Kvartalsberetning fra styret

Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

RESULTAT 1. HALVÅR 2021
Sparebanken Møres resultat før skatt etter første halvår 2021 ble 403 mill. kroner mot 342 mill. kroner etter første halvår 2020.

Sum inntekter var 19 mill. kroner høyere enn for samme periode i 2020. Rentenettoen er økt med 4 mill. kroner og andre inntekter er økt med 15 mill. kroner. Kursgevinst fra obligasjonsbeholdningen utgjør 3 mill. kroner mot et kurstap på 13 mill. kroner i første halvår 2020. Kursgevinst på aksjer utgjør 12 mill. kroner mot 5 mill. kroner i 1. halvår 2020. Inntekter fra øvrige finansielle instrumenter viser en reduksjon på 8 mill. kroner sammenlignet med 1. halvår 2020.

Kostnadene er 6 mill. kroner lavere i første halvår 2021 enn i 2020. Personalkostnadene er på samme nivå som i fjor, mens øvrige kostnader viser en reduksjon på 6 mill. kroner i samme periode.

Tap på utlån og garantier utgjør 42 mill. kroner og er 36 mill. kroner lavere enn for tilsvarende periode i fjor.

Kostnader i forhold til inntekter utgjør etter første halvår i år 41,7 %. Dette er en reduksjon i forhold til samme periode i 2020 med 1,8 p.e.

Resultat etter skatt på 313 mill. kroner er 46 mill. kroner høyere enn for samme periode i 2020. Årets halvårsresultat gir en egenkapitalavkastning på 9,4 % omregnet til årsbasis, mot 8,2 % etter første halvår 2020.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 15,11 (12,62) for konsernet og kroner 20,92 (19,23) for morbanken.

RESULTAT I 2. KVARTAL 2021
Resultat etter skatt i 2. kvartal 2021 utgjorde 143 mill. kroner, 0,71 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 150 mill. kroner og 0,76 % i tilsvarende kvartal i fjor.

Egenkapitalavkastningen i 2. kvartal 2021 ble 8,5 %, mot 9,2 % i 2. kvartal 2020 og kostnader i prosent av inntekter utgjorde 42,9 % mot 40,3 % i 2. kvartal 2020.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 6,85 (7,16) for konsernet og kroner 4,00 (4,76) for morbanken.

Rentenetto
Netto renteinntekter på 307 mill. kroner er 41 mill. kroner og 15,4 % høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,53 %, som er 0,18 p.e. høyere enn i 2. kvartal 2021.

Sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden har bidratt til press nedover på netto renteinntekter, mens et høyere utlåns- og innskuddsvolum har gitt økning i netto renteinntekter.

Innen personkundemarkedet er det en svak økning i rentemarginen på utlån, mens det er en sterk reduksjon i innskuddsmarginen sammenlignet med 1. kvartal 2021. Innen næringslivsmarkedet er rentemarginen på utlån stabil mens rentemarginen på innskudd er redusert sammenlignet med 1. kvartal 2021.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter ble 66 mill. kroner i kvartalet, 58 mill. kroner lavere enn i 2. kvartal i fjor. Netto resultat fra finansielle instrumenter på 12 mill. kroner er 61 mill. kroner lavere enn i 2. kvartal 2020. Kurstap fra obligasjonsbeholdningen utgjør 5 mill. kroner i kvartalet, mot en kursgevinst på 29 mill. kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Kursgevinst på aksjer utgjør 2 mill. kroner mot en gevinst på 12 mill. kroner i 2. kvartal 2020. Positiv verdiendring på fastrenteutlån utgjør 1 mill. kroner mot 6 mill. kroner i samme kvartal i fjor. Verdiendring på utstedte obligasjoner er positiv med 1 mill. kroner, mot 8 mill. kroner i 2. kvartal 2020. Inntekter fra valuta og rentehandel viser en reduksjon på 5 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Andre inntekter utenom finansielle instrumenter viser en økning på 3 mill. kroner i forhold til 2. kvartal 2020. Økningen er i hovedsak knyttet til garantiprovisjoner og inntekter fra aktiv forvaltning.

Se note 7 for spesifikasjon av andre driftsinntekter.

Kostnader
Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 160 mill. kroner, som er 3 mill. kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. Lønn m.v. er 6 mill. kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor og utgjør 87 mill. kroner. Bemanningen er redusert med 17 årsverk de siste 12 månedene og utgjør 343 årsverk. Andre kostnader er redusert med 3 mill. kroner fra samme periode i fjor. Se note 8 for spesifikasjon av kostnader.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 42,9 % i 2. kvartal 2021, som er en økning på 2,6 p.e. sammenlignet med 2. kvartal i fjor. 

Avsetning for forventet tap og mislighold 
Kvartalsregnskapet er belastet med 28 mill. kroner i tap på utlån og garantier (42 mill. kroner). Omregnet på årsbasis utgjør dette 0,14 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (0,21 %). Tap innen næringslivssegmentet er økt med 24 mill. kroner i kvartalet, og innen personkundesegmentet er det en økning på 3 mill. kroner.

Pr utgangen av 2. kvartal 2021 utgjør avsetning for forventet tap totalt 364 mill. kroner, tilsvarende 0,51 % av brutto utlån og garantiforpliktelser (446 mill. kroner og 0,65 %). Av total avsetning for forventet tap er 18 mill. kroner knyttet til kredittforringede engasjement med mislighold over 90 dager (24 mill. kroner), noe som utgjør 0,03 % av brutto utlån og garantiforpliktelser (0,03 %). 224 mill. kroner er relatert til øvrige kredittforringede engasjementer (272 mill. kroner), tilsvarende 0,32 % av brutto utlån og garantiforpliktelser (0,41 %).

Netto kredittforringede engasjement (engasjement med mislighold over 90 dager og øvrige engasjement i steg 3) har de siste 12 månedene hatt en reduksjon på 58 mill. kroner. Pr utgangen av 2. kvartal 2021 fordeler netto kredittforringede engasjement seg med 786 mill. kroner på næringslivsmarkedet og 97 mill. kroner på personmarkedet. Totalt utgjør dette 1,25 % av netto utlån og garantiforpliktelser (1,41 %). 

Utlån til kunder
Ved utgangen av 2. kvartal 2021 utgjorde utlån til kunder 69 132 mill. kroner (65 094 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på utlån til kunder på totalt 4 038 mill. kroner, tilsvarende 6,2 %. Utlån til personkunder økte med 4,8 %, mens utlån til næringslivskunder har økt med 9,2 % siste 12 måneder. I 2. kvartal 2021 er det en økning i utlån til næringslivskunder på 2,2 % og en økning på 2,1 % til personkunder. Personmarkedsandelen av utlån er ved utgangen av 2. kvartal 2021 på 67,6 % (68,5 %).

Innskudd fra kunder 
Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 2 429 mill. kroner og 6,2 %. Ved utgangen av 2. kvartal 2021 utgjør innskuddene 41 484 mill. kroner (39 055 mill. kroner). Innskudd fra personmarkedet har økt med 5,2 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv har økt med 6,1 % og innskudd fra det offentlige har økt med 35,1 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 60,0 % (60,6 %), innskudd fra næringslivsmarkedet utgjør 37,1 % (37,1 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 2,9 % (2,3 %). 

Innskudd som andel av utlån utgjør 59,7 % ved utgangen av 2. kvartal 2021 (59,7 %). 

KAPITALDEKNING 
Sparebanken Møre er godt kapitalisert. Ved utgangen av andre kvartal var ren kjernekapitaldekning 16,9 % (17,3 %) inkl. 50 % av resultatet hittil i år. Dette er 4,2 prosentpoeng høyere enn det samlede regulatoriske minstekravet til ren kjernekapitaldekning på 12,7 %. Inkludert 50 % av resultatet hittil i år utgjør ansvarlig kapital 20,6 % (21,2 %), og kjernekapital utgjør 18,6 % (19,1 %). 

Kapitaldekningen er beregnet i henhold til EUs kapitalkravsregelverk CRR/CRD IV som ble innført med virkning fra 31.12.2019. 

Samlet regulatorisk minstekrav til ren kjernekapitaldekning for Sparebanken Møre inkludert Pilar 2 tillegg var ved utgangen av 2. kvartal 2021 på 12,7 %. Ved vurdering av Pilar 2 tillegget for Sparebanken Møre i 2018 fastsatte Finanstilsynet dette til 1,7 %, dog minimum 590 mill. kroner med virkning fra 31. mars 2019.

Sparebanken Møre har et internt mål for ren kjernekapitaldekning på 15,2 %.

Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio, LR) er ved utgangen av 2. kvartal 2021 på 7,6 %, 0,1 p.e. lavere enn ved utgangen av 2. kvartal 2020. Det regulatoriske minimumskravet (3 %) og bufferkravet (2 %), samlet 5 % overholdes med god margin. 

DATTERSELSKAPER 
Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 122 mill. kroner etter skatt i første halvår 2021 (96 mill. kroner). 

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har ved utgangen av 2. kvartal 2021 utestående obligasjoner for 26 milliarder kroner, hvorav 30 prosent er utstedt i annen valuta enn NOK. Av utstedt obligasjonsvolum fra selskapet holdes 1 732 mill. kroner av morbank ved utgangen av 2. kvartal 2021. Møre Boligkreditt AS har gitt 121 mill. kroner i resultatbidrag til konsernet i første halvår 2021 (94 mill. kroner).

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 0,1 mill. kroner i første halvår 2021 (0,7 mill. kroner). Det var ved utgangen av kvartalet 17 årsverk i selskapet. 

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 0,8 mill. kroner i første halvår 2021 (0,9 mill. kroner). Det er ingen ansatte i selskapet. 

EGENKAPITALBEVIS 
Ved utgangen av 2. kvartal 2021 var det 5 615 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Andelen egenkapitalbevis som er eid av utenlandske statsborgere utgjorde 5,4 prosent ved utgangen av kvartalet. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital.

note 14 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis. Pr 30. juni 2021 eide banken 22 111 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.  

UTSIKTENE FRAMOVER 
Til tross for periodevise nedstengninger innenfor deler av tjenestesektoren falt arbeidsledigheten i Møre og Romsdal gjennom 2. kvartal. Dette indikerer at aktivitetsnivået i fylket holdt seg godt oppe utover våren. Ved utgangen av juni utgjorde antallet helt ledige ved arbeidskontorene 2,4 prosent av arbeidsstyrken ifølge NAV. Til sammenligning var ledigheten på landsbasis 2,9 prosent. De siste månedene har det vært en klar økning i antall utlyste stillinger blant annet innenfor helsesektoren, reiseliv, bygg og anlegg og transport.

På lengre sikt er det grunn til å forvente en videre oppgang i produksjon og etterspørsel i fylket. Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi har bedret seg som følge av tidligere iverksatte smittevernstiltak og fordi en stadig større andel av befolkningen er blitt vaksinert. Dessuten ligger det an til at de økonomiske støttetiltakene overfor næringslivet vil bli opprettholdt så lenge dette anses nødvendig. Det er likevel en fare for at ettervirkninger av pandemien kan føre til flere konkurser.

Veksttakten i utlån til husholdningene for Norge sett under ett har økt svakt så langt i 2021. Utlånsveksten til næringslivsmarkedet har også vært tiltakende og samlet tolvmåneders utlånsvekst til publikum ligger nå på 5,3 prosent mot 4,8 prosent ved utgangen av fjoråret.

Banken har registrert god aktivitet gjennom første halvår med en tiltakende veksttakt i utlån til personmarkedet og en markert høyere veksttakt i utlån til næringslivsmarkedet sammenlignet med årsveksten ved utgangen av 2020. 12-månedersveksten endte på 4,8 prosent for lån til personmarkedet og 9,2 prosent for lån til næringslivsmarkedet. Innskuddene økte med 6,2 prosent de tolv siste månedene fram til utgangen av første halvår 2021 og innskuddsdekningen holder seg høy.

Sparebanken Møre forventer at utlånsveksten for banken i 2021 vil bli noe høyere enn veksten i 2020 og ende på om lag 5 prosent. Innskuddsveksten forventes fortsatt å holde seg høy.

Banken har en solid kapitalbase og god likviditet og vil også framover være en sterk og engasjert støttespiller for våre kunder. Fokus er hele tiden å ha god drift og lønnsomhet.

Sparebanken Møres strategiske finansielle resultatmål er en egenkapitalavkastning som overstiger 11 prosent og en kostnadsandel under 40 prosent. De aktivitetsdempende tiltak som følge av koronapandemien har påvirket- og vil fortsatt påvirke markedet slik at målene ikke vil nås i 2021. Styret forventer en bedring av måltallene i andre halvår av 2021, og det er iverksatt tiltak for å nå målene i 2022. 

Ålesund, 30. juni 2021
11. august 2021


I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE
LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
HENRIK GRUNG, styrets nestleder
JILL AASEN
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
KÅRE ØYVIND VASSDAL
THERESE MONSÅS LANGSET 
HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE

TROND LARS NYDAL, adm.direktør