Erklæring i henhold til Verdipapirhandelloven § 5-6

Vi bekrefter at konsernets og bankens halvårsregnskap for perioden 1. januar til 30. juni 2021 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering, som er godkjent av EU, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets og bankens eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.

Halvårsberetningen gir etter vår beste overbevisning en rettvisende:
– oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet
– beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode
– beskrivelse av nærståendes vesentlige transaksjoner.

Ålesund, 30. juni 2021
11. august 2021

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE
LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
HENRIK GRUNG, styrets nestleder
JILL AASEN
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
KÅRE ØYVIND VASSDAL
THERESE MONSÅS LANGSET 
HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE

TROND LARS NYDAL, adm.direktør