement for own funds and eligible liabilities) slik at banken har tilstrekkelig ansvarlig kapital og konvertibel gjeld for å kunne krisehåndteres uten bruk av offentlige midler.

MREL-kravet må dekkes av ansvarlig kapital eller gjeldsinstrumenter med lavere prioritet enn ordinær, usikret, uprioritert gjeld (seniorgjeld). Kravet om etterstillelse (lavere prioritet) skal i sin helhet være oppfylt innen 1. januar 2024. Fram til dette tidspunktet kan seniorgjeld med gjenværende løpetid på mer enn ett år, bidra til oppfyllelsen av kravet om etterstillelse. Det samlede kravet til etterstillelse skal som et minimum fases lineært inn. Fra 1. januar 2022 er det effektive kravet til etterstillelse 20 prosent av justert risikovektet beregningsgrunnlag.

Finanstilsynet har fastsatt Sparebanken Møres effektive MREL-krav pr 01.01.2023 til 32,4 % og minstekravet til etterstillelse til 23,5 %. Beregnet med fastsatte kapitalkrav samt kjente endringer som trer i kraft innen 1. januar 2024, styrer Sparebanken Møre etter et effektivt MREL-krav på 35,9 % og et krav til etterstillelse på 28,9 %.

Sparebanken Møre har utstedt 2 000 mill. kroner i etterstilt obligasjonsgjeld ved utgangen av 2. kvartal 2023. 

Balanseført egenkapital30.06.202330.06.202231.12.2022
Egenkapitalbevis989989989
- egne egenkapitalbevis-2-2-3
Overkursfond359358358
Fondsobligasjoner (AT1)650650650
Grunnfondskapital3 3353 0933 334
Gavefond125125125
Utjevningsfond2 0681 8292 066
Foreslått utbytte00198
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet00200
Kredittrisikoreserve finansielle forpliktelser16016
Annen egenkapital147246169
Periodens totalresultat456371-
Sum balanseført egenkapital8 1437 6598 102
    
Kjernekapital (T1)30.06.202330.06.202231.12.2022
Goodwill, immaterielle eiendeler og andre fradrag-57-54-56
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-18-16-17
Fradrag overfinansiering pensjon-400-35
Fradrag resterende tillatelse for erverv av egne egenkapitalbevis-63--
Fondsobligasjoner (AT1)-650-650-650
Forventet tap iht IRB utover beregnet ECL iht IFRS 9-417-532-518
Fradrag for foreslått utbytte00-198
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet00-200
Fradrag for periodens totalresultat-456-371-
Sum ren kjernekapital (CET1)6 4426 0366 428
Fondsobligasjoner - klassifisert som egenkapital650650650
Fondsobligasjoner - klassifisert som gjeld000
Sum kjernekapital (T1)7 0926 6867 078
    
Tilleggskapital (T2)30.06.202330.06.202231.12.2022
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital991854857
Sum tilleggskapital (T2)991854857
    
Netto ansvarlig kapital8 0837 5407 935
    
Risikovektede eiendeler (RWA) fordelt etter engasjementskategorier   
Kredittrisiko - standardmetoden30.06.202330.06.202231.12.2022
Stater og sentralbanker000
Lokale og regionale myndigheter420190296
Offentlig foretak215205203
Institusjoner370236245
Obligasjoner med fortrinnsrett558508526
Egenkapitalposisjoner348198198
Øvrige engasjement780703738
Sum kredittrisiko, standardmetoden2 6912 0402 206
    
Kredittrisiko - grunnleggende IRB-metode30.06.202330.06.202231.12.2022
Massemarked pant i fast eiendom11 83911 04711 307
Massemarked øvrige engasjementer354347304
Foretak19 73317 89718 874
Sum kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode31 92629 29130 485
    
Markedsrisiko (standardmetoden)120192236
Operasjonell risiko (basismetoden)2 9962 9032 996
Risikovektede eiendeler37 73334 42635 923
    
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 6981 5491 617
    
Bufferkrav:30.06.202330.06.202231.12.2022
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent943861898
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent1 1321 0331 078
Motsyklisk kapitalbuffer, 2,5 prosent (2,0 % pr 31.12.2022 og 1,5 % pr 30.06.2022)943516718
Sum bufferkrav til ren kjernekapital3 0192 4102 694
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav1 7252 0772 117
    
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget30.06.202330.06.202231.12.2022
Ansvarlig kapital21,421,922,1
Ansvarlig kapital inkl. 50 % av resultatet22,022,4-
Kjernekapital18,819,419,7
Kjernekapital inkl. 50 % av resultatet19,419,9-
Ren kjernekapital17,117,517,9
Ren kjernekapital inkl. 50 % av resultatet17,618,1-
    
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)30.06.202330.06.202231.12.2022
Beregningsgrunnlag99 14889 71593 218
Uvektet kjernekapitalandel prosent7,27,57,6
Uvektet kjernekapitalandel prosent inkl. 50 % av resultatet7,47,7-
 

Note 3

Driftssegmenter

Resultat - 2. kvartal 2023KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter4621471862280
Andre driftsinntekter81-183326319
Sum inntekter543-17802122599
Driftskostnader211-1775321138
Resultat før tap332051801461
Tap på utlån-30013-160
Resultat før skatt335051671621
Skattekostnad80     
Resultat for perioden255     
       
Resultat - 30.06.2023KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter90711113524430
Andre driftsinntekter136-3345495817
Sum inntekter1 043-3215640150117
Driftskostnader409-321087424316
Resultat før tap6340483272581
Tap på utlån300041-110
Resultat før skatt6040482862691
Skattekostnad142     
Resultat for perioden462     
       
       
Nøkkeltall - 30.06.2023KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)79 345-1091 11125 39652 9470
Avsetning for forventet tap utlån-34600-265-810
Netto utlån til kunder78 999-1091 11125 13152 8660
Innskudd fra kunder 1)46 339-9986515 17030 4030
Garantiforpliktelser1 520001 51820
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser19001900
Innskuddsdekning58,490,877,959,757,40,0
Antall årsverk38701505516418
       
       
Resultat - 2. kvartal 2022KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter3531171481870
Andre driftsinntekter49-16126308
Sum inntekter402-15181742178
Driftskostnader174-155629977
Resultat før tap2280-381451201
Tap på utlån-800-1350
Resultat før skatt2360-381581151
Skattekostnad53     
Resultat for perioden183     
       
       
Resultat - 30.06.2022KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter6871152893820
Andre driftsinntekter102-3110515715
Sum inntekter789-302534043915
Driftskostnader352-301006320514
Resultat før tap4370-752772341
Tap på utlån-800-1680
Resultat før skatt4450-752932261
Skattekostnad99     
Resultat for perioden346     
       
       
Nøkkeltall - 30.06.2022KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)72 615-1111 20822 88448 6340
Avsetning for forventet tap utlån-31500-239-760
Netto utlån til kunder72 300-1111 20822 64548 5580
Innskudd fra kunder 1)44 946-12291515 76528 3880
Garantiforpliktelser1 714001 71130
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser33003300
Innskuddsdekning61,9109,975,768,958,40,0
Antall årsverk37101744113719
       
       
Resultat - 31.12.2022KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 5172456478230
Andre driftsinntekter239-634510711733
Sum inntekter1 756-619075494033
Driftskostnader747-6120813543332
Resultat før tap1 0090-1186195071
Tap på utlån-400-26220
Resultat før skatt1 0130-1186454851
Skattekostnad236     
Resultat for perioden777     
       
       
Nøkkeltall - 31.12.2022KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)76 393-2291 35224 52450 7460
Avsetning for forventet tap utlån-31500-226-890
Netto utlån til kunder76 078-2291 35224 29850 6570
Innskudd fra kunder 1)43 881-8684414 62728 4960
Garantiforpliktelser1 362001 35930
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser26002600
Innskuddsdekning57,437,662,459,656,20,0
Antall årsverk37401595714018
       
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
       
2) Består av hovedkontorsaktiviteter som ikke fordeles på rapportsegment, kundeengasjement ansatte, samt datterselskapene Sparebankeiendom AS og Storgata 41-45 Molde AS som forvalter konsernets eide bygg.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat2.kv. 20232.kv. 202230.06.202330.06.202231.12.2022
Netto renteinntekter6065127141263
Andre driftsinntekter22-517-2-29
Sum inntekter8260144139234
Driftskostnader1614302751
Resultat før tap6646114112183
Tap på utlån-24-256
Resultat før skatt6842116107177
Skattekostnad1610262439
Resultat for perioden52329083138
MØRE BOLIGKREDITT AS   
Balanse30.06.202330.06.202231.12.2022
Utlån til kunder33 65627 47630 464
Egenkapital1 6501 6581 712
 

Note 4

Utlån og innskudd sektor og næring

Utlånsporteføljen med avtalt flytende rente er målt til amortisert kost, mens utlånsporteføljen med fast rente er målt til virkelig verdi.
       
30.06.2023KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk6520-1-340688
Fiske og fangst4 406-3-5024 400
Industri3 382-8-6-573 370
Bygg og anlegg1 168-2-4-1161 157
Varehandel og hotell1 298-2-6-381 295
Supply/Offshore1 568-4-5-14101 418
Eiendomsdrift8 709-8-8-72778 963
Faglig/finansiell tjenesteytelse923-1-3-113931
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland4 153-5-7-2334 172
Sum næringsliv26 259-33-45-17338626 394
Personkunder49 662-11-40-443 03852 605
Sum utlån og fordringer på kunder75 921-44-85-2173 42478 999
       
       
30.06.2022KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk5930-1-452640
Fiske og fangst3 806-10023 807
Industri3 195-5-4-2103 194
Bygg og anlegg1 145-3-4-461 140
Varehandel og hotell1 328-2-1-261 329
Supply/Offshore1 3780-15-16101 202
Eiendomsdrift7 611-7-9-43117 902
Faglig/finansiell tjenesteytelse770-10-115783
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland3 524-5-2-1373 553
Sum næringsliv23 350-24-36-17943923 550
Personkunder45 494-9-51-163 33248 750
Sum utlån og fordringer på kunder68 844-33-87-1953 77172 300
       
       
31.12.2022KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk6360-1-446677
Fiske og fangst4 594-3-2024 591
Industri2 671-5-8-1072 655
Bygg og anlegg1 040-3-5-161 037
Varehandel og hotell1 298-2-3-381 298
Supply/Offshore1 5180-4-12901 385
Eiendomsdrift8 764-8-8-52819 024
Faglig/finansiell tjenesteytelse936-1-2-114946
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland3 717-5-90373 740
Sum næringsliv25 174-27-42-15340125 353
Personkunder47 804-11-56-263 01450 725
Sum utlån og fordringer på kunder72 978-38-98-1793 41576 078
Innskudd med avtalt flytende rente er målt til amortisert kost, innskudd med fast rente med løpetid under ett år er målt til amortisert kost og innskudd med fast rente med løpetid utover ett år er klassifisert til virkelig verdi og er sikret med renteswapper.
INNSKUDD FRA KUNDERKonsern
Sektor/næring30.06.202330.06.202231.12.2022
Jordbruk og skogbruk317293262
Fiske og fangst1 7382 0751 950
Industri3 3403 1113 516
Bygg og anlegg952885867
Varehandel og hotell1 0171 3881 183
Eiendomsdrift2 2352 2282 324
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse5 6374 9204 628
Offentlig forvaltning7131 031669
Andre2 1322 5552 138
Sum næringsliv/offentlig18 08118 48617 537
Personkunder28 25826 46026 344
Sum46 33944 94643 881
 

Note 5

Tap på utlån og garantier

Metodikk for måling av forventet tap (ECL) i henhold til IFRS 9
For detaljert beskrivelse av bankens tapsmodell viser vi til note 9 i årsregnskapet for 2022.

Sparebanken Møre har utviklet en ECL-modell med utgangspunkt i konsernets IRB parametere og fordeler engasjementene i 3 steg ved beregning av forventet tap (ECL) på utlån og garantier som omfattes av nedskrivningsreglene i IFRS 9:

Steg 1: Ved førstegangs innregning og hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal engasjementet plasseres i steg 1 og det avsettes for 12-måneders forventet tap.

Steg 2: Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig siden første gangs innregning, og det ikke foreligger en tapshendelse, skal engasjementet overføres til steg 2 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden.

Steg 3: Hvis kredittrisikoen øker ytterligere, herunder at det foreligger tapshendelser, blir engasjementet overført til steg 3 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden. Engasjementet anses for å være kredittforringet. I motsetning til steg 1 og 2 blir effektiv rente i steg 3 beregnet på netto nedskrevet engasjement (brutto engasjement redusert for forventet tap) istedenfor brutto engasjement.

Stegtildeling gjøres på avtalenivå og innebærer at to eller flere avtaler mot samme kunde kan ha ulik stegtildeling. Dersom kunden har en avtale i steg 3 (risikoklasse K, M og N), vil det føre til at samtlige avtaler migrerer til steg 3.

Det er gjennomført en individuell tapsvurdering med nedskrivning for kunder i risikoklasse N. I forbindelse med individuell tapsvurdering utarbeides 3 scenarier med beregning av vektet nåverdi av fremtidig kontantstrøm etter realisering av sikkerheter. I de tilfeller vektet nåverdi av kontantstrøm er positiv etter realisering av sikkerhetsstillelsen, benyttes modellbasert tapsavsetning etter ECL-modellen.

En økning i kredittrisiko reflekterer både kundespesifikke omstendigheter og utvikling i relevante makrofaktorer for det aktuelle kundesegmentet. Vurderingen av hva som betraktes for å være en vesentlig økning i kredittrisiko er basert på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative indikatorer, samt «backstops» (se eget avsnitt for «backstops»).

Kvantitative kriterier
Om en økning i kredittrisiko er å anse som vesentlig bestemmes ved å sammenligne PD på rapporteringstidspunktet med PD ved første gangs innregning. Dersom PD har økt gjøres det en vurdering av om økningen er vesentlig.

Vesentlig økning i kredittrisiko etter første gangs innregning anses å ha inntrådt når enten

  • PD har økt med 100 % eller mer og økningen i PD er på mer enn 0,5 prosentpoeng (dersom PD var < 1 % da konto var ny), eller
  • PD har økt med 100 % eller mer eller økningen i PD er større enn 2,0 prosentpoeng (dersom PD var >/= 1 % da konto var ny)

Det benyttes vektet, makrojustert PD i år 1 for sammenligning mot PD ved første gangs innregning for å avgjøre om risiko har økt vesentlig. 

Kvalitative kriterier
I tillegg til den kvantitative vurderingen av endring i PD gjøres det en kvalitativ vurdering av hvorvidt engasjementet har vesentlig økt kredittrisiko, for eksempel dersom engasjementet er gjenstand for særskilt overvåking.

«Backstops»
Kredittrisiko anses alltid for å ha økt vesentlig dersom følgende hendelser, «backstops», har inntruffet:

  • Kundens avtalte betalinger er forfalt med mer enn 30 dager
  • Kunden har fått innvilget betalingslettelser som følge av betalingsvansker, selv om denne hendelsen ikke medfører individuell tapsvurdering i steg 3.

Vesentlig reduksjon i kredittrisiko - friskmelding
En kunde migrerer fra steg 2 til 1 hvis:

  • Kriteriene for migrasjon fra steg 1 til steg 2 ikke lenger er til stede, og
  • Dette tilfredsstilles for minst 1 etterfølgende måned (totalt 2 måneder)

En kunde migrerer fra steg 3 til steg 1 eller 2 hvis kunden ikke lenger oppfyller vilkårene for migrering til steg 3:

  • Kunden migrerer til steg 2 ved flere enn 30 dager med restanse/overtrekk.
  • Ellers migrerer kunden til steg 1.

Konti som ikke omfattes av ovennevnte migreringsregler antas ikke å ha vesentlig endring i kredittrisiko, og beholder stegtilhørighet fra forrige måned.

Når en kunde skal migrere fra steg 3 (klassifisert som kredittforringet eller misligholdt) til steg 2 og steg 1 (friskmeldt), vil kunden havne først i en karanteperiode på 3 eller 12 måneder i steg 3 (risikoklasse K). Kunden kan flyttes til steg 2 ved overstyring, dersom det vurderes å være beste estimat for forventet tap.

Scenarier
Det utvikles tre scenarier; Best, Basis og Worst. For hvert av scenariene angis forventede verdier av ulike parametere for hvert av de nærmeste fem år. Det angis også en forventet sannsynlighet for at hvert av de tre scenariene skal inntreffe. Etter fem år forventes det at scenariene konvergerer til et langsiktig stabilt nivå.

Endringer i PD som følge av scenarier vil også kunne påvirke stegtildelingen.

Definisjon av mislighold, kredittforringet (credit-impaired) og forbearance
Et engasjement defineres som misligholdt og credit-impaired (non-performing) dersom et krav er forfalt med mer enn 90 dager og beløpet overstiger det høyeste av 1 % av balanseført eksponering (lån og uttrukket kreditt) og 1 000 kroner for massemarked og 2 000 kr for foretak. Brudd på covenants kan også utløse mislighold.

Et engasjement anses også for å være kredittforringet (non-performing) dersom engasjementet på grunn av svekket kredittverdighet hos debitor har blitt gjenstand for en individuell vurdering som har resultert i en livstids-ECL i steg 3.

Et engasjement er gjenstand for forbearance (betalingslettelse som følge av betalingsvansker) hvis banken innvilger endringer i engasjementsvilkårene som en følge av at skyldneren har problemer med å innfri sine betalingsforpliktelser. En performing (ikke-misligholdt) forbearance vil ligge i steg 2, mens en non-performing (misligholdt) forbearance vil ligge i steg 3.

I forbindelse med innvilgelse av en betalingslettelse gjennomføres det en individuell og konkret vurdering av om søknaden om betalingslettelse er «forbearance» og om lånet dermed skal migrere til steg 2 (performing) eller steg 3 (non-performing) i konsernets ECL-modell.

Overstyring
Det gjennomføres kvartalsvis ECL-kvalitetssikringsmøter som gjennomgår grunnlag for bokføring av forventet tap. Dersom det foreligger vesentlige hendelser eller andre svakheter i modellen som vil påvirke et forventingsrett tap og som modellen ikke har hensyntatt, blir det foretatt en overstyring av relevante variabler i ECL-modellen. Det foretas en vurdering av nivået på langsiktig PD og LGD i steg 2 og steg 3 under ulike scenarier, samt en vurdering av makrofaktorer og vekting av scenarier. 

Konsekvenser av økt makroøkonomisk usikkerhet og måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier
Det følger av regnskapsreglene (IAS 34) at en delårsrapport skal inkludere informasjon om hendelser og transaksjoner som er vesentlige for å forstå endringene i et foretaks finansielle stilling og inntjening siden siste årsrapport. Opplysninger knyttet til disse hendelsene og transaksjonene skal ta hensyn til relevant informasjon som presenteres i siste årsrapport.

Bankens tapsavsetning gjenspeiler forventet kredittap etter IFRS 9. Ved vurdering av forventet kredittap er de aktuelle forholdene på rapporteringstidspunktet og forventingene til den økonomiske utviklingen hensyntatt.

Prisveksten har steget raskt gjennom 2022 og i første halvår 2023 og har vært betydelig høyere enn anslått av Norges Bank. Inflasjonen er klart over målet til Norges Bank, og det er utsikter til at den vil holde seg høy lenger enn tidligere anslått.

Det er utsikter til lavere priser på næringseiendom, men det kan være store geografiske variasjoner. Mens avkastningskravet for enkelte næringseiendommer i Oslo har vært på et rekordlavt nivå, har ikke avkastningskravet på eiendommer i Møre og Romsdal endret seg nevneverdig. Sparebanken Møre har ikke endret nedre krav til avkastning på næringseiendom i kredittpolicyen i perioden med rekordlav rente. Dette har bidratt til at næringseiendommene har en relativt solid egenkapitalandel.

Det forventes at anslag for leieprisvekst og avkastningskrav medfører at salgsprisene på næringseiendom skal falle i årene fremover.

Lave avkastningskrav gjør næringseiendomsprisene særlig sårbare for økte renter eller risikopremier. En brå økning i avkastningskravet kan føre til et markert fall i salgsprisene. Mange næringseiendomsforetak har høy gjeld i forhold til inntekt, og økt rente vil føre til at en større del av inntekten må brukes på å betjene gjelden. Foreløpig er det ikke observert noen vesentlig økning i restanse og betalingsmislighold som følge av økte rentekostnader og høyere inflasjon. I 1. halvår 2023 observeres det en moderat økning i antall søknader om betalingsutsettelser og redusert terminbeløp.

Regnskapsført ECL pr 30.06.2023 er basert på en scenariovekting med 70 % vekt på basis-scenariet (normal utvikling), 20 % vekt på worst case-scenariet og 10 % vekt på best case-scenariet. Vektingene er beholdt uendret fra 1. kvartal 2022 da vektingen for worst case -scenariet ble økt fra 10 % til 20 % mens vektingen for best case -scenariet ble redusert fra 20 % til 10 % som følge krigen i Ukraina, sterk økning i energi- og råvarepriser og utsikter til varig høyere inflasjon og rentenivå.

Spesifikasjon av periodens resultatførte tap på utlån og garantier
KONSERN2. kv. 20232. kv. 202230.06.202330.06.20222022
Endring i ECL Steg 1 (modellberegnet)13826
Endring i ECL Steg 2 (modellberegnet)-2010-142032
Endring i ECL Steg 3 (modellberegnet)11219
Endring i tapsavsetninger - individuelt vurderte16-2030-27-47
Konstaterte tap ikke dekket av tidligere individuell tapsavsetning00702
Inngang på tidligere konstaterte tap-1-2-3-4-6
Tap på utlån og garantier-3-830-8-4
Endring i avsetning for forventet tap/ECL i perioden    
KONSERN - 30.06.2023Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.202239104198341
Tilgang av nye engasjement1613130
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-5-13-5-23
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-4-80-12
Migrering til steg 14-21-1-18
Migrering til steg 2-317-113
Migrering til steg 30-2108
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--2626
ECL 30.06.20234790228365
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM11404495
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL3345173251
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser351119
     
     
KONSERN - 30.06.2022Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20213372263368
Tilgang av nye engasjement726033
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-6-16-2-24
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert0000
Migrering til steg 14-190-15
Migrering til steg 2-330-126
Migrering til steg 30-154
Endring steg 3 (individuelt vurdert)---44-44
ECL 30.06.20223592221348
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM9511676
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL2436179239
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser252633
     
     
KONSERN - 31.12.2022Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20213372263368
Tilgang av nye engasjement1938360
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-9-23-5-37
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert0-81-7
Migrering til steg 11-180-17
Migrering til steg 2-645039
Migrering til steg 31-2109
Endring steg 3 (individuelt vurdert)---74-74
ECL 31.12.202239104198341
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM11562693
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL2742153222
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser161926
Engasjement (eksponering) fordelt på risikogrupper basert på sannsynligheten for mislighold
KONSERN - 30.06.2023Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)58 9422 544-61 486
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)9 8606 753-16 613
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 2132 299-3 512
PD = 100 %5 861866
Sum brutto engasjement70 02011 59686182 477
- avsetning for forventet tap (ECL)-47-90-228-365
Sum netto engasjement *)69 97311 50663382 112
     
Brutto engasjement med overstyrt migrering778-773-50
     
KONSERN - 30.06.2022Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)58 3101 183-59 493
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)9 4113 537-12 948
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 5291 680-3 209
PD = 100 %--647647
Sum brutto engasjement69 2506 40064776 297
- avsetning for forventet tap (ECL)-35-92-221-348
Sum netto engasjement *)69 2156 30842675 949
     
Brutto engasjement med overstyrt migrering-344798-4540
     
     
KONSERN - 31.12.2022Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)55 4725 630-61 102
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)8 2816 10622014 607
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 0281 932-2 960
PD = 100 %-4496741 123
Sum brutto engasjement64 78114 11789479 792
- avsetning for forventet tap (ECL)-39-104-198-341
Sum netto engasjement *)64 74214 01369679 451
     
Brutto engasjement med overstyrt migrering368-129-2380
     
*) Tabellene over tar utgangspunkt i eksponering (inkl. ubenyttede trekkfasiliteter og garantiforpliktelser) og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen.
 

Note 6

Kredittforringede engasjementer

Tabellen viser summen av engasjementer med mislighold over 90 dager og øvrige kredittforringede engasjementer (uten mislighold over 90 dager). Kunder som har vært i mislighold må være i «karantene» med 100 % PD i minst tre måneder før de igjen kan scores som «friske». Disse kundene inngår i brutto kredittforringede engasjementer.
 30.06.202330.06.202231.12.2022
KONSERNSumPMNLSumPMNLSumPMNL
          
Brutto engasjementer med mislighold over 90 dager944945493811473512
Brutto øvrige kredittforringede engasjementer772163609598485501 076146930
Brutto kredittforringede engasjementer866212654647865611 123181942
          
Avsetning for forventet tap på engasjementer med mislighold over 90 dager1911812841266
Avsetning for forventet tap på øvrige kredittforringede engasjementer21033177209820117913166
Avsetning for forventet tap knyttet til kredittforringede engasjementer229441852211620519119172
          
Netto engasjementer med mislighold over 90 dager7538373730735296
Netto øvrige kreditforringede engasjementer56213043238940349897133764
Netto kredittforringede engasjementer63716846942670356932162770
          
Brutto utlån konsern79 34552 70026 64572 61448 82523 78976 39350 81825 575
Garantier konsern1 52021 5181 71431 7111 36231 359
Brutto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,07%0,40%2,32%0,87%0,18%2,20%1,44%0,36%3,50%
Netto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser0,79%0,32%1,67%0,57%0,14%1,39%1,20%0,32%2,86%
          
          
Engasjementer i karantene *)30.06.202331.12.2022   
KONSERNSumPMNLSumPMNL   
Brutto engasjementer i karantene6860850859449   
Brutto engasjementer i karantene i % av brutto kredittforringede engasjementer8%28%1%45%33%48%   
          
*) Pr 30.06.2022, var ikke karantenekunder klassifisert som kredittforringede.
 

Note 7

Andre inntekter

(Mill.kroner)30.06.202330.06.20222022
Garantiprovisjoner132044
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)141227
Inntekter fra fondssalg/verdipapir8915
Inntekter fra aktiv forvaltning232243
Inntekter fra betalingsformidling434090
Andre gebyrer og provisjonsinntekter171329
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester118116248
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-19-17-34
Inntekter eiendomsmegling161531
Øvrige driftsinntekter001
Andre driftsinntekter161532
Netto provisjons- og andre driftsinntekter115114246
Renteforretninger (for kunder)5715
Valutaforretninger (for kunder)182142
Mottatt utbytte1111
Kursgevinst/-tap aksjer62524
Kursgevinst/-tap obligasjoner-16-66-75
Verdiendring på fastrenteutlån-53-125-121
Derivat knyttet til fastrenteutlån59129107
Verdiendring på utstedte obligasjoner-1 119386371
Derivat knyttet til utstedte obligasjoner1 122-389-380
Resultateffekt ved tilbakekjøp av utstedte obligasjoner-2-1-1
Netto resultat fra finansielle instrumenter21-12-7
Sum andre inntekter136102239

Tabellen nedenfor viser provisjonsinntekter og -kostnader omfattet av IFRS 15 brutt ned på de største hovedpostene og fordelt pr segment.

 

Netto provisjons - og andre driftsinntekter - 30.06.2023KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjon1301300
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)14-12130
Inntekter fra fondssalg/verdipapirer81070
Inntekter fra aktiv forvaltning239770
Inntekter fra betalingsformidling43410290
Andre gebyrer og provisjonsinntekter172690
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester1181538650
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-19-6-1-120
Inntekter eiendomsmegling1600016
Øvrige driftsinntekter00000
Andre driftsinntekter1600016
Netto provisjons- og andre driftsinntekter1159375316
      
Netto provisjons - og andre driftsinntekter - 30.06.2022KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjon2002000
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)12-21130
Inntekter fra fondssalg/verdipapirer93060
Inntekter fra aktiv forvaltning22111100
Inntekter fra betalingsformidling4049270
Andre gebyrer og provisjonsinntekter131390
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester116744650
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-17-5-1-110
Inntekter eiendomsmegling1500015
Øvrige driftsinntekter00000
Andre driftsinntekter1500015
Netto provisjons- og andre driftsinntekter1142435415
      
Netto provisjons - og andre driftsinntekter - 2022KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjon4404400
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)2722230
Inntekter fra fondssalg/verdipapirer1521120
Inntekter fra aktiv forvaltning43221190
Inntekter fra betalingsformidling90918630
Andre gebyrer og provisjonsinntekter2919190
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester24816951360
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-34-7-3-240
Inntekter eiendomsmegling3100031
Øvrige driftsinntekter11000
Andre driftsinntekter3210031
Netto provisjons- og andre driftsinntekter246109211231
 

Note 8

Driftskostnader

(Mill.kroner)30.06.202330.06.20222022
Lønn163151314
Pensjonskostnader131223
Arbeidsgiveravgift og finansskatt363067
Andre personalkostnader151226
Lønn m.v.227205430
Avskrivninger242246
Driftskostnader egne og leide lokaler10815
Vedlikehold driftsmidler437
IT-kostnader8173150
Markedsføringskostnader221537
Kjøp av eksterne tjenester161425
Porto, telefon, aviser m.v.448
Reisekostnader315
Formuesskatt538
Andre driftskostnader13416
Sum andre driftskostnader158125271
Sum driftskostnader409352747
 

Note 9

Klassifikasjon av finansielle instrumenter

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING OG MÅLING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved førstegangs regnskapsføring i henhold til IFRS 9. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier:

• amortisert kost

• virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

Klassifiseringen av de finansielle eiendelene er avhengig av to faktorer:

• formålet ved anskaffelsen av det finansielle instrumentet

• de kontraktsmessige kontantstrømmene til de finansielle eiendelene

Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost
Kategoriseringen av eiendelene forutsetter at følgende krav er oppfylt:

• eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer

• kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter

Alle utlån og fordringer i konsernregnskapet, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Porteføljen holdes utelukkende for likviditetsstyring og porteføljen omsettes for å optimalisere avkastningen innenfor gjeldende kvalitetskrav til likviditetsporteføljen.

Beholdningen av fastrenteutlån er klassifisert til virkelig verdi for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Fastrenteinnskudd fra kunder med løpetid utover ett år er klassifisert til virkelig verdi og sikret med renteswapper.

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko konsernet har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Aksjeporteføljen bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for det enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår børsnoterte aksjer, samt obligasjoner og sertifikater på LCR-nivå 1 som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår derivat, samt obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår utlån til kunder, samt aksjer.

KONSERN - 30.06.2023Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 627627
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 5862 586
Utlån til og fordringer på kunder3 42475 57578 999
Sertifikater og obligasjoner11 798 11 798
Aksjer og andre verdipapirer210 210
Finansielle derivater1 641 1 641
Sum finansielle eiendeler17 07378 78895 861
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 5671 567
Innskudd fra kunder8046 25946 339
Finansielle derivater643 643
Verdipapirgjeld 37 58637 586
Ansvarlig lånekapital 991991
Sum finansielle forpliktelser72386 40387 126
    
    
KONSERN - 30.06.2022Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 338338
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 858858
Utlån til og fordringer på kunder3 77168 52972 300
Sertifikater og obligasjoner10 189 10 189
Aksjer og andre verdipapirer230 230
Finansielle derivater992 992
Sum finansielle eiendeler15 18269 72584 907
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 701701
Innskudd fra kunder 44 94644 946
Finansielle derivater701 701
Verdipapirgjeld 29 20729 207
Ansvarlig lånekapital 854854
Sum finansielle forpliktelser70175 70876 409
    
    
KONSERN - 31.12.2022Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 394394
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 361361
Utlån til og fordringer på kunder3 41572 66376 078
Sertifikater og obligasjoner11 013 11 013
Aksjer og andre verdipapirer246 246
Finansielle derivater987 987
Sum finansielle eiendeler15 66173 41889 079
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 586586
Innskudd fra kunder4843 83343 881
Finansielle derivater752 752
Verdipapirgjeld 34 23634 236
Ansvarlig lånekapital 857857
Sum finansielle forpliktelser80079 51280 312
 

Note 10

Finansielle instrumenter til amortisert kost

KONSERN30.06.202330.06.202231.12.2022
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank627627338338394394
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 5862 586858858361361
Utlån til og fordringer på kunder75 57575 57568 52968 52972 66372 663
Sum finansielle eiendeler78 78878 78869 72569 72573 41873 418
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 5671 567701701586586
Innskudd fra kunder46 25946 25944 94644 94643 83343 833
Verdipapirgjeld37 45837 58629 10329 20734 17534 236
Ansvarlig lånekapital954991842854848857
Sum finansielle forpliktelser86 23886 40375 59275 70879 44279 512
 

Note 11

Finansielle instrumenter til virkelig verdi

En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 9,1 mill. kroner på fastrenteutlånene.

KONSERN - 30.06.2023Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 4243 424
Sertifikater og obligasjoner8 3023 496 11 798
Aksjer og andre verdipapirer9 201210
Finansielle derivater 1 641 1 641
Sum finansielle eiendeler8 3115 1373 62517 073
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  8080
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 643 643
Sum finansielle forpliktelser-64380723
     
     
KONSERN - 30.06.2022Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 7713 771
Sertifikater og obligasjoner7 7972 392 10 189
Aksjer og andre verdipapirer35 195230
Finansielle derivater 992 992
Sum finansielle eiendeler7 8323 3843 96615 182
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 701 701
Sum finansielle forpliktelser-701-701
     
     
KONSERN - 31.12.2022Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 4153 415
Sertifikater og obligasjoner8 2392 774 11 013
Aksjer og andre verdipapirer39 207246
Finansielle derivater 987 987
Sum finansielle eiendeler8 2783 7613 62215 661
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  4848
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 752 752
Sum finansielle forpliktelser-75248800
Avstemming av bevegelser i nivå 3 i perioden 
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.20223 41520748
Kjøp/økning337032
Salg/reduksjon-318-180
Overført til Nivå 3000
Overføring ut av Nivå 3000
Gevinst/tap i perioden-10210
Balanseført verdi pr 30.06.20233 42421080
    
    
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer 
Balanseført verdi pr 31.12.20213 957194 
Kjøp/økning3900 
Salg/reduksjon-4690 
Overført til Nivå 300 
Overføring ut av Nivå 300 
Gevinst/tap i perioden-1071 
Balanseført verdi pr 30.06.20223 771195 
    
    
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.20213 9571940
Kjøp/økning5462048
Salg/reduksjon-95720
Overført til Nivå 3000
Overføring ut av Nivå 3000
Gevinst/tap i perioden-131-90
Balanseført verdi pr 31.12.20223 41520748
 

Note 12

Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett

Konsernets verdipapirgjeld består av obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i NOK og EUR utstedt av Møre Boligkreditt AS, i tillegg til sertifikater og obligasjonslån kvotert i NOK utstedt av Sparebanken Møre. Tabellen under gir en oversikt over konsernets utstedte obligasjoner med fortrinnsrett. 

Oversikt over utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i konsernet
ISINValutaNominell verdi 30.06.2023RenteUtstedtForfall30.06.202330.06.202231.12.2022
NO0010588072NOK1 050fast NOK 4,75 %201020251 0791 1181 087
XS0968459361EUR25fast EUR 2,81 %20132028294277261
NO0010819543NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %201820243 0043 0023 004
XS1839386577EUR250fast EUR 0,375 %20182023-2 5732 606
NO0010836489NOK1 000fast NOK 2,75 %20182028932964957
NO0010853096NOK3 0003 mnd Nibor + 0,37 %201920253 0123 0033 010
XS2063496546EUR250fast EUR 0,01 %201920242 7842 5012 481
NO0010884950NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %202020253 0053 0003 004
XS2233150890EUR303 mnd Euribor + 0,75 %20202027360320324
NO0010951544NOK5 0003 mnd Nibor + 0,75 %202120265 0855 1015 094
XS2389402905EUR250fast EUR 0,01 %202120262 6192 4032 341
XS2556223233EUR250fast EUR 3,125 %202220272 961 2 638
NO0012908617NOK4 0003M Nibor + 0.54 %202320284 022--
Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i Møre Boligkreditt AS (inkl. påløpte renter)29 15724 26226 807

Pr 30.06.2023 eide Sparebanken Møre 0 mill. kroner i OMF utstedt av Møre Boligkreditt AS (501 mill. kroner, inkl. påløpte renter). Møre Boligkreditt AS hadde pr 30.06.2023 ingen egenbeholdning (0 mill. kroner).

 

Note 13

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser.
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK30.06.202330.06.202231.12.2022
Resultat   
Netto renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper553068
Mottatt utbytte fra datterselskap152241241
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS242243
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS og Storgata 41-45 Molde AS7714
    
Balanse   
Fordring på datterselskap4 6483 3133 614
Obligasjoner med fortrinnsrett05010
Gjeld til datterselskap1 6531 8781 747
Konsernintern bruksrett til eiendommer i Sparebankeiendom AS og Storgata 41-45 Molde AS748276
Konsernintern sikring52295125
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS33 66427 48530 474
 

Note 14

Egenkapitalbevis

20 største eiere pr 30.06.2023Antall EKBAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll4 921 2509,96
Spesialfondet Borea utbytte3 002 9076,07
Verdipapirfondet Eika egenkapital2 310 7394,67
Wenaasgruppen AS2 100 0004,25
MP Pensjon1 798 9053,64
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge1 737 3053,51
Kommunal Landspensjonskasse1 548 1043,13
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi1 505 1203,04
Wenaas EFTF AS1 090 0002,20
Beka Holding AS750 5001,52
Lapas AS617 5001,25
Pareto Invest Norge AS565 7531,14
Forsvarets personellservice459 0000,93
Kverva Finans AS423 9950,86
BKK Pensjonskasse422 6000,85
Stiftelsen Kjell Holm419 7500,85
Hjellegjerde Invest AS300 0000,61
U Aandahls Eftf AS250 0000,51
PIBCO AS229 5000,46
Borghild Hanna Møller201 6640,41
Sum 20 største eiere24 654 59249,87
Totalt antall EKB49 434 770100,00

Andelen egenkapitalbevis som er eid av utenlandske statsborgere utgjorde 2,6 prosent ved utgangen av 2. kvartal 2023.

I løpet av 2. kvartal 2023 har Sparebanken Møre ikke kjøpt egne EKB.