Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)Note30.06.202130.06.202031.12.2020 
Kontanter og fordringer på Norges Bank9 10 13 2131 034542 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner9 10 13 2 2722 6331 166 
Utlån til og fordringer på kunder4 5 6 9 11 13 69 13265 09466 850 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer9 11 13 9 0059 3328 563 
Finansielle derivater9 11 1 2332 5181 793 
Aksjer og andre verdipapirer9 11 189192178 
Immaterielle eiendeler 535256 
Varige driftsmidler 212227224 
Andre eiendeler 521157114 
Sum eiendeler 82 83081 23979 486 
      
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL - SAMMENDRATT 
(Mill. kroner)Note30.06.202130.06.202031.12.2020 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner9 10 13 1 7472 8072 209 
Innskudd fra kunder4 9 10 13 41 48439 05539 023 
Utstedte obligasjoner9 10 12 29 72829 79628 774 
Finansielle derivater9 11 405797537 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 667378 
Pensjonsforpliktelser 482957 
Betalbar skatt 83132111 
Avsetninger på garantiansvar 5114250 
Forpliktelse ved utsatt skatt 194146194 
Andre forpliktelser 910616543 
Ansvarlig lånekapital9 10 702702702 
Sum forpliktelser 75 41874 29572 278 
Egenkapitalbevis14 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -2-2-2 
Overkurs 357357357 
Fondsobligasjoner 599599599 
Innskutt egenkapital 1 9431 9431 943 
Grunnfondskapital 2 9392 8192 939 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 1 6791 5591 679 
Annen egenkapital 422231522 
Totalresultat for perioden 3042670 
Opptjent egenkapital 5 4695 0015 265 
Sum egenkapital 7 4126 9447 208 
Sum forpliktelser og egenkapital 82 83081 23979 486