Kontantstrømoppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
(Mill. kroner)30.06.202130.06.202031.12.2020
    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer9001 1462 069
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-154-343-521
Innbetalinger av utbytte0622
Driftsutbetalinger-254-268-552
Utbetalinger av skatt-115-42-99
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner-1 106-1 545-78
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån til kunder-1 597-1 029-2 632
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter-721-82-207
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder2 4602 2522 220
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter-58795222
    
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer5571115
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer2 3564 2667 359
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-4 134-8 183-8 919
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.000
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-7-5-37
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler-3201 468-65
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-2 050-2 383-1 547
    
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-141-271-388
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner-4621 9901 392
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld3 5232 9975 821
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-962-980-5 912
Utbetalinger av utbytte-44-138-138
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld405-1 33247
Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon000
Betalte renter på utstedt fondsobligasjon-11-16-27
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter2 3082 250795
    
Netto endring likvider-329-38-530
Likviditetsbeholdning 01.015421 0721 072
Likviditetsbeholdning 30.06/31.122131 034542