Note 1

Regnskapsprinsipper

Konsernets delårsregnskap er avlagt i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 30.06.2022. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering, og i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2021.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta. Alle beløp er oppgitt i mill. kroner dersom ikke noe annet er opplyst.

 

Note 2

Kapitaldekning

Kapitaldekningen er beregnet og rapportert i henhold til EUs kapitalkrav for banker og verdipapirforetak – CRD /CRR. Sparebanken Møre har tillatelse fra Finanstilsynet til å benytte interne målemetoder, IRB grunnleggende metode for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden.

EUs bankpakke trådte i kraft 1. juni og innfører en rekke endringer i soliditets- og likviditetskrav samt i krisehåndteringsregelverket. Bankpakken inneholder også en utvidelse av SMB-rabatten som reduserer bankens kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter. Effekten av denne regelendringen utgjør for banken en bedring av ren kjernekapital på 1,3 prosentpoeng.

Sparebanken Møre har et samlet krav for ren kjernekapitaldekning på 13,2 prosent. Kravet består av et minstekrav på 4,5 prosent, bevaringsbuffer på 2,5 prosent, systemrisikobuffer på 3,0 prosent og motsyklisk kapitalbuffer på 1,5 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et individuelt Pilar 2-krav for Sparebanken Møre på 1,7 prosent, samt en forventning om en kapitalkravsmargin på 1,25 prosent.

Norges Bank har besluttet å øke kravet til motsyklisk kapitalbuffer til 2,0 prosent med virkning fra 31. desember 2022, og til 2,5 prosent fra 31. mars 2023. Finansdepartementet har fastsatt at systemrisikobuffer­kravet økes fra 3,0 til 4,5 prosent med virkning fra 31. desember 2022 for banker som benytter standardmetoden og IRB grunnleggende.

Sparebanken Møre har et internt mål for ren kjernekapitaldekning som skal utgjøre summen av Pilar 1, Pilar 2 og kapitalkravsmarginen.

MREL
Et sentralt element i krisehåndteringsregelverket er at kapitalinstrumenter og gjeld kan nedskrives og/eller konverteres til egenkapital (bail-in). Finansforetaksloven krever derfor at banken til enhver tid skal oppfylle et minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL – minimum requirement for own funds and eligible liabilities) slik at banken har tilstrekkelig ansvarlig kapital og konvertibel gjeld for å kunne krisehåndteres uten bruk av offentlige midler.

MREL-kravet må dekkes av ansvarlig kapital eller gjeldsinstrumenter med lavere prioritet enn ordinær, usikret, uprioritert gjeld (seniorgjeld). Kravet om etterstillelse (lavere prioritet) skal i sin helhet være oppfylt innen 1. januar 2024. Fram til dette tidspunktet kan seniorgjeld med gjenværende løpetid på mer enn ett år, bidra til oppfyllelsen av kravet om etterstillelse.

Det samlede kravet til etterstillelse skal som et minimum fases lineært inn. Fra 1. januar 2022 er det effektive kravet til etterstillelse 20 prosent av justert risikovektet beregningsgrunnlag.

Sparebanken Møre har utstedt 2 000 mill. kroner i etterstilt obligasjonsgjeld ved utgangen av 2. kvartal 2022.

Balanseført egenkapital30.06.202230.06.202131.12.2021
Egenkapitalbevis989989989
- egne egenkapitalbevis-2-2-2
Overkursfond358357357
Fondsobligasjoner (AT1)650599599
Grunnfondskapital3 0932 9393 094
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 8291 6791 831
Foreslått utbytte00158
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet00160
Egenkapital som kan deles ut iht. styrefullmakt01790
Annen egenkapital246243259
Periodens resultat3713040
Sum balanseført egenkapital7 6597 4127 570
    
Kjernekapital (T1)30.06.202230.06.202131.12.2021
Goodwill, immaterielle eiendeler og andre fradrag-54-53-51
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-16-15-16
Fondsobligasjoner (AT1)-650-599-599
Forventet tap iht IRB utover beregnet ECL iht IFRS 9-532-506-498
Fradrag for foreslått utbytte00-158
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet00-160
Fradrag for egenkapital som kan deles ut iht. styrefullmakt0-1790
Fradrag for periodens totalresultat-371-3040
Sum ren kjernekapital (CET1)6 0365 7556 088
Fondsobligasjoner - klassifisert som egenkapital650599599
Fondsobligasjoner - klassifisert som gjeld000
Sum kjernekapital (T1)6 6866 3546 687
    
Tilleggskapital (T2)30.06.202230.06.202131.12.2021
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital854702703
Sum tilleggskapital (T2)854702703
    
Netto ansvarlig kapital7 5407 0567 390
    
Risikovektede eiendeler (RWA) fordelt etter engasjementskategorier   
Kredittrisiko - standardmetoden30.06.202230.06.202131.12.2021
Stater og sentralbanker000
Lokale og regionale myndigheter190265336
Offentlig foretak205195195
Institusjoner236495434
Obligasjoner med fortrinnsrett508444486
Egenkapitalposisjoner198173173
Øvrige engasjement703645655
Sum kredittrisiko, standardmetoden2 0402 2172 279
    
Kredittrisiko - grunnleggende IRB-metode30.06.202230.06.202131.12.2021
Massemarked pant i fast eiendom11 04710 25610 409
Massemarked øvrige engasjementer347443359
Foretak17 89718 87019 138
Sum kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode29 29129 56929 906
    
Markedsrisiko (standardmetoden)192274225
Operasjonell risiko (basismetoden)2 9032 8402 903
Risikovektede eiendeler34 42634 90035 313
    
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 5491 5711 589
    
Bufferkrav:30.06.202230.06.202131.12.2021
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent861873883
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent1 0331 0471 059
Motsyklisk kapitalbuffer, 1,5 prosent (1,0 % pr 30.06.2021 og 31.12.2021)516349353
Sum bufferkrav til ren kjernekapital2 4102 2692 295
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav2 0771 9162 204
    
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget30.06.202230.06.202131.12.2021
Ansvarlig kapital21,920,220,9
Ansvarlig kapital inkl. 50 % av resultatet22,420,6-
Kjernekapital19,418,218,9
Kjernekapital inkl. 50 % av resultatet19,918,6-
Ren kjernekapital17,516,517,2
Ren kjernekapital inkl. 50 % av resultatet18,116,9-
    
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)30.06.202230.06.202131.12.2021
Beregningsgrunnlag89 71585 69086 890
Uvektet kjernekapitalandel prosent7,57,47,7
Uvektet kjernekapitalandel prosent inkl. 50 % av resultatet7,77,6-
 

Note 3

Driftssegmenter

Resultat - 2. kvartal 2022KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter3531171481870
Andre driftsinntekter49-16126308
Sum inntekter402-15181742178
Driftskostnader174-155629977
Resultat før tap2280-381451201
Tap på utlån-800-1350
Resultat før skatt2360-381581151
Skattekostnad53     
Resultat for perioden183     
       
Resultat - 30.06.2022KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter6871152893820
Andre driftsinntekter102-3110515715
Sum inntekter789-302534043915
Driftskostnader352-301006320514
Resultat før tap4370-752772341
Tap på utlån-800-1680
Resultat før skatt4450-752932261
Skattekostnad99     
Resultat for perioden346     
       
Nøkkeltall - 30.06.2022KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)72 615-1111 20822 88448 6340
Avsetning for forventet tap utlån-31500-239-760
Netto utlån til kunder72 300-1111 20822 64548 5580
Innskudd fra kunder 1)44 946-12291515 76528 3880
Garantiforpliktelser1 714001 71130
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser33003300
Innskuddsdekning61,9109,975,768,958,40,0
Antall årsverk37101744113719
       
       
Resultat - 2. kvartal 2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter3071-31271820
Andre driftsinntekter64-162223278
Sum inntekter371-15191502098
Driftskostnader158-164626948
Resultat før tap2131-271241150
Tap på utlån28012430
Resultat før skatt1851-281001120
Skattekostnad42     
Resultat for perioden143     
       
Resultat - 30.06.2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter6111-72523650
Andre driftsinntekter147-3166495013
Sum inntekter758-305930141513
Driftskostnader313-31726019913
Resultat før tap4451-132412160
Tap på utlån42013560
Resultat før skatt4031-142062100
Skattekostnad90     
Resultat for perioden313     
       
Nøkkeltall - 30.06.2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)69 446-1141 21221 86046 4880
Avsetning for forventet tap utlån-31400-250-640
Netto utlån til kunder69 132-1141 21221 61046 4240
Innskudd fra kunder 1)41 484-1762914 41326 4590
Garantiforpliktelser1 624001 62040
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser51005100
Innskuddsdekning59,714,951,965,956,90,0
Antall årsverk34301594112617
       
       
Resultat - 31.12.2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 2662-245267620
Andre driftsinntekter261-64979810327
Sum inntekter1 527-627362486527
Driftskostnader645-6214912340827
Resultat før tap8820-765014570
Tap på utlån49004540
Resultat før skatt8330-764564530
Skattekostnad191     
Resultat for perioden642     
       
       
Nøkkeltall - 31.12.2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)70 254-1131 22121 93947 2070
Avsetning for forventet tap utlån-32900-262-670
Netto utlån til kunder69 925-1131 22121 67747 1400
Innskudd fra kunder 1)41 853-1761114 95726 3020
Garantiforpliktelser1 732001 72840
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser39003900
Innskuddsdekning59,615,050,068,255,70,0
Antall årsverk36401754013217
       
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
       
2) Består av hovedkontorsaktiviteter som ikke fordeles på rapportsegment, kundeengasjement ansatte, samt datterselskapet Sparebankeiendom AS som forvalter konsernets eide bygg.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat2.kv. 20222.kv. 202130.06.202230.06.202131.12.2021
Netto renteinntekter6590141178360
Andre driftsinntekter-53-24-3
Sum inntekter6093139182357
Driftskostnader1414272751
Resultat før tap4679112155306
Tap på utlån40500
Resultat før skatt4279107155306
Skattekostnad1017243467
Resultat for perioden326283121239
MØRE BOLIGKREDITT AS   
Balanse30.06.202230.06.202131.12.2021
Utlån til kunder27 47629 53528 971
Egenkapital1 6582 1621 791
 

Note 4

Utlån og innskudd etter sektor og næring

Utlånsporteføljen med avtalt flytende rente er målt til amortisert kost, mens utlånsporteføljen med fast rente er målt til virkelig verdi.
       
30.06.2022KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk5930-1-452640
Fiske og fangst3 806-10023 807
Industri3 195-5-4-2103 194
Bygg og anlegg1 145-3-4-461 140
Varehandel og hotell1 328-2-1-261 329
Supply/Offshore1 3780-15-16101 202
Eiendomsdrift7 611-7-9-43117 902
Faglig/finansiell tjenesteytelse770-10-115783
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland3 524-5-2-1373 553
Sum næringsliv23 350-24-36-17943923 550
Personkunder45 494-9-51-163 33248 750
Sum utlån og fordringer på kunder68 844-33-87-1953 77172 300
       
       
30.06.2021KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk5560-2-157610
Fiske og fangst3 600-1-1033 601
Industri3 231-8-7-13133 216
Bygg og anlegg922-3-5-48918
Varehandel og hotell1 077-1-2-261 078
Supply/Offshore1 2340-18-15001 066
Eiendomsdrift7 680-7-6-62017 862
Faglig/finansiell tjenesteytelse435-1-1018451
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland3 453-70-3323 475
Sum næringsliv22 188-28-42-17933822 277
Personkunder42 979-6-38-203 94046 855
Sum utlån og fordringer på kunder65 167-34-80-1994 27869 132
       
       
31.12.2021KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk6230-2-353671
Fiske og fangst3 480-4-2-123 475
Industri3 142-6-2-12103 132
Bygg og anlegg1 006-2-1-351 005
Varehandel og hotell1 065-10-151 068
Supply/Offshore1 258-1-10-18101 066
Eiendomsdrift7 694-5-2-41977 880
Faglig/finansiell tjenesteytelse785-1-1016799
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland3 319-5-9-3373 339
Sum næringsliv22 372-25-29-20832522 435
Personkunder43 925-7-39-213 63247 490
Sum utlån og fordringer på kunder66 297-32-68-2293 95769 925
Innskudd med avtalt flytende rente og fast rente er målt til amortisert kost. 
    
INNSKUDD FRA KUNDERKonsern
Sektor/næring30.06.202230.06.202131.12.2021
Jordbruk og skogbruk293260234
Fiske og fangst2 0751 3471 679
Industri3 1112 2162 600
Bygg og anlegg885803836
Varehandel og hotell1 3881 6851 682
Eiendomsdrift2 2282 2122 306
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse4 9204 3124 400
Offentlig forvaltning1 0311 200946
Andre2 5552 5442 503
Sum næringsliv/offentlig18 48616 57917 186
Personkunder26 46024 90524 667
Sum44 94641 48441 853
 

Note 5

Tap på utlån og garantier

Metodikk for måling av forventet tap (ECL) i henhold til IFRS 9
Sparebanken Møre har utviklet en ECL-modell med utgangspunkt i konsernets IRB parametere og fordeler engasjementene i 3 steg ved beregning av forventet tap (ECL) på utlån og garantier som omfattes av nedskrivningsreglene i IFRS 9:

Steg 1: Ved førstegangs innregning og hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal engasjementet plasseres i steg 1 og det avsettes for 12-måneders forventet tap.

Steg 2: Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig siden første gangs innregning, og det ikke foreligger en tapshendelse, skal engasjementet overføres til steg 2 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden.

Steg 3: Hvis kredittrisikoen øker ytterligere, herunder at det foreligger tapshendelser, blir engasjementet overført til steg 3 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden. Engasjementet anses for å være kredittforringet. I motsetning til steg 1 og 2 blir effektiv rente i steg 3 beregnet på netto nedskrevet engasjement (brutto engasjement redusert for forventet tap) istedenfor brutto engasjement.

Stegtildeling gjøres på avtalenivå og innebærer at to eller flere avtaler mot samme kunde kan ha ulik stegtildeling. Dersom kunden har en avtale i steg 3 (risikoklasse M og N), vil det føre til at samtlige avtaler migrerer til steg 3.

En økning i kredittrisiko reflekterer både kundespesifikke omstendigheter og utvikling i relevante makrofaktorer for det aktuelle kundesegmentet. Vurderingen av hva som betraktes for å være en vesentlig økning i kredittrisiko er basert på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative indikatorer, samt «backstops» (se eget avsnitt for «backstops»).

Kvantitative kriterier
Om en økning i kredittrisiko er å anse som vesentlig bestemmes ved å sammenligne PD på rapporteringstidspunktet med PD ved første gangs innregning. Dersom PD har økt gjøres det en vurdering av om økningen er vesentlig.

Vesentlig økning i kredittrisiko etter første gangs innregning anses å ha inntrådt når enten

  • PD har økt med 100 % eller mer og økningen i PD er på mer enn 0,5 prosentpoeng, eller
  • PD har økt med mer enn 2,0 prosentpoeng

Det benyttes vektet, makrojustert PD i år 1 for sammenligning mot PD ved første gangs innregning for å avgjøre om risiko har økt vesentlig. 

Kvalitative kriterier
I tillegg til den kvantitative vurderingen av endring i PD gjøres det en kvalitativ vurdering av hvorvidt engasjementet har vesentlig økt kredittrisiko, for eksempel dersom engasjementet er gjenstand for særskilt overvåking.


«Backstops»
Kredittrisiko anses alltid for å ha økt vesentlig dersom følgende hendelser, «backstops», har inntruffet:

  • Kundens avtalte betalinger er forfalt med mer enn 30 dager
  • Kunden har fått innvilget betalingslettelser som følge av betalingsvansker, selv om denne hendelsen ikke medfører individuell tapsvurdering i steg 3.


Vesentlig reduksjon i kredittrisiko - friskmelding
En kunde migrerer fra steg 2 til 1 hvis:

  • Kriteriene for migrasjon fra steg 1 til steg 2 ikke lenger er til stede, og
  • Dette tilfredsstilles for minst 1 etterfølgende måned (totalt 2 måneder)

En kunde migrerer fra steg 3 til steg 1 eller 2 hvis kunden ikke lenger oppfyller vilkårene for migrering til steg 3:

  • Kunden migrerer til steg 2 ved flere enn 30 dager med restanse/overtrekk.
  • Ellers migrerer kunden til steg 1.

Kontier som ikke omfattes av ovennevnte migreringsregler antas ikke å ha vesentlig endring i kredittrisiko, og beholder stegtilhørighet fra forrige måned.


Scenarier
Det utvikles tre scenarier; Best, Basis og Worst.  For hvert av scenariene angis forventede verdier av ulike parametere for hvert av de nærmeste fem år.  Det angis også en forventet sannsynlighet for at hvert av de tre scenariene skal inntreffe. Etter fem år forventes det at scenariene konvergerer til et langsiktig stabilt nivå.

Endringer i PD som følge av scenarier vil også kunne påvirke stegtildelingen.

Definisjon av mislighold, kredittforringet (credit-impaired) og forbearance

Misligholdsdefinisjonen er endret fra 1.1.2021 og er utvidet til å kunne omfatte brudd på særskilte engasjementsvilkår (covenants) og avtalte betalingslettelser (forbearance).  Den nye misligholdsdefinisjonen har ikke endret konsernets vurdering av kredittrisikoen knyttet til de enkelte eksponeringene, og det er derfor ingen effekt av betydning i konsernets tap.


Et engasjement defineres som misligholdt og credit-impaired (non-performing) dersom et krav er forfalt med mer enn 90 dager og beløpet overstiger det høyeste av 1 % av balanseført eksponering (lån og uttrukket kreditt) og 1 000 kroner for massemarked og 2 000 kr for foretak. Brudd på covenants kan også utløse mislighold.


Et engasjement anses også for å være kredittforringet (non-performing) dersom engasjementet på grunn av svekket kredittverdighet hos debitor har blitt gjenstand for en individuell vurdering som har resultert i en livstids-ECL i steg 3.


Et engasjement er gjenstand for forbearance (betalingslettelse som følge av betalingsvansker) hvis banken innvilger endringer i engasjementsvilkårene som en følge av at skyldneren har problemer med å innfri sine betalingsforpliktelser. En performing (ikke-misligholdt) forbearance vil ligge i steg 2, mens en non-performing (misligholdt) forbearance vil ligge i steg 3.


I forbindelse med innvilgelse av en betalingslettelse gjennomføres det en individuell og konkret vurdering av om søknaden om betalingslettelse er «forbearance» og om lånet dermed skal migrere til steg 2 (performing) eller steg 3 (non-performing) i konsernets ECL-modell.


Overstyring
Det gjennomføres kvartalsvis ECL-kvalitetssikringsmøter som gjennomgår grunnlag for bokføring av forventet tap. Dersom det foreligger vesentlige hendelser eller andre svakheter i modellen som vil påvirke et forventingsrett tap og som modellen ikke har hensyntatt, blir det foretatt en overstyring av relevante variabler i ECL-modellen. Det foretas en vurdering av nivået på langsiktig PD og LGD i steg 2 og steg 3 under ulike scenarier. 


Konsekvenser av økt makroøkonomisk usikkerhet og måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier
Det følger av regnskapsreglene (IAS 34) at en delårsrapport skal inkludere informasjon om hendelser og transaksjoner som er vesentlige for å forstå endringene i et foretaks finansielle stilling og inntjening siden siste årsrapport. Opplysninger knyttet til disse hendelsene og transaksjonene skal ta hensyn til relevant informasjon som presenteres i siste årsrapport.


Bankens tapsavsetning gjenspeiler forventet kredittap etter IFRS 9. Ved vurdering av forventet kredittap er de aktuelle forholdene på rapporteringstidspunktet og forventingene til den økonomiske utviklingen hensyntatt. Følgekonsekvenser av Covid-19 og krigen i Ukraina har ført til økt usikkerhet til økonomisk utvikling både i Norge og i verdensøkonomien, og bildet endres kontinuerlig. Kapasitetsproblemer i produksjonen som følge av gjenåpning av økonomien i kombinasjon med økte energipriser og råvarepriser har ført til en stigende inflasjon. Økt usikkerheten om den økonomiske utviklingen og rentehevinger har ført til en sterk oppgang i markedsrentene internasjonalt.


I konsernets beregninger av forventet tap (ECL) har endringer i økonomiske forhold fått konsekvenser for makroøkonomiske scenarier og vektinger i første halvår 2022. Sannsynligheten for pessimistisk scenario er økt fra 10 prosent til 20 prosent, basis scenariet er 70 prosent og beste scenario er redusert fra 20 prosent til 10 prosent.


I kvartalet er det en økning i modellbaserte avsetninger, som tilskrives økt usikkerhet i privatmarkedet på grunn av økte energipriser, rentekostnader og generell prisstigning i samfunnet. Samlet sett vil dette øke husholdningenes utgifter, redusere kjøpekraften og potensielt øke misligholdet noe frem i tid. Nivået på modellavsetningene vurderes samlet sett som robust.


Foreløpig er det ikke observert noen vesentlig økning i restanse og betalingsmislighold som følge av økte rentekostnader og høyere inflasjon.


Nedgangen i de individuelle tapsavsetningene i steg 3 i 2022 tilskrives primært positiv risikoutvikling på engasjement innenfor offshore/supply sektoren.

                                              

                                                          

                                                          

 

Spesifikasjon av periodens resultatførte tap på utlån og garantier
KONSERN2. kv. 20222. kv. 202130.06.202230.06.20212021
Endring i ECL Steg 1 (modellberegnet)33220
Endring i ECL Steg 2 (modellberegnet)1010202-12
Endring i ECL Steg 3 (modellberegnet)1-41-1-1
Endring i tapsavsetninger - individuelt vurderte-2019-274264
Konstaterte tap ikke dekket av tidligere individuell tapsavsetning02027
Inngang på tidligere konstaterte tap-2-2-4-5-9
Tap på utlån og garantier-828-84249
Endring i avsetning for forventet tap/ECL i perioden    
KONSERN - 30.06.2022Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20213372263368
Tilgang av nye engasjement726033
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-6-16-2-24
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert0000
Migrering til steg 14-190-15
Migrering til steg 2-330-126
Migrering til steg 30-154
Endring steg 3 (individuelt vurdert)---44-44
ECL 30.06.20223592221348
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM9511676
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL2436179239
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser252633
     
     
KONSERN - 30.06.2021Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20203384209326
Tilgang av nye engasjement7209
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-4-11-2-17
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert0-1-1-2
Migrering til steg 12-7-1-6
Migrering til steg 2-222-119
Migrering til steg 30-143
Endring steg 3 (individuelt vurdert)-1-33632
ECL 30.06.20213585244364
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM6382064
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL2842179249
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser154551
     
     
KONSERN - 31.12.2021Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20203384209326
Tilgang av nye engasjement1312025
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-8-20-4-32
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-5-5-1-11
Migrering til steg 11-18-2-19
Migrering til steg 2-122021
Migrering til steg 30-363
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--5555
ECL 31.12.20213372263368
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM7392167
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL2529208262
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser143439
Engasjement (eksponering) fordelt på risikogrupper basert på sannsynligheten for mislighold
KONSERN - 30.06.2022Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)58 3101 183-59 493
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)9 4113 537-12 948
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 5291 680-3 209
Kredittforringede engasjement--647647
Sum brutto engasjement69 2506 40064776 297
- avsetning for forventet tap (ECL)-35-92-221-348
Sum netto engasjement *)69 2156 30842675 949
     
     
KONSERN - 30.06.2021Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)56 096491-56 587
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)9 5162 441-11 957
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 3821 224-2 606
Kredittforringede engasjement--1 1251 125
Sum brutto engasjement66 9944 1561 12572 275
- avsetning for forventet tap (ECL)-35-85-244-364
Sum netto engasjement *)66 9594 07188171 911
     
     
KONSERN - 31.12.2021Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)57 093339-57 432
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)10 1862 024-12 210
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 9741 261-3 235
Kredittforringede engasjement--1 0961 096
Sum brutto engasjement69 2533 6241 09673 973
- avsetning for forventet tap (ECL)-33-72-263-368
Sum netto engasjement *)69 2203 55283373 605
*) Tabellene over tar utgangspunkt i eksponering (inkl. ubenyttede trekkfasiliteter og garantiforpliktelser) og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen.
 

Note 6

Kredittforringede engasjementer

Tabellen viser summen av engasjementer med mislighold over 90 dager og øvrige kredittforringede engasjementer (uten mislighold over 90 dager).   
          
 30.06.202230.06.202131.12.2021
KONSERNSumPMNLSumPMNLSumPMNL
          
Brutto engasjementer med mislighold over 90 dager49381184701446415
Brutto øvrige kredittforringede engasjementer598485501 041469951 05051999
Brutto kredittforringede engasjementer647865611 1251161 0091 096921 004
          
Avsetning for forventet tap på engasjementer med mislighold over 90 dager12841811715114
Avsetning for forventet tap på øvrige kredittforringede engasjementer2098201224821624810238
Avsetning for forventet tap knyttet til kredittforringede engasjementer221162052421922326321242
          
Netto engasjementer med mislighold over 90 dager373076659731301
Netto øvrige kreditforringede engasjementer389403498173877980241761
Netto kredittforringede engasjementer426703568839778683371762
          
Brutto utlån konsern72 61448 82523 78969 44546 91922 52670 25447 55722 697
Garantier konsern1 71431 7111 62441 6201 73241 728
Brutto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser0,87%0,18%2,20%1,58%0,25%4,18%1,52%0,19%4,11%
Netto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser0,57%0,14%1,39%1,24%0,21%3,26%1,16%0,15%3,12%
 

Note 7

Andre inntekter

(Mill.kroner)30.06.202230.06.20212021
Garantiprovisjoner201939
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)121226
Inntekter fra fondssalg/verdipapir9715
Inntekter fra aktiv forvaltning222042
Inntekter fra betalingsformidling403779
Andre gebyrer og provisjonsinntekter131325
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester116108226
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-17-19-34
Inntekter eiendomsmegling151225
Øvrige driftsinntekter001
Andre driftsinntekter151226
Netto provisjons- og andre driftsinntekter114101218
Renteforretninger (for kunder)7712
Valutaforretninger (for kunder)212035
Mottatt utbytte113
Kursgevinst/-tap aksjer251218
Kursgevinst/-tap obligasjoner-663-23
Verdiendring på fastrenteutlån-125-56-107
Derivat knyttet til fastrenteutlån12965113
Verdiendring på utstedte obligasjoner386410771
Derivat knyttet til utstedte obligasjoner-389-415-777
Resultateffekt ved tilbakekjøp av utstedte obligasjoner-1-1-2
Netto resultat fra finansielle instrumenter-124643
Sum andre inntekter102147261

Tabellen nedenfor viser provisjonsinntekter og -kostnader omfattet av IFRS 15 brutt ned på de største hovedpostene og fordelt pr segment. 

Netto provisjons - og andre driftsinntekter - 30.06.22KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjon2002000
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)12-21130
Inntekter fra fondssalg/verdipapirer93060
Inntekter fra aktiv forvaltning22111100
Inntekter fra betalingsformidling4049270
Andre gebyrer og provisjonsinntekter131390
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester116744650
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-17-5-1-110
Inntekter eiendomsmegling1500015
Øvrige driftsinntekter00000
Andre driftsinntekter1500015
Netto provisjons- og andre driftsinntekter1142435415
      
      
Netto provisjons - og andre driftsinntekter - 30.06.21KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjon1901900
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)1211100
Inntekter fra fondssalg/verdipapirer72050
Inntekter fra aktiv forvaltning2011090
Inntekter fra betalingsformidling3759230
Andre gebyrer og provisjonsinntekter1303100
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester108942570
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-19-8-1-100
Inntekter eiendomsmegling1200012
Øvrige driftsinntekter00000
Andre driftsinntekter1200012
Netto provisjons- og andre driftsinntekter1011414712
      
      
Netto provisjons - og andre driftsinntekter - 2021KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjon3933600
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)2642200
Inntekter fra fondssalg/verdipapirer1541100
Inntekter fra aktiv forvaltning42221190
Inntekter fra betalingsformidling79918520
Andre gebyrer og provisjonsinntekter25-18180
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester22621861190
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-34-9-2-230
Inntekter eiendomsmegling2500025
Øvrige driftsinntekter11000
Andre driftsinntekter2610025
Netto provisjons- og andre driftsinntekter21813849625
 

Note 8

Driftskostnader

(Mill.kroner)30.06.202230.06.20212021
Lønn151127262
Pensjonskostnader12921
Arbeidsgiveravgift og finansskatt302657
Andre personalkostnader121320
Lønn m.v.205175360
Avskrivninger222345
Driftskostnader egne og leide lokaler8819
Vedlikehold driftsmidler347
IT-kostnader7367128
Markedsføringskostnader151428
Kjøp av eksterne tjenester141122
Porto, telefon, aviser m.v.437
Reisekostnader102
Formuesskatt335
Andre driftskostnader4522
Sum andre driftskostnader125115240
Sum driftskostnader352313645
 

Note 9

Klassifikasjon av finansielle instrumenter

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING OG MÅLING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved førstegangs regnskapsføring i henhold til IFRS 9. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier: 

• amortisert kost

• virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

Klassifiseringen av de finansielle eiendelene er avhengig av to faktorer:

• formålet ved anskaffelsen av det finansielle instrumentet

• de kontraktsmessige kontantstrømmene til de finansielle eiendelene

 

Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost
Kategoriseringen av eiendelene forutsetter at følgende krav er oppfylt:

• eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer

• kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter

Alle utlån og fordringer i konsernregnskapet, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Porteføljen holdes utelukkende for likviditetsstyring og porteføljen omsettes for å optimalisere avkastningen innenfor gjeldende kvalitetskrav til likviditetsporteføljen.

Beholdningen av fastrenteutlån er klassifisert til virkelig verdi for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko konsernet har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Aksjeporteføljen bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for det enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår børsnoterte aksjer, samt obligasjoner og sertifikater på LCR-nivå 1 som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår derivat, samt obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår utlån til kunder, samt aksjer.

KONSERN - 30.06.2022Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 338338
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 858858
Utlån til og fordringer på kunder3 77168 52972 300
Sertifikater og obligasjoner10 189 10 189
Aksjer og andre verdipapirer230 230
Finansielle derivater992 992
Sum finansielle eiendeler15 18269 72584 907
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 701701
Innskudd fra kunder 44 94644 946
Finansielle derivater701 701
Verdipapirgjeld 29 20729 207
Ansvarlig lånekapital 854854
Sum finansielle forpliktelser70175 70876 409
    
    
KONSERN - 30.06.2021Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 213213
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 2722 272
Utlån til og fordringer på kunder4 27864 85469 132
Sertifikater og obligasjoner9 005 9 005
Aksjer og andre verdipapirer189 189
Finansielle derivater1 233 1 233
Sum finansielle eiendeler14 70567 33982 044
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 7471 747
Innskudd fra kunder 41 48441 484
Finansielle derivater405 405
Verdipapirgjeld 29 72829 728
Ansvarlig lånekapital 702702
Sum finansielle forpliktelser40573 66174 066
    
    
KONSERN - 31.12.2021Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 428428
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 867867
Utlån til og fordringer på kunder3 95765 96869 925
Sertifikater og obligasjoner10 185 10 185
Aksjer og andre verdipapirer204 204
Finansielle derivater810 810
Sum finansielle eiendeler15 15667 26382 419
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 980980
Innskudd fra kunder 41 85341 853
Finansielle derivater336 336
Verdipapirgjeld 30 26330 263
Ansvarlig lånekapital 703703
Sum finansielle forpliktelser33673 79974 135
 

Note 10

Finansielle instrumenter til amortisert kost

KONSERN30.06.202230.06.202131.12.2021
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank338338213213428428
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner8588582 2722 272867867
Utlån til og fordringer på kunder68 52968 52964 85464 85465 96865 968
Sum finansielle eiendeler69 72569 72567 33967 33967 26367 263
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner7017011 7471 747980980
Innskudd fra kunder44 94644 94641 48441 48441 85341 853
Verdipapirgjeld29 10329 20729 88929 72830 38730 263
Ansvarlig lånekapital842854714702710703
Sum finansielle forpliktelser75 59275 70873 83473 66173 93073 799
 

Note 11

Finansielle instrumenter til virkelig verdi

En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 10 mill. kroner på fastrenteutlånene.

KONSERN - 30.06.2022Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 7713 771
Sertifikater og obligasjoner7 7972 392 10 189
Aksjer og andre verdipapirer35 195230
Finansielle derivater 992 992
Sum finansielle eiendeler7 8323 3843 96615 182
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 701 701
Sum finansielle forpliktelser-701-701
     
     
KONSERN - 30.06.2021Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 2784 278
Sertifikater og obligasjoner6 5952 410 9 005
Aksjer og andre verdipapirer10 179189
Finansielle derivater 1 233 1 233
Sum finansielle eiendeler6 6053 6434 45714 705
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 405 405
Sum finansielle forpliktelser-405-405
     
     
KONSERN - 31.12.2021Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 9573 957
Sertifikater og obligasjoner7 0823 103 10 185
Aksjer og andre verdipapirer10 194204
Finansielle derivater 810 810
Sum finansielle eiendeler7 0923 9134 15115 156
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 336 336
Sum finansielle forpliktelser-336-336
Avstemming av bevegelser i nivå 3 i perioden
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.20213 957194
Kjøp/økning3900
Salg/reduksjon-4690
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden-1071
Balanseført verdi pr 30.06.20223 771195
   
   
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.20204 372164
Kjøp/økning3440
Salg/reduksjon-390-6
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden-4821
Balanseført verdi pr 30.06.20214 278179
   
   
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.20204 372164
Kjøp/økning6489
Salg/reduksjon-1 170-8
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden10729
Balanseført verdi pr 31.12.20213 957194
 

Note 12

Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett

Konsernets verdipapirgjeld består av obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i NOK og EUR utstedt av Møre Boligkreditt AS, i tillegg til sertifikater og obligasjonslån kvotert i NOK utstedt av Sparebanken Møre. Tabellen under gir en oversikt over konsernets utstedte obligasjoner med fortrinnsrett. 

Oversikt over utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i konsernet
ISINValutaNominell verdi 30.06.2022RenteUtstedtForfall30.06.202230.06.202131.12.2021
NO0010588072NOK1 050fast NOK 4,75 %201020251 1181 2081 153
XS0968459361EUR25fast EUR 2,81 %20132028277314297
NO0010730187NOK fast NOK 1,50 %20152022 1 0101 014
NO0010777584NOK 3 mnd Nibor + 0,58 %20162021 3 005-
XS1626109968EUR fast EUR 0,125 %20172022 2 5602 503
NO0010819543NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %201820243 0023 0023 002
XS1839386577EUR250fast EUR 0,375 %201820232 5732 5852 526
NO0010836489NOK1 000fast NOK 2,75 %201820289641 0651 028
NO0010853096NOK3 0003 mnd Nibor + 0,37 %201920253 0032 9983 001
XS2063496546EUR250fast EUR 0,01 %201920242 5012 5762 505
NO0010884950NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %202020253 0002 9982 999
XS2233150890EUR303 mnd Euribor + 0,75 %20202027320316309
NO0010951544NOK5 0003 mnd Nibor + 0,75 %202120265 1012 7712 766
XS2389402905EUR250fast EUR 0,01 %202120262 403-2 500
Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i Møre Boligkreditt AS (inkl. påløpte renter)24 26226 40825 603

Pr 30.06.2022 eide Sparebanken Møre 501 mill. kroner i OMF (inkl. påløpte renter) utstedt av Møre Boligkreditt AS (1 741 mill. kroner). Møre Boligkreditt AS hadde pr 30.06.2022 ingen egenbeholdning (0 mill. kroner).

 

Note 13

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser.
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK30.06.202230.06.202131.12.2021
Resultat   
Netto renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper301532
Mottatt utbytte fra datterselskap241237237
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS222244
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS7714
    
Balanse   
Fordring på datterselskap3 3133 5083 514
Obligasjoner med fortrinnsrett5011 741514
Gjeld til datterselskap1 8782 0031 061
Konsernintern bruksrett til eiendommer i Sparebankeiendom AS829185
Konsernintern sikring95248
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS27 48529 54028 975
 

Note 14

Egenkapitalbevis

20 største eiere pr 30.06.2022Antall EKBAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll4 977 85010,07
Cape Invest AS4 927 3459,97
Spesialfondet Borea utbytte2 205 4374,46
Verdipapirfondet Eika egenkapital2 176 5854,40
Wenaasgruppen AS1 900 0003,84
MP Pensjon1 698 9053,44
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge1 308 9852,65
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi1 265 0602,56
Kommunal Landspensjonskasse1 098 1042,22
Wenaas EFTF AS1 000 0002,02
Beka Holding AS750 5001,52
Pareto Invest Norge AS729 7801,48
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)617 5001,25
Forsvarets personellservice459 0000,93
Stiftelsen Kjell Holm419 7500,85
BKK Pensjonskasse353 3500,71
Brown Brothers Harriman & Co.253 7430,51
U Aandahls Eftf AS250 0000,51
PIBCO AS229 5000,46
Morgan Stanley & Co. International212 5680,43
Sum 20 største eiere26 833 96254,28
Totalt antall EKB49 434 770100,00

Andelen egenkapitalbevis som er eid av utenlandske statsborgere utgjorde 3,2 prosent ved utgangen av 2. kvartal 2022.