Resultat morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)2. kv. 20202. kv. 201930.06.202030.06.20192019
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost2703386316451 367
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi4954122111245
Rentekostnader121147294277605
Netto renteinntekter1982454594791 007
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester5054104104220
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester66131326
Andre driftsinntekter129221838
Netto provisjons- og andre driftsinntekter5657113109232
Utbytte04233177184
Netto verdiendring på finansielle instrumenter6921254765
Netto avkastning på finansielle investeringer6925258224249
Sum inntekter3233278308121 488
Kostnader ved ytelser til ansatte7985164167340
Administrasjonskostnader40367974143
Avskrivninger og avsetninger1213262654
Andre driftskostnader1918413780
Sum driftskostnader150152310304617
Resultat før tap173175520508871
Tap på utlån, garantier m.v.438732260
Resultat før skatt130167447486811
Skattekostnad27374872150
Resultat for perioden103130399414661
Tilordnet egenkapitaleiere87125383406638
Tilordnet fondsobligasjonseiere16516823
      
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)4,766,2019,2320,3532,00
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)4,766,2019,2320,3532,00
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)14,0015,5014,0015,5015,50
      
      
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)2. kv. 20202. kv. 201930.06.202030.06.20192019
Resultat for perioden103130399414661
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:     
Verdiendring basisspreader00000
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader00000
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:     
Estimatavvik pensjon0000-29
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon00007
Totalresultat for perioden103130399414639
Tilordnet egenkapitaleiere87125383406616
Tilordnet fondsobligasjonseiere16516823
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.