Hovedtall konsern

Resultat          
(Beløp i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital)      
 2. kv. 20222. kv. 202130.06.202230.06.20212021
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter3531,653071,536871,646111,531 2661,56
Netto provisjons- og andre driftsinntekter590,28520,271140,271010,262180,27
Netto resultat fra finansielle instrumenter-10-0,05120,06-12-0,03460,12430,05
Sum inntekter4021,883711,867891,887581,911 5271,88
Sum driftskostnader1740,821580,803520,843130,806450,80
Resultat før tap2281,062131,064371,044451,118821,08
Tap på utlån, garantier m.v-8-0,04280,14-8-0,02420,11490,06
Resultat før skatt2361,101850,924451,064031,008331,02
Skattekostnad530,25420,21990,24900,231910,24
Resultat for perioden1830,851430,713460,823130,776420,78
Balanse     
(Mill. kroner)30.06.2022Endring hittil i 2022 i %31.12.2021Endring siste 12 mnd. i %30.06.2021
Forvaltningskapital 4)85 3143,082 7973,082 830
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 4)83 7963,580 9424,979 862
Utlån til kunder72 3003,469 9254,669 132
Brutto utlån til personkunder48 8262,747 5574,146 919
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor23 7894,822 6975,622 526
Innskudd fra kunder44 9467,441 8538,341 484
Innskudd fra personkunder26 4607,324 6676,224 905
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor18 4867,617 18611,516 579
Nøkkeltall og alternative resultatmål (APM)     
 2. kv. 20222. kv. 202130.06.202230.06.20212021
Egenkapitalavkastning (annualisert) 3) 4)10,48,59,99,49,5
Kostnader i prosent av inntekter 4)43,342,944,741,342,2
Tap i % av utlån og garantier (annualisert) 4)-0,050,16-0,020,120,07
Brutto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser0,871,580,871,581,52
Netto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser0,571,240,571,241,16
Innskuddsdekning i % 4)61,959,761,959,759,6
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)140128140128122
NSFR (Net Stable Funding Ratio)127110127110111
Utlånsvekst i % 4)2,72,14,66,24,6
Innskuddsvekst i % 4)3,32,98,36,27,3
Ansvarlig kapital 1)22,420,622,420,620,9
Kjernekapital (T1) i % 1)19,918,619,918,618,9
Ren kjernekapital (CET1) i % 1)18,116,918,116,917,2
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 1)7,77,67,77,67,7
Årsverk371343371343364
Egenkapitalbevis (EKB)      
 30.06.202230.06.20212021202020192018
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 2)3,3515,1131,1027,1034,5029,60
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 2)4,9020,9230,9826,8332,0028,35
Antall egenkapitalbevis49 434 7709 886 9549 886 9549 886 9549 886 9549 886 954
Pålydende pr egenkapitalbevis (kroner)20,00100,00100,00100,00100,00100,00
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,749,649,749,649,649,6
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs (kroner)74,31368444296317283
Børsverdi (mill. kroner)3 6733 6384 3902 9273 1342 798
Egenkapital pr EKB (konsern) (kroner) 4)70342350332320303
Utbytte pr EKB (kroner) 5)16,004,5016,0013,5014,0015,50
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)11,112,214,310,99,29,6
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 2) 4)1,051,071,270,890,990,93
1) Inkl. 50 % av periodens totalresultat
2) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
3) Beregnet med utgangspunkt i andel av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne
4) Definert som alternativt resultatmål (APM), se vedlegg til kvartalsrapport
5) EKB ble splittet 1:5 i april 2022. Omarbeidet utbytte pr EKB vil dermed være kr 3,20