Balanse morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)30.06.202130.06.202031.12.2020
Kontanter og fordringer på Norges Bank2131 034542
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 6635 3805 925
Utlån til og fordringer på kunder39 71136 47637 925
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer10 63011 3638 950
Finansielle derivater429893677
Aksjer og andre verdipapirer189192178
Eierinteresser i konsernselskaper2 0712 0712 071
Immaterielle eiendeler535256
Varige driftsmidler168188183
Andre eiendeler515149111
Sum eiendeler59 64257 79856 618
    
FORPLIKTELSER OG EGENKAPITAL - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)30.06.202130.06.202031.12.2020
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner3 4514 7883 113
Innskudd fra kunder41 50139 07439 049
Utstedte obligasjoner5 0614 4955 286
Finansielle derivater368777521
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter637379
Pensjonsforpliktelser482957
Betalbar skatt51106109
Avsetninger på garantiansvar5114250
Forpliktelse ved utsatt skatt648165
Andre forpliktelser1 000701633
Ansvarlig lånekapital702702702
Sum forpliktelser52 36050 96849 664
Egenkapitalbevis989989989
Beholdning av egne egenkapitalbevis-2-2-2
Overkurs357357357
Fondsobligasjoner599599599
Innskutt egenkapital1 9431 9431 943
Grunnfondskapital2 9392 8192 939
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 6791 5591 679
Annen egenkapital168-16268
Totalresultat for perioden4283990
Opptjent egenkapital5 3394 8875 011
Sum egenkapital7 2826 8306 954
Sum forpliktelser og egenkapital59 64257 79856 618