Resultat morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)2. kv. 20222. kv. 202130.06.202230.06.20212021
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost4192537385131 065
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi-5263752103
Rentekostnader12663229132261
Netto renteinntekter288216546433907
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester6055116108226
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester89161934
Andre driftsinntekter1111222245
Netto provisjons- og andre driftsinntekter6357122111237
Utbytte10242238240
Netto verdiendring på finansielle instrumenter-715-124644
Netto resultat fra finansielle instrumenter-615230284284
Sum andre inntekter5772352395521
Sum inntekter3452888988281 428
Lønn m.v.9485194166340
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler1312262550
Andre driftskostnader5954117107225
Sum driftskostnader166151337298615
Resultat før tap179137561530813
Tap på utlån, garantier m.v.-1333-144650
Resultat før skatt192104575484763
Skattekostnad44247556124
Resultat for perioden14880500428639
Tilordnet egenkapitaleiere14175487417616
Tilordnet fondsobligasjonseiere75131123
      
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) *1,434,004,9020,9230,98
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) *1,434,004,9020,9230,98
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)16,004,5016,004,5013,50
* Tallene for 2022 er beregnet basert på gjennomført splitt hvor antall egenkapitalbevis økte fra 9.886.954 til 49.434.770.
      
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)2. kv. 20222. kv. 202130.06.202230.06.20212021
Resultat for perioden14880500428639
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:     
Verdiendring basisspreader00000
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader00000
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:     
Estimatavvik pensjon000012
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon0000-3
Totalresultat for perioden14880500428648
Tilordnet egenkapitaleiere14175487417625
Tilordnet fondsobligasjonseiere75131123
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.