Balanse morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)30.06.202330.06.202231.12.2022
Kontanter og fordringer på Norges Bank627338394
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner7 1254 0603 865
Utlån til og fordringer på kunder45 45144 93545 723
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer11 67610 55910 892
Finansielle derivater1 143627643
Aksjer og andre verdipapirer210230246
Eierinteresser i konsernselskaper1 5711 5711 571
Utsatt skattefordel090
Immaterielle eiendeler565355
Varige driftsmidler160157151
Overfinansiering ytelsespensjonsordning53047
Andre eiendeler221148117
Sum eiendeler68 29362 68763 704
    
FORPLIKTELSER OG EGENKAPITAL - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)30.06.202330.06.202231.12.2022
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner2 2992 1851 969
Innskudd fra kunder46 43845 06843 967
Utstedte obligasjoner8 4295 4477 429
Finansielle derivater1 091599579
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter856086
Pensjonsforpliktelser262926
Betalbar skatt86175180
Avsetninger på garantiansvar193326
Forpliktelse ved utsatt skatt17017
Andre forpliktelser788708651
Ansvarlig lånekapital991854857
Sum forpliktelser60 26955 15855 787
Egenkapitalbevis989989989
Beholdning av egne egenkapitalbevis-2-2-3
Overkurs359358358
Fondsobligasjoner650650650
Innskutt egenkapital1 9961 9951 994
Grunnfondskapital3 3353 0933 334
Gavefond125125125
Utjevningsfond2 0681 8292 066
Annen egenkapital-22-13398
Totalresultat for perioden522500-
Opptjent egenkapital6 0285 5345 923
Sum egenkapital8 0247 5297 917
Sum forpliktelser og egenkapital68 29362 68763 704