Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT      
(Mill. kroner)Note2. kv. 20202. kv. 201930.06.202030.06.20192019
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost 4205029859672 085
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi 5358128111243
Rentekostnader 2072405054541 014
Netto renteinntekter9 2663206086241 314
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5055104105221
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 66131326
Andre driftsinntekter 76131224
Netto provisjons- og andre driftsinntekter 5155104104219
Utbytte 046512
Netto verdiendring på finansielle instrumenter5 7319264662
Netto avkastning på finansielle investeringer 7323325174
Sum inntekter 3903987447791 607
Kostnader ved ytelser til ansatte 8189170174354
Administrasjonskostnader 41368074143
Avskrivninger og avsetninger 1111242250
Andre driftskostnader 2424504799
Sum driftskostnader 157160324317646
Resultat før tap 233238420462961
Tap på utlån, garantier m.v.3 426781950
Resultat før skatt 191232342443911
Skattekostnad 415175100200
Resultat for perioden 150181267343711
Tilordnet egenkapitaleiere 142176251335688
Tilordnet fondsobligasjonseiere 8516823
       
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 7,168,8512,6216,8034,50
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 7,168,8512,6216,8034,50
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 14,0015,5014,0015,5015,50
       
       
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT      
(Mill. kroner) 2. kv. 20202. kv. 201930.06.202030.06.20192019
Resultat for perioden 150181267343711
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:      
Verdiendring basisspreader -67022
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader 1-20-10
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:      
Estimatavvik pensjon 0000-29
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 00007
Totalresultat for perioden 145186267344691
Tilordnet egenkapitaleiere 137181251336668
Tilordnet fondsobligasjonseiere 8516823
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.