Balanse morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)30.06.202230.06.202131.12.2021
Kontanter og fordringer på Norges Bank338213428
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner4 0605 6634 268
Utlån til og fordringer på kunder44 93539 71141 067
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer10 55910 63010 030
Finansielle derivater627429278
Aksjer og andre verdipapirer230189204
Eierinteresser i konsernselskaper1 5712 0711 571
Utsatt skattefordel909
Immaterielle eiendeler535351
Varige driftsmidler157168156
Andre eiendeler148515117
Sum eiendeler62 68759 64258 179
    
FORPLIKTELSER OG EGENKAPITAL - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)30.06.202230.06.202131.12.2021
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner2 1853 4511 877
Innskudd fra kunder45 06841 50141 870
Utstedte obligasjoner5 4475 0615 174
Finansielle derivater599368264
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter606380
Pensjonsforpliktelser294835
Betalbar skatt17551200
Avsetninger på garantiansvar335139
Forpliktelse ved utsatt skatt0640
Andre forpliktelser7081 000626
Ansvarlig lånekapital854702703
Sum forpliktelser55 15852 36050 868
Egenkapitalbevis989989989
Beholdning av egne egenkapitalbevis-2-2-2
Overkurs358357357
Fondsobligasjoner650599599
Innskutt egenkapital1 9951 9431 943
Grunnfondskapital3 0932 9393 094
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 8291 6791 831
Annen egenkapital-13168318
Totalresultat for perioden5004280
Opptjent egenkapital5 5345 3395 368
Sum egenkapital7 5297 2827 311
Sum forpliktelser og egenkapital62 68759 64258 179