Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)Note30.06.202230.06.202131.12.2021 
Kontanter og fordringer på Norges Bank9 10 13 338213428 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner9 10 13 8582 272867 
Utlån til og fordringer på kunder4 5 6 9 11 13 72 30069 13269 925 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer9 11 13 10 1899 00510 185 
Finansielle derivater9 11 9921 233810 
Aksjer og andre verdipapirer9 11 230189204 
Immaterielle eiendeler 545351 
Varige driftsmidler 204212204 
Andre eiendeler 149521123 
Sum eiendeler 85 31482 83082 797 
      
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL - SAMMENDRATT 
(Mill. kroner)Note30.06.202230.06.202131.12.2021 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner9 10 13 7011 747980 
Innskudd fra kunder4 9 10 13 44 94641 48441 853 
Utstedte obligasjoner9 10 12 29 20729 72830 263 
Finansielle derivater9 11 701405336 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 626680 
Pensjonsforpliktelser 294835 
Betalbar skatt 32983334 
Avsetninger på garantiansvar 335139 
Forpliktelse ved utsatt skatt 6119461 
Andre forpliktelser 732910543 
Ansvarlig lånekapital9 10 854702703 
Sum forpliktelser 77 65575 41875 227 
Egenkapitalbevis14 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -2-2-2 
Overkurs 358357357 
Fondsobligasjoner 650599599 
Innskutt egenkapital 1 9951 9431 943 
Grunnfondskapital 3 0932 9393 094 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 1 8291 6791 831 
Annen egenkapital 246422577 
Totalresultat for perioden 3713040 
Opptjent egenkapital 5 6645 4695 627 
Sum egenkapital 7 6597 4127 570 
Sum forpliktelser og egenkapital 85 31482 83082 797