Erklæring i henhold til Verdipapirhandelloven § 5-6

Vi bekrefter at konsernets og bankens halvårsregnskap for perioden 1. januar til 30. juni 2023 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering, som er godkjent av EU, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets og bankens eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.

Halvårsberetningen gir etter vår beste overbevisning en rettvisende:

– oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet

– beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode

– beskrivelse av nærståendes vesentlige transaksjoner

Ålesund, 30. juni 2023
9. august 2023 
I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE 

ROY REITE, styreleder
KÅRE ØYVIND VASSDAL, styrets nestleder
JILL AASEN
THERESE MONSÅS LANGSET
TERJE BØE
BIRGIT MIDTBUST
MARIE REKDAL HIDE
BJØRN FØLSTAD

TROND LARS NYDAL, adm.direktør