Resultat morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)2. kv. 20212. kv. 202030.06.202130.06.20202020
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost2532705136311 140
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi264952122169
Rentekostnader63121131294426
Netto renteinntekter216198434459883
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester5550108104209
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester76151326
Andre driftsinntekter1112222244
Netto provisjons- og andre driftsinntekter5956115113227
Utbytte00238233249
Netto verdiendring på finansielle instrumenter1569462554
Netto resultat fra finansielle instrumenter1569284258303
Sum andre inntekter74125399371530
Sum inntekter2903238338301 413
Lønn m.v.8379161164317
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler1212252651
Andre driftskostnader5859117120234
Sum driftskostnader153150303310602
Resultat før tap137173530520811
Tap på utlån, garantier m.v.33434673148
Resultat før skatt104130484447663
Skattekostnad24275648102
Resultat for perioden80103428399561
Tilordnet egenkapitaleiere7595417383534
Tilordnet fondsobligasjonseiere58111627
      
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)4,004,7620,9219,2326,83
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)4,004,7620,9219,2326,83
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)4,5014,004,5014,0014,00
      
      
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)2. kv. 20212. kv. 202030.06.202130.06.20202020
Resultat for perioden80103428399561
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:     
Verdiendring basisspreader00000
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader00000
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:     
Estimatavvik pensjon0000-36
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon00009
Totalresultat for perioden80103428399534
Tilordnet egenkapitaleiere7595417383507
Tilordnet fondsobligasjonseiere58111627
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.