Note 1

Regnskapsprinsipper

Konsernets delårsregnskap er avlagt i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 30.06.2021. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering, og i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2020.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta. Alle beløp er oppgitt i mill. kroner dersom ikke noe annet er opplyst.

 

Note 2

Kapitaldekning

Kapitaldekningen er beregnet og rapportert i henhold til EUs kapitalkrav for banker og verdipapirforetak – CRD IV / CRR. Sparebanken Møre har tillatelse fra Finanstilsynet til å benytte interne målemetoder, IRB grunnleggende metode for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden.

Sparebanken Møre har et samlet krav for ren kjernekapitaldekning på 12,7 prosent. Kravet består av et minstekrav på 4,5 prosent, bevaringsbuffer på 2,5 prosent, systemrisikobuffer på 3,0 prosent og motsyklisk kapitalbuffer på 1,0 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et individuelt Pilar 2-krav for Sparebanken Møre på 1,7 prosent, dog minimum 590 mill. kroner.

Motsyklisk kapitalbuffer ble med virkning fra 13. mars 2020 redusert fra 2,5 prosent til 1,0 prosent. Nivået fastsettes av Finansdepartementet etter råd fra Norges Bank. Motsyklisk kapitalbuffer kan økes med tolv måneders varsel. Finansdepartementet varslet 17. juni 2021 om at det motsykliske kapitalbufferkravet skal økes til 1,5 prosent fra 30. juni 2022.

Sparebanken Møre har et internt mål for ren kjernekapitaldekning på 15,2 prosent.

Rapportert kapitaldekning i årsrapporten for 2020 var basert på et foreslått kontantutbytte på kr 4,50 per egenkapitalbevis, totalt 44 mill. kroner, og avsetning til utbyttemidler til lokalsamfunnet på totalt 45 mill. kroner.

Generalforsamlingen fattet 23. mars 2021 vedtak om å gi styret fullmakt til å beslutte ytterligere utdeling av utbytte på grunnlag av bankens årsregnskap for 2020 på inntil kr 9,00 per egenkapitalbevis og inntil 91 mill. kroner i gaver til allmennyttige formål. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2022. Midlene som kan deles ut i henhold til styrefullmakten er overført til annen egenkapital i påvente av eventuell utdeling, istedenfor til utjevningsfondet og grunnfondskapitalen som opprinnelig foreslått. Midlene som er overført til annen egenkapital skal ikke inngå i beregningen av ren kjernekapital, noe som medførte en reduksjon i ren kjernekapitaldekning pr. 31.12.2020 fra 17,5 % til 17,0 %. Tilsvarende ble kjernekapitaldekningen redusert fra 19,2 % til 18,7 %, og ansvarlig kapital ble redusert fra 21,3 % til 20,8 %.

Tallene for 31.12.2020 i kvartalsrapporten er omarbeidet i forhold til rapportert kapitaldekning i årsrapporten for 2020, og reflekterer dermed Generalforsamlingens vedtak av 23. mars 2021.

Balanseført egenkapital30.06.202130.06.202031.12.2020
Egenkapitalbevis989989989
- egne egenkapitalbevis-2-2-2
Overkursfond357357357
Fondsobligasjoner (AT1)599599599
Grunnfondskapital2 9392 8192 939
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 6791 5591 679
Foreslått utbytte0044
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet0045
Egenkapital som kan deles ut iht. styrefullmakt1790179
Annen egenkapital243231254
Periodens totalresultat304267-
Sum balanseført egenkapital7 4126 9447 208
    
Kjernekapital (T1)30.06.202130.06.202031.12.2020
Goodwill, immaterielle eiendeler og andre fradrag-53-52-56
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-15-16-16
Fradrag overfinansiering pensjonsforpliktelser0-30
Fondsobligasjoner (AT1)-599-599-599
Forventet tap iht IRB utover beregnet ECL iht IFRS 9-506-419-480
Fradrag for foreslått utbytte00-44
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet00-45
Fradrag for egenkapital som kan deles ut iht. styrefullmakt-1790-179
Fradrag for periodens totalresultat-304-267-
Sum ren kjernekapital (CET1)5 7555 5885 788
Fondsobligasjoner - klassifisert som egenkapital599599599
Fondsobligasjoner - klassifisert som gjeld000
Sum kjernekapital (T1)6 3546 1876 387
    
Tilleggskapital (T2)30.06.202130.06.202031.12.2020
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital702702702
Sum tilleggskapital (T2)702702702
    
Netto ansvarlig kapital7 0566 8897 089
    
Risikovektede eiendeler (RWA) fordelt etter engasjementskategorier   
Kredittrisiko - standardmetoden30.06.202130.06.202031.12.2020
Stater og sentralbanker000
Lokale og regionale myndigheter265493248
Offentlig foretak1957199
Institusjoner495520538
Obligasjoner med fortrinnsrett444417454
Egenkapitalposisjoner173173173
Øvrige engasjement645719640
Sum kredittrisiko, standardmetoden2 2172 3932 152
    
Kredittrisiko - grunnleggende IRB-metode30.06.202130.06.202031.12.2020
Massemarked pant i fast eiendom10 2568 9049 932
Massemarked øvrige engasjementer443454411
Foretak18 87018 04218 419
Sum kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode29 56927 40028 762
    
Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg) - markedsrisiko274551396
Operasjonell risiko (basismetoden)2 8402 7352 840
Risikovektede eiendeler34 90033 07934 150
    
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 5711 4891 537
    
Bufferkrav:30.06.202130.06.202031.12.2020
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent873827854
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent1 0479921 025
Motsyklisk kapitalbuffer, 1,0 prosent349331342
Sum bufferkrav til ren kjernekapital2 2692 1502 220
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav1 9161 9492 032
    
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget30.06.202130.06.202031.12.2020
Ansvarlig kapital20,220,820,8
Ansvarlig kapital inkl. 50 % av resultatet20,621,2-
Kjernekapital18,218,718,7
Kjernekapital inkl. 50 % av resultatet18,619,1-
Ren kjernekapital16,516,917,0
Ren kjernekapital inkl. 50 % av resultatet16,917,3-
    
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)30.06.202130.06.202031.12.2020
Beregningsgrunnlag85 69082 33482 643
Uvektet kjernekapitalandel prosent7,47,57,7
Uvektet kjernekapitalandel prosent inkl. 50 % av resultatet7,67,7-
 

Note 3

Driftssegmenter

Resultat - 2. kvartal 2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter3071-31271820
Andre driftsinntekter66-162423278
Sum inntekter373-15211502098
Driftskostnader160-164826948
Resultat før tap2131-271241150
Tap på utlån28012430
Resultat før skatt1851-281001120
Skattekostnad42     
Resultat for perioden143     
       
Resultat - 30.06.2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter6121-62523650
Andre driftsinntekter151-3170495013
Sum inntekter763-306430141513
Driftskostnader318-31776019913
Resultat før tap4451-132412160
Tap på utlån42013560
Resultat før skatt4031-142062100
Skattekostnad90     
Resultat for perioden313     
       
Nøkkeltall - 30.06.2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)69 446-1141 21221 86046 4880
Avsetning for forventet tap utlån-31400-250-640
Netto utlån til kunder69 132-1141 21221 61046 4240
Innskudd fra kunder 1)41 484-1762914 41326 4590
Garantiforpliktelser1 624001 62040
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser51005100
Innskuddsdekning59,714,951,965,956,90,0
Antall årsverk34301594112617
       
       
Resultat - 2. kvartal 2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter2660101111450
Andre driftsinntekter124-158225266
Sum inntekter390-15921361716
Driftskostnader157-144927905
Resultat før tap233-143109811
Tap på utlån420051-90
Resultat før skatt191-14358901
Skattekostnad41     
Resultat for perioden150     
       
Resultat - 30.06.2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter6081322403350
Andre driftsinntekter136-2847535410
Sum inntekter744-277929338910
Driftskostnader3242732651919
Resultat før tap420-54472281981
Tap på utlån780060180
Resultat før skatt342-54471681801
Skattekostnad75     
Resultat for perioden267     
       
Nøkkeltall - 30.06.2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)65 398-1181 35420 06144 1010
Avsetning for forventet tap utlån-30400-222-820
Netto utlån til kunder65 094-1181 35419 83944 0190
Innskudd fra kunder 1)39 055-1869713 30625 0700
Garantiforpliktelser1 767001 76250
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser1420014200
Innskuddsdekning59,715,351,566,356,80
Antall årsverk36001615113414
       
       
Resultat - 31.12.2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 2282154857260
Andre driftsinntekter285-5611510110223
Sum inntekter1 513-5413058682823
Driftskostnader630-5513912839622
Resultat før tap8831-94584321
Tap på utlån1490014900
Resultat før skatt7341-93094321
Skattekostnad167     
Resultat for perioden567     
       
Nøkkeltall - 31.12.2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)67 126-1161 31220 90645 0240
Avsetning for forventet tap utlån-27600-216-600
Netto utlån til kunder66 850-1161 31220 69044 9640
Innskudd fra kunder 1)39 023-2665113 66524 7330
Garantiforpliktelser1 530001 52550
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser50005000
Innskuddsdekning58,10,049,665,454,90,0
Antall årsverk34601564913011
       
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
       
2) Består av hovedkontorsaktiviteter som ikke fordeles på rapportsegment, kundeengasjement ansatte, samt datterselskapet Sparebankeiendom AS som forvalter konsernets eide bygg.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat2.kv. 20212.kv. 202030.06.202130.06.202031.12.2020
Netto renteinntekter9069178150345
Andre driftsinntekter344-1-1
Sum inntekter9373182149344
Driftskostnader1414272649
Resultat før tap7959155123295
Tap på utlån00031
Resultat før skatt7959155120294
Skattekostnad1713342664
Resultat for perioden624612194230
MØRE BOLIGKREDITT AS   
Balanse30.06.202130.06.202031.12.2020
Utlån til kunder29 53528 73629 041
Egenkapital2 1622 1442 282
 

Note 4

Utlån og innskudd etter sektor og næring

Utlånsporteføljen med avtalt flytende rente er målt til amortisert kost, mens utlånsporteføljen med fast rente er målt til virkelig verdi.
       
30.06.2021KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk5560-2-157610
Fiske og fangst3 600-1-1033 601
Industri3 231-8-7-13133 216
Bygg og anlegg922-3-5-48918
Varehandel og hotell1 077-1-2-261 078
Supply/Offshore1 2340-18-15001 066
Eiendomsdrift7 680-7-6-62017 862
Faglig/finansiell tjenesteytelse435-1-1018451
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland3 453-70-3323 475
Sum næringsliv22 188-28-42-17933822 277
Personkunder42 979-6-38-203 94046 855
Sum utlån og fordringer på kunder65 167-34-80-1994 27869 132
       
       
30.06.2020KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk5210-1-351568
Fiske og fangst3 540-1-1003 538
Industri2 372-9-5-682 360
Bygg og anlegg1 124-3-5-231 117
Varehandel og hotell703-1-5-36700
Supply/Offshore1 110-1-17-1160976
Eiendomsdrift7 175-6-12-81387 287
Faglig/finansiell tjenesteytelse919-2-1014930
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland2 920-2-9-3292 935
Sum næringsliv20 384-25-56-14124920 411
Personkunder40 899-8-53-213 86644 683
Sum utlån og fordringer på kunder61 283-33-109-1624 11565 094
       
       
31.12.2020KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk5690-2-153619
Fiske og fangst3 449-2-2033 448
Industri2 690-8-6-7132 682
Bygg og anlegg965-3-6-16961
Varehandel og hotell686-1-2-26687
Supply/Offshore1 488-3-16-12201 347
Eiendomsdrift7 516-7-5-81867 682
Faglig/finansiell tjenesteytelse909-1-1024931
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland2 941-2-3-5302 961
Sum næringsliv21 213-27-43-14632121 318
Personkunder41 541-6-34-204 05145 532
Sum utlån og fordringer på kunder62 754-33-77-1664 37266 850
Innskudd med avtalt flytende rente og fast rente er målt til amortisert kost.
    
INNSKUDD FRA KUNDERKonsern
Sektor/næring30.06.202130.06.202031.12.2020
Jordbruk og skogbruk260231196
Fiske og fangst1 3471 3721 446
Industri2 2162 2582 321
Bygg og anlegg803899909
Varehandel og hotell1 6858961 082
Eiendomsdrift2 2121 8381 802
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse4 3124 7224 773
Offentlig forvaltning1 200888822
Andre2 5442 2762 306
Sum næringsliv/offentlig16 57915 38015 657
Personkunder24 90523 67523 366
Sum41 48439 05539 023
 

Note 5

Tap på utlån og garantier

Metodikk for måling av forventet tap (ECL) i henhold til IFRS 9
Sparebanken Møre har utviklet en ECL-modell med utgangspunkt i konsernets IRB parametere og fordeler engasjementene i 3 steg ved beregning av forventet tap (ECL) på utlån og garantier som omfattes av nedskrivningsreglene i IFRS 9: 

Steg 1: Ved førstegangs innregning og hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal engasjementet plasseres i steg 1 og det avsettes for 12-måneders forventet tap.

Steg 2:
Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig siden første gangs innregning, og det ikke foreligger en tapshendelse, skal engasjementet overføres til steg 2 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden.

Steg 3: Hvis kredittrisikoen øker ytterligere, herunder at det foreligger tapshendelser, blir engasjementet overført til steg 3 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden. Engasjementet anses for å være kredittforringet. I motsetning til steg 1 og 2 blir effektiv rente i steg 3 beregnet på netto nedskrevet engasjement (brutto engasjement redusert for forventet tap) istedenfor brutto engasjement.

Stegtildeling gjøres på avtalenivå og innebærer at to eller flere avtaler mot samme kunde kan ha ulik stegtildeling.

En økning i kredittrisiko reflekterer både kundespesifikke omstendigheter og utvikling i relevante makrofaktorer for det aktuelle kundesegmentet. Vurderingen av hva som betraktes for å være en vesentlig økning i kredittrisiko er basert på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative indikatorer, samt «backstops» (se eget avsnitt for «backstops»).

Kvantitative kriterier
Om en økning i kredittrisiko er å anse som vesentlig bestemmes ved å sammenligne PD på rapporteringstidspunktet med PD ved første gangs innregning. Dersom PD har økt gjøres det en vurdering av om økningen er vesentlig.

Vesentlig økning i kredittrisiko etter første gangs innregning anses å ha inntrådt når enten

  • PD har økt med 100 % eller mer og økningen i PD er på mer enn 0,5 prosentpoeng, eller
  • PD har økt med mer enn 2,0 prosentpoeng

 Det benyttes 12-måneders PD til å avgjøre om risiko har økt vesentlig. 

Kvalitative kriterier
I tillegg til den kvantitative vurderingen av endring i PD gjøres det en kvalitativ vurdering av hvorvidt engasjementet har vesentlig økt kredittrisiko, for eksempel dersom engasjementet er gjenstand for særskilt overvåking.

«Backstops»
Kredittrisiko anses alltid for å ha økt vesentlig dersom følgende hendelser, «backstops», har inntruffet:

  • Kundens avtalte betalinger er forfalt med mer enn 30 dager
  • Kunden har fått innvilget betalingslettelser som følge av betalingsvansker, selv om denne hendelsen ikke medfører individuell tapsvurdering i steg 3.


Vesentlig reduksjon i kredittrisiko - friskmelding
En kunde migrerer fra steg 2 til 1 hvis:

  • Kriteriene for migrasjon fra steg 1 til steg 2 ikke lenger er til stede, og
  • Dette tilfredsstilles for minst 1 etterfølgende måned (totalt 2 måneder)

 En kunde migrerer fra steg 3 til steg 1 eller 2 hvis kunden ikke lenger oppfyller vilkårene for migrering til steg 3:

  • Kunden migrerer til steg 2 ved flere enn 30 dager med restanse/overtrekk.
  • Ellers migrerer kunden til steg 1.

Kunder som ikke omfattes av ovennevnte migreringsregler antas ikke å ha vesentlig endring i kredittrisiko, og beholder stegtilhørighet fra forrige måned.

Definisjon av mislighold, kredittforringet (credit-impaired) og forbearance
Misligholdsdefinisjonen er endret fra 1.1.2021 og er utvidet til å kunne omfatte brudd på særskilte engasjementsvilkår (covenants) og avtalte betalingslettelser (forbearance).

Et engasjement defineres som misligholdt og credit-impaired (non-performing) dersom et krav er forfalt med mer enn 90 dager og beløpet overstiger det høyeste av 1 % av balanseført eksponering (lån og uttrukket kreditt) og 1 000 kroner for massemarked og 2 000 kr for foretak. Brudd på covenants kan også utløse mislighold.

Et engasjement anses også for å være kredittforringet (non-performing) dersom engasjementet på grunn av svekket kredittverdighet hos debitor har blitt gjenstand for en individuell vurdering som har resultert i en livstids-ECL i steg 3.

Et engasjement er gjenstand for forbearance (betalingslettelse som følge av betalingsvansker) hvis banken innvilger endringer i engasjementsvilkårene som en følge av at skyldneren har problemer med å innfri sine betalingsforpliktelser. En performing (ikke-misligholdt) forbearance vil ligge i steg 2, mens en non-performing (misligholdt) forbearance vil ligge i steg 3.

Overstyring
Det gjennomføres kvartalsvis ECL-kvalitetssikringsmøter som gjennomgår grunnlag for bokføring av forventet tap. Dersom det foreligger vesentlige hendelser eller andre svakheter i modellen som vil påvirke et forventingsrett tap og som modellen ikke har hensyntatt, blir det foretatt en overstyring av relevante variabler i ECL-modellen. Det foretas en vurdering av nivået på langsiktig PD i steg 2 og steg 3 under ulike scenarier.

Konsekvenser av covid-19 og måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier
Det følger av regnskapsreglene (IAS 34) at en delårsrapport skal inkludere informasjon om hendelser og transaksjoner som er vesentlige for å forstå endringene i et foretaks finansielle stilling og inntjening siden siste årsrapport. Opplysninger knyttet til disse hendelsene og transaksjonene skal ta hensyn til relevant informasjon som presenteres i siste årsrapport.

Bankens tapsavsetning gjenspeiler forventet kredittap etter IFRS 9. Ved vurdering av forventet kredittap er de aktuelle forholdene på rapporteringstidspunktet og forventingene til den økonomiske utviklingen hensyntatt.

Covid-19 har medført en ekstraordinær situasjon for bankens kunder. Med bakgrunn i både svingning i oljepris og den pågående Covid-19 situasjonen, er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til forventet utvikling både i Norge og i verdensøkonomien, og bildet endres kontinuerlig. Det er en del bransjer som har endret seg fundamentalt på grunn av den raske digitaliseringen som er skjedd under Covid-19. Og det vil komme endringer i økonomien på grunn av klimaspørsmålet og fokuset på bærekraft. Dette gjør at det er større usikkerhet omkring kritiske estimater.

Som følge av Covid-19 har flere av næringslivs- og personkundene på kort sikt fått reduserte inntekter og det er knyttet stor usikkerhet til estimering av fremtidige kontantstrømmer og gjeldsbetjeningsevne for disse kundene. På den andre siden har andre bransjer hatt en positiv økonomisk utvikling gjennom 2020 og hittil i 2021.

I konsernets beregninger av forventet tap (ECL) har endringer i økonomiske forhold fått konsekvenser for makroøkonomiske scenarier og vektinger gjennom 2020 og 2021.

I løpet av første halvår 2021 er utsiktene blitt mer positive og oversiktlige. Det er forbedringer i de makroøkonomiske forholdene. Vaksineringen av befolkningen har kommet godt i gang. Det er fortsatt svært få konkurser og misligholdet er relativt lavt. Myndighetene har kommet med tiltakspakker rettet mot bransjer som er hardest rammet.

Banken innvilget betalingslettelser i 1. og 2. kvartal 2020 som følge av konsekvensene av covid-19. De fleste av kundene som fikk innvilget betalingslettelse, betaler nå avdrag etter opprinnelig avtale.

I forbindelse med innvilgelse av en betalingslettelse gjennomføres det en individuell og konkret vurdering av om søknaden om betalingslettelse er «forbearance» og om lånet dermed skal migrere til steg 2 (performing) eller steg 3 (non-performing) i konsernets ECL-modell.

De positive endringene i økonomiske forhold fra 1. kvartal 2021 har fortsatt i 2. kvartal 2021 og de makroøkonomiske scenarier og vektinger pr 31.03.2021 er videreført i 2. kvartal 2021. Sannsynligheten for pessimistisk scenario er 20 prosent, basis scenariet er 70 prosent og beste scenario er 10 prosent.

Spesifikasjon av periodens resultatførte tap på utlån og garantier
KONSERN2. kv. 20212. kv. 202030.06.202130.06.20202020
Endring i ECL Steg 13120-3
Endring i ECL Steg 210-3215-15
Endring i ECL Steg 3-42-12-3
Økning i eksisterende forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)1323343425
Nye forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)10191231113
Konstaterte tap dekket av tidligere tapsavsetninger i steg 3 (individuelt vurdert)2256161
Reversering av tidligere forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)-6-1-9-10-165
Konstaterte tap hvor det tidligere ikke er foretatt individuell vurdering212344
Inngang på tidligere konstaterte tap-2-2-5-3-8
Tap på utlån og garantier28424278149
Endring i avsetning for forventet tap/ECL i perioden    
KONSERN - 30.06.2021Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20203384209326
Tilgang av nye engasjement7209
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-4-11-2-17
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert0-1-1-2
Migrering til steg 12-7-1-6
Migrering til steg 2-222-119
Migrering til steg 30-143
Endring steg 3 (individuelt vurdert)-1-33632
ECL 30.06.20213585244364
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM6382064
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL2842179249
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser154551
     
     
KONSERN - 30.06.2020Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20193699240375
Tilgang av nye engasjement98118
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-9-10-3-22
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-1-90-10
Migrering til steg 16-17-1-12
Migrering til steg 2-544-138
Migrering til steg 30-165
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--5454
ECL 30.06.202036114296446
- herav forventet tap på utlån PM8532182
- herav forventet tap på utlån NL2556141222
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser35134142
     
     
KONSERN - 31.12.2020Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20193699240375
Tilgang av nye engasjement1320134
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-12-17-6-35
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-3-22-2-27
Migrering til steg 13-220-19
Migrering til steg 2-427-122
Migrering til steg 30-154
Endring steg 3 (individuelt vurdert)---28-28
ECL 31.12.20203384209326
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM6342060
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL2743146216
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser074350
Engasjement (eksponering) fordelt på risikogrupper basert på sannsynligheten for mislighold
KONSERN - 30.06.2021Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)54 070453-54 523
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)7 3892 532-9 921
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 1391 150-2 289
Kredittforringede engasjement--1 1251 125
Sum brutto engasjement62 5984 1351 12567 858
- avsetning for forventet tap (ECL)-35-85-244-364
Sum netto engasjement *)62 5634 05088167 494
     
     
KONSERN - 30.06.2020Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)51 284654-51 938
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)7 4262 278-9 704
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)8331 097-1 930
Kredittforringede engasjement--1 2371 237
Sum brutto engasjement59 5434 0291 23764 809
- avsetning for forventet tap (ECL)-36-114-296-446
Sum netto engasjement *)59 5073 91594164 363
     
     
KONSERN - 31.12.2020Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)52 268569-52 837
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)7 5322 239-9 771
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)7561 112-1 868
Kredittforringede engasjement--1 0501 050
Sum brutto engasjement60 5563 9201 05065 526
- avsetning for forventet tap (ECL)-33-84-209-326
Sum netto engasjement *)60 5233 83684165 200
*) Tabellene over tar utgangspunkt i eksponering (inkl. ubenyttede trekkfasiliteter og garantiforpliktelser) og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen.
 

Note 6

Kredittforringede engasjementer

Tabellen viser summen av engasjementer med mislighold over 90 dager og øvrige kredittforringede engasjementer (uten mislighold over 90 dager).
          
 30.06.202130.06.202031.12.2020
KONSERNSumPMNLSumPMNLSumPMNL
          
Brutto engasjementer med mislighold over 90 dager8470141047628837211
Brutto øvrige kredittforringede engasjementer1 041469951 133301 10396739928
Brutto kredittforringede engasjementer1 1251161 0091 2371061 1311 050111939
          
Avsetning for forventet tap på engasjementer med mislighold over 90 dager1811724141018126
Avsetning for forventet tap på øvrige kredittforringede engasjementer224821627272651918183
Avsetning for forventet tap knyttet til kredittforringede engasjementer242192232962127520920189
          
Netto engasjementer med mislighold over 90 dager6659780621865605
Netto øvrige kreditforringede engasjementer817387798612383877631745
Netto kredittforringede engasjementer883977869418585684191750
          
Brutto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,590,254,181,850,245,061,530,244,09
Netto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,250,213,261,410,193,831,220,203,27
 

Note 7

Andre inntekter

(Mill.kroner)30.06.202130.06.20202020
Garantiprovisjoner191736
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)121323
Inntekter fra fondssalg/verdipapir7611
Inntekter fra aktiv forvaltning201836
Inntekter fra betalingsformidling373881
Andre gebyrer og provisjonsinntekter131223
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester108104210
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-15-13-26
Inntekter eiendomsmegling121023
Øvrige driftsinntekter034
Andre driftsinntekter121327
Netto provisjons- og andre driftsinntekter105104211
Renteforretninger (for kunder)71115
Valutaforretninger (for kunder)202552
Mottatt utbytte1622
Kursgevinst/-tap aksjer125-3
Kursgevinst/-tap obligasjoner3-13-4
Verdiendring på fastrenteutlån-5612678
Derivat knyttet til fastrenteutlån65-130-77
Verdiendring på utstedte obligasjoner410-1128-600
Derivat knyttet til utstedte obligasjoner-4151130596
Resultateffekt ved tilbakekjøp av utstedte obligasjoner-10-3
Netto resultat fra finansielle instrumenter463274
Sum andre inntekter151136285

Tabellen nedenfor viser provisjonsinntekter og -kostnader omfattet av IFRS 15, brutt ned på de største hovedpostene og fordelt pr segment.

Resultat - 30.06.2021KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjon1901900
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)1211100
Inntekter fra fondssalg/verdipapirer72050
Inntekter fra aktiv forvaltning2011090
Inntekter fra betalingsformidling3759230
Andre gebyrer og provisjonsinntekter1303100
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester108942570
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-15-4-1-100
Inntekter eiendomsmegling1200012
Øvrige driftsinntekter00000
Andre driftsinntekter1200012
Netto provisjons- og andre driftsinntekter1055414712
      
      
Resultat - 30.06.2020KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjoner1701700
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)1301120
Inntekter fra fondssalg/verdipapir61050
Inntekter fra aktiv forvaltning181980
Inntekter fra betalingsformidling3858250
Andre gebyrer og provisjonsinntekter121380
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester104838580
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-13-40-90
Inntekter eiendomsmegling1000010
Øvrige driftsinntekter32100
Andre driftsinntekter1321010
Netto provisjons- og andre driftsinntekter1046394910
      
      
Resultat - 2020KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjoner3603600
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)2302210
Inntekter fra fondssalg/verdipapir1100110
Inntekter fra aktiv forvaltning36418140
Inntekter fra betalingsformidling811317510
Andre gebyrer og provisjonsinntekter2347120
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester21021801090
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-26-8-1-170
Inntekter eiendomsmegling2300023
Øvrige driftsinntekter43100
Andre driftsinntekter2731023
Netto provisjons- og andre driftsinntekter21116809223
 

Note 8

Driftskostnader

(Mill.kroner)30.06.202130.06.20202020
Lønn127131250
Pensjonskostnader9920
Arbeidsgiveravgift og finansskatt262653
Andre personalkostnader849
Lønn m.v.170170332
Avskrivninger232446
Driftskostnader egne og leide lokaler8919
Vedlikehold driftsmidler459
IT-kostnader6560117
Markedsføringskostnader131426
Kjøp av eksterne tjenester101227
Porto, telefon, aviser m.v.3510
Reisekostnader014
Formuesskatt335
Andre driftskostnader192134
Sum andre driftskostnader125130252
Sum driftskostnader318324630
 

Note 9

Klassifikasjon av finansielle instrumenter

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING OG MÅLING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved førstegangs regnskapsføring i henhold til IFRS 9. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier: 

• amortisert kost

• virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

 
Klassifiseringen av de finansielle eiendelene er avhengig av to faktorer: 

• formålet ved anskaffelsen av det finansielle instrumentet

• de kontraktsmessige kontantstrømmene til de finansielle eiendelene

 
Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost
Kategoriseringen av eiendelene forutsetter at følgende krav er oppfylt:

• eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer

• kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter

Alle utlån og fordringer i konsernregnskapet, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Porteføljen holdes utelukkende for likviditetsstyring og porteføljen omsettes for å optimalisere avkastningen innenfor gjeldende kvalitetskrav til likviditetsporteføljen.

Beholdningen av fastrenteutlån er klassifisert til virkelig verdi for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko konsernet har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Aksjeporteføljen bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for det enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår børsnoterte aksjer, samt obligasjoner og sertifikater på LCR-nivå 1 som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår derivat, samt obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår utlån til kunder, samt aksjer.

KONSERN - 30.06.2021Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 213213
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 2722 272
Utlån til og fordringer på kunder4 27864 85469 132
Sertifikater og obligasjoner9 005 9 005
Aksjer og andre verdipapirer189 189
Finansielle derivater1 233 1 233
Sum finansielle eiendeler14 70567 33982 044
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 7471 747
Innskudd fra kunder 41 48441 484
Finansielle derivater405 405
Verdipapirgjeld 29 72829 728
Ansvarlig lånekapital 702702
Sum finansielle forpliktelser40573 66174 066
    
    
KONSERN - 30.06.2020Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 1 0341 034
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 6332 633
Utlån til og fordringer på kunder4 11560 97965 094
Sertifikater og obligasjoner9 332 9 332
Aksjer og andre verdipapirer192 192
Finansielle derivater2 518 2 518
Sum finansielle eiendeler16 15764 64680 803
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 2 8072 807
Innskudd fra kunder 39 05539 055
Finansielle derivater797 797
Verdipapirgjeld 29 79629 796
Ansvarlig lånekapital 702702
Sum finansielle forpliktelser79772 36073 157
    
    
KONSERN - 31.12.2020Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 542542
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 1661 166
Utlån til og fordringer på kunder4 37262 47866 850
Sertifikater og obligasjoner8 563 8 563
Aksjer og andre verdipapirer178 178
Finansielle derivater1 793 1 793
Sum finansielle eiendeler14 90664 18679 092
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 2 2092 209
Innskudd fra kunder 39 02339 023
Finansielle derivater537 537
Verdipapirgjeld 28 77428 774
Ansvarlig lånekapital 702702
Sum finansielle forpliktelser53770 70871 245
 

Note 10

Finansielle instrumenter til amortisert kost

KONSERN30.06.202130.06.202031.12.2020
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank2132131 0341 034542542
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 2722 2722 6332 6331 1661 166
Utlån til og fordringer på kunder64 85464 85460 97960 97962 47862 478
Sum finansielle eiendeler67 33967 33964 64664 64664 18664 186
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 7471 7472 8072 8072 2092 209
Innskudd fra kunder41 48441 48439 05539 05539 02339 023
Verdipapirgjeld29 88929 72829 87229 79628 90728 774
Ansvarlig lånekapital714702707702714702
Sum finansielle forpliktelser73 83473 66172 44172 36070 85370 708
 

Note 11

Finansielle instrumenter til virkelig verdi

En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 11 mill. kroner på fastrenteutlånene.

KONSERN - 30.06.2021Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 2784 278
Sertifikater og obligasjoner6 5952 410 9 005
Aksjer og andre verdipapirer10 179189
Finansielle derivater 1 233 1 233
Sum finansielle eiendeler6 6053 6434 45714 705
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 405 405
Sum finansielle forpliktelser-405-405
     
     
KONSERN - 30.06.2020Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 1154 115
Sertifikater og obligasjoner5 8533 479 9 332
Aksjer og andre verdipapirer5 187192
Finansielle derivater 2 518 2 518
Sum finansielle eiendeler5 8585 9974 30216 157
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 797 797
Sum finansielle forpliktelser-797-797
     
     
KONSERN - 31.12.2020Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 3724 372
Sertifikater og obligasjoner6 1212 442 8 563
Aksjer og andre verdipapirer14 164178
Finansielle derivater 1 793 1 793
Sum finansielle eiendeler6 1354 2354 53614 906
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 537 537
Sum finansielle forpliktelser-537-537
Avstemming av bevegelser i nivå 3 i perioden
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.20204 372164
Kjøp/økning3440
Salg/reduksjon-390-6
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden-4821
Balanseført verdi pr 30.06.20214 278179
   
   
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.20194 197188
Kjøp/økning5780
Salg/reduksjon-702-9
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden428
Balanseført verdi pr 30.06.20204 115187
   
   
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.20194 197188
Kjøp/økning1 2044
Salg/reduksjon-1 058-17
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden29-11
Balanseført verdi pr 31.12.20204 372164
 

Note 12

Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett

Konsernets verdipapirgjeld består av obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i NOK og EUR utstedt av Møre Boligkreditt AS, i tillegg til sertifikater og obligasjonslån kvotert i NOK utstedt av Sparebanken Møre. Tabellen under gir en oversikt over konsernets utstedte obligasjoner med fortrinnsrett.

Oversikt over utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i konsernet
ISINValutaNominell verdi 30.06.2021RenteUtstedtForfall30.06.202130.06.202031.12.2020
NO0010588072NOK1 050fast NOK 4,75 %201020251 2081 2781 221
XS0968459361EUR25fast EUR 2,81 %20132028314350330
XS0984191873EUR-6 mnd Euribor + 0,20 %20132020-327-
NO0010720204NOK-3 mnd Nibor + 0,24 %20142020-3 000-
NO0010730187NOK1 000fast NOK 1,50 %201520221 0101 0181 022
NO0010777584NOK3 0003 mnd Nibor + 0,58 %201620213 0053 0063 006
XS1626109968EUR250fast EUR 0,125 %201720222 5602 7572 647
NO0010819543NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %201820243 0023 0023 002
XS1839386577EUR250fast EUR 0,375 %201820232 5852 7932 684
NO0010836489NOK1 000fast NOK 2,75 %201820281 0651 1341 086
NO0010853096NOK3 0003 mnd Nibor + 0,37 %201920252 9982 9982 998
XS2063496546EUR250fast EUR 0,01 %201920242 5762 7772 670
NO0010884950NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %202020252 9982 9982 998
XS2233150890EUR303 mnd Euribor + 0,75 %20202027316-327
NO0010951544NOK2 7003 mnd Nibor + 0,75 %202120262 771--
Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i Møre Boligkreditt AS (inkl. påløpte renter)26 40827 43823 991

Pr 30.06.2021 eide Sparebanken Møre 1 741 mill. kroner i OMF utstedt av Møre Boligkreditt AS (2 137 mill. kroner). Møre Boligkreditt AS hadde pr 30.06.2021 ingen egenbeholdning (0 mill. kroner).

 

Note 13

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser. 
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger: 
MORBANK30.06.202130.06.202031.12.2020
Resultat   
Netto renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper151524
Mottatt utbytte fra datterselskap237227227
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS222041
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS7714
    
Balanse   
Fordring på datterselskap3 5082 8664 876
Obligasjoner med fortrinnsrett1 7412 137503
Gjeld til datterselskap2 0032 7501 475
Konsernintern bruksrett til eiendommer i Sparebankeiendom AS9110396
Konsernintern sikring248060
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS29 54028 74229 045
 

Note 14

Egenkapitalbevis

20 største eiere pr 30.06.2021Antall EKBAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll943 3009,54
Cape Invest AS897 2579,08
Wenaasgruppen AS380 0003,84
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi366 0753,70
MP Pensjon339 7813,44
Verdipapirfondet Eika egenkapital332 6243,36
Pareto AS299 1893,03
Spesialfondet Borea utbytte295 3522,99
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge246 2142,49
FLPS - Princ All Sec203 9372,06
Wenaas EFTF AS200 0002,02
Beka Holding AS150 1001,52
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)123 5001,25
Forsvarets personellservice84 1600,85
Stiftelsen Kjell Holm80 7500,82
BKK Pensjonskasse61 5200,62
U Aandahls Eftf AS50 0000,51
PIBCO AS45 0000,46
Verdipapirfondet Storebrand Norge I41 9050,42
Borghild Hanna Møller40 2440,41
Sum 20 største eiere5 180 90852,40
Totalt antall EKB9 886 954100,00

Andelen egenkapitalbevis som er eid av utenlandske statsborgere utgjorde 5,4 prosent ved utgangen av kvartalet.

 

Note 15

Hendelser etter balansedagen

Det har ikke oppstått hendelser etter balansedagen 30.06.2021, som vil påvirke presenterte tall vesentlig.

Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet Covid-19 situasjonen. Denne usikkerheten er tatt hensyn til i beregning av forventet tap. Det vises til styrets beretning og informasjon i note 5.