Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)Note30.06.202330.06.202231.12.2022 
Kontanter og fordringer på Norges Bank9 10 13 627338394 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner9 10 13 2 586858361 
Utlån til og fordringer på kunder4 5 6 9 11 13 78 99972 30076 078 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer9 11 13 11 79810 18911 013 
Finansielle derivater9 11 1 641992987 
Aksjer og andre verdipapirer9 11 210230246 
Immaterielle eiendeler 575456 
Varige driftsmidler 211204202 
Overfinansiering ytelsespensjonsordning 53047 
Andre eiendeler 224149117 
Sum eiendeler 96 40685 31489 501 
      
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL - SAMMENDRATT 
(Mill. kroner)Note30.06.202330.06.202231.12.2022 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner9 10 13 1 567701586 
Innskudd fra kunder4 9 10 13 46 33944 94643 881 
Utstedte obligasjoner9 10 12 37 58629 20734 236 
Finansielle derivater9 11 643701752 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 886290 
Pensjonsforpliktelser 262926 
Betalbar skatt 111329210 
Avsetninger på garantiansvar 193326 
Forpliktelse ved utsatt skatt 10661106 
Andre forpliktelser 787732629 
Ansvarlig lånekapital9 10 991854857 
Sum forpliktelser 88 26377 65581 399 
Egenkapitalbevis14 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -2-2-3 
Overkurs 359358358 
Fondsobligasjoner 650650650 
Innskutt egenkapital 1 9961 9951 994 
Grunnfondskapital 3 3353 0933 334 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 2 0681 8292 066 
Kredittrisikoreserve finansielle forpliktelser 16-816 
Annen egenkapital 147254567 
Totalresultat for perioden 456371- 
Opptjent egenkapital 6 1475 6646 108 
Sum egenkapital 8 1437 6598 102 
Sum forpliktelser og egenkapital 96 40685 31489 501