Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT      
(Mill. kroner)Note2. kv. 20222. kv. 202130.06.202230.06.20212021
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost 5083949667781 583
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi 733312969140
Rentekostnader 228120408236457
Netto renteinntekter3 3533076876111 266
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 6055116108226
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 99171934
Andre driftsinntekter 86151226
Netto provisjons- og andre driftsinntekter7 5952114101218
Utbytte 10113
Netto verdiendring på finansielle instrumenter -1112-134540
Netto resultat fra finansielle instrumenter7 -1012-124643
Sum andre inntekter7 4964102147261
Sum inntekter 4023717897581 527
Lønn m.v. 10089205175360
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler 1111222345
Andre driftskostnader 6358125115240
Sum driftskostnader8 174158352313645
Resultat før tap 228213437445882
Tap på utlån, garantier m.v.5 -828-84249
Resultat før skatt 236185445403833
Skattekostnad 53429990191
Resultat for perioden 183143346313642
Tilordnet egenkapitaleiere 176138333302619
Tilordnet fondsobligasjonseiere 75131123
       
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) * 1,786,853,3515,1131,10
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) * 1,786,853,3515,1131,10
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 16,004,5016,004,5013,50
* Tallene for 2022 er beregnet basert på gjennomført splitt hvor antall egenkapitalbevis økte fra 9.886.954 til 49.434.770.
       
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT      
(Mill. kroner) 2. kv. 20222. kv. 202130.06.202230.06.20212021
Resultat for perioden 183143346313642
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:      
Verdiendring basisspreader 2-232-113
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader 00-72-1
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:      
Estimatavvik pensjon 000012
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 0000-3
Totalresultat for perioden 185141371304653
Tilordnet egenkapitaleiere 178136358293630
Tilordnet fondsobligasjonseiere 75131123
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.