Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT      
(Mill. kroner)Note2. kv. 20212. kv. 202030.06.202130.06.20202020
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost 3944207789851 762
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi 335369128192
Rentekostnader 120207235505726
Netto renteinntekter3 3072666126081 228
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5550108104210
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 76151326
Andre driftsinntekter 67121327
Netto provisjons- og andre driftsinntekter7 5451105104211
Utbytte 001622
Netto verdiendring på finansielle instrumenter 1273452652
Netto resultat fra finansielle instrumenter7 1273463274
Sum andre inntekter7 66124151136285
Sum inntekter 3733907637441 513
Lønn m.v. 8781170170332
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler 1111232446
Andre driftskostnader 6265125130252
Sum driftskostnader8 160157318324630
Resultat før tap 213233445420883
Tap på utlån, garantier m.v.5 28424278149
Resultat før skatt 185191403342734
Skattekostnad 42419075167
Resultat for perioden 143150313267567
Tilordnet egenkapitaleiere 138142302251540
Tilordnet fondsobligasjonseiere 58111627
       
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 6,857,1615,1112,6227,10
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 6,857,1615,1112,6227,10
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 4,5014,004,5014,0014,00
       
       
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT      
(Mill. kroner) 2. kv. 20212. kv. 202030.06.202130.06.20202020
Resultat for perioden 143150313267567
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:      
Verdiendring basisspreader -2-6-1103
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader 0120-1
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:      
Estimatavvik pensjon 0000-36
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 00009
Totalresultat for perioden 141145304267542
Tilordnet egenkapitaleiere 136137293251515
Tilordnet fondsobligasjonseiere 58111627
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.