Note 1

Regnskapsprinsipper

Konsernets delårsregnskap er avlagt i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 30.06.2020. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering, og i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2019.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta. Alle beløp er oppgitt i mill. kroner dersom ikke noe annet er opplyst.

Note 1.5 i årsregnskapet for 2019 omtaler bruk av estimater ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Ett av de viktigste områdene som det er knyttet kritiske estimater og forutsetninger til er måling av forventet tap på utlån (ECL) i henhold til IFRS 9. Covid-19 har medført endrede forutsetninger for beregning av forventet tap pr Q2 2020. Se note 3 for ytterligere informasjon.  

 

Note 2

Utlån og innskudd etter sektor og næring

KONSERNUtlån
Sektor/næring30.06.202030.06.201931.12.2019
Jordbruk og skogbruk572538568
Fiske og fangst3 5403 2703 502
Industri2 3802 6862 346
Bygg og anlegg1 127797915
Varehandel og hotell709646621
Supply/Offshore1 1109861 042
Eiendomsdrift7 3137 2477 692
Faglig/finansiell tjenesteytelse9339881 186
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse2 6661 9802 307
Utlandet283255262
Sum næringsliv/offentlig20 63319 39320 441
Personkunder44 76543 38143 847
Sum brutto utlån og fordringer på kunder65 39862 77464 288
Forventet tap (ECL) - Steg 1 Næringsliv (NL)-25-24-30
Forventet tap (ECL) - Steg 1 Personkunder (PM)-8-5-5
Forventet tap (ECL) - Steg 2 Næringsliv (NL)-56-39-58
Forventet tap (ECL) - Steg 2 Personkunder (PM)-53-30-36
Forventet tap (ECL) - Steg 3 Næringsliv (NL)-141-125-106
Forventet tap (ECL) - Steg 3 Personkunder (PM)-21-22-24
Sum netto utlån og fordringer på kunder65 09462 52964 029
Herav utlån med flytende rente (amortisert kost)60 97958 70359 832
Herav utlån med fast rente (virkelig verdi)4 1153 8264 197
    
    
KONSERNInnskudd
Sektor/næring30.06.202030.06.201931.12.2019
Jordbruk og skogbruk231206187
Fiske og fangst1 3721 1411 252
Industri2 2581 6031 659
Bygg og anlegg899752841
Varehandel og hotell896750839
Eiendomsdrift1 8381 8491 648
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse4 7246 0145 448
Offentlig forvaltning888812777
Andre2 2742 2842 467
Sum næringsliv/offentlig15 38015 41115 118
Personkunder23 67521 91021 685
Sum innskudd fra kunder39 05537 32136 803
 

Note 3

Tap på utlån og garantier

Måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier er gjennomført i tråd med IFRS 9. For å beregne forventet kredittap fordeler Sparebanken Møre engasjementene i tre steg:

Steg 1: Ved førstegangs innregning og hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal engasjementet plasseres i steg 1 og det avsettes for 12-måneders forventet tap.

Steg 2: Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig siden første gangs innregning, og det ikke foreligger en tapshendelse, skal engasjementet overføres til steg 2 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden.

Steg 3: Hvis kredittrisikoen øker ytterligere, herunder at det foreligger tapshendelser, blir engasjementet overført til steg 3 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden. Engasjementet anses for å være kredittforringet.

Stegtildeling gjøres på avtalenivå og innebærer at to eller flere avtaler mot samme kunde kan ha ulik stegtildeling.

Et engasjement defineres som summen av utlån, ubenyttede trekkfasiliteter og garantier (ubenyttede trekkfasiliteter og garantier er ikke-balanseførte størrelser).

Et engasjement defineres som misligholdt og kredittforringet (non-performing) dersom et krav er forfalt med mer enn 90 dager og beløpet overstiger 1 000 kroner.

Et engasjement anses også for å være kredittforringet (non-performing) dersom engasjementet på grunn av svekket kredittverdighet hos debitor har blitt gjenstand for en individuell vurdering som har resultert i en livstids-ECL i steg 3.

Et engasjement er gjenstand for forbearance (betalingslettelse som følge av betalingsvansker) hvis banken innvilger endringer i engasjementsvilkårene som en følge av at skyldneren har problemer med å innfri sine betalingsforpliktelser. En performing (ikke-misligholdt) forbearance vil ligge i steg 2, mens en non-performing (misligholdt) forebearance vil ligge i steg 3.

Forventet tap på utlån er i balansen presentert som reduksjon av «Utlån til og fordringer på kunder» og forventet tap på garantier fremkommer på linjen «Andre avsetninger og forpliktelser».

Konsekvenser av Covid-19 og måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier
Det følger av regnskapsreglene (IAS 34) at en delårsrapport skal inkludere informasjon om hendelser og transaksjoner som er vesentlige for å forstå endringene i et foretaks finansielle stilling og inntjening siden siste årsrapport. Opplysninger knyttet til disse hendelsene og transaksjonene skal ta hensyn til relevant informasjon som presenteres i siste årsrapport. Delårsrapporten for 2. kvartal 2020 er avlagt under andre økonomiske utsikter enn årsregnskapet for 2019.

Bankens tapsavsetning gjenspeiler forventet kredittap etter IFRS 9. Ved vurdering av forventet kredittap er de aktuelle forholdene på rapporteringstidspunktet og forventingene til den økonomiske utviklingen hensyntatt. Covid-19 har medført en ekstraordinær situasjon for bankens kunder. Flere av næringslivs- og personkundene har på kort sikt fått reduserte inntekter og det er knyttet stor usikkerhet til estimering av fremtidig kontantstrøm- og gjeldsbetjeningsevne for disse kundene. Situasjonen har gitt seg utslag i ECL-beregningen pr 30.06.2020. Endringer i økonomiske forhold har fått konsekvenser i makroøkonomiske scenarier og vekting. Vektinger pr 1. kvartal 2020 er videreført pr 2. kvartal 2020.


Vekting pr 1. og 2. kvartal 2020:                      Vekting pr 31.12.2019:

  • Best:             10 %                              Best:                10 %
  • Basis:            50 %                              Basis:               80 %
  • Dårligst:        40 %                              Dårligst:           10 %


Ved endring av scenariovekter fra 31.12.2019 er det tatt utgangspunkt i analyser og anslag til Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå. Anslagene for sentrale makrofaktorer er justert ned i forhold til tidligere anslag. I tillegg til de eksterne anslagene legger banken til grunn beste skjønn for å sikre at framskrivningene blir forventningsrette. Myndighetenes tiltakspakker vil på den annen side kunne begrense forventet tap. Statsgarantier reflekteres i bankens LGD-modell (forventet tapsgrad reduseres).

Banken har i vurderingene hensyntatt en vesentlig økning i bevilgede betalingslettelser. Det gjennomføres en individuell og konkret vurdering av om søknaden om betalingslettelse er «forbearance» og dermed skal migrere til steg 2 (performing) eller steg 3 (non-performing).

Videre er det supplert med en mer portefølje- eller segmentbasert (hotell, turisme, reiseliv, personlig tjenesteytende næringer) tilnærming for vurdering av vesentlig økt kredittrisiko og migrering til steg 2. Dette på bakgrunn av at endringene i framtidsutsikter i mindre grad er fanget opp av ECL-modellen.

I tillegg til Covid-19 har det vært et kraftig fall i oljeprisen som en konsekvens av høy produksjon og vesentlig fall i etterspørselen. Dette har medført en overstyring av relevante variabler i ECL-modellen for å hensynta økt usikkerhet på enkeltengasjement innenfor oljeservicebransjen.

Spesifikasjon av periodens resultatførte tap på utlån og garantier
KONSERN2. kv. 20202. kv. 201930.06.202030.06.20192019
Endring i ECL Steg 1140510
Endring i ECL Steg 2-311151337
Endring i ECL Steg 32-952-138-138
Økning i eksisterende forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)2323482
Nye forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)198731139155
Konstaterte tap dekket av tidligere tapsavsetninger i steg 3 (individuelt vurdert)216412
Reversering av tidligere forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)-1-3-10-11-30
Konstaterte tap hvor det tidligere ikke er foretatt individuell vurdering123310
Inngang på tidligere konstaterte tap-2-3-3-4-8
Tap på utlån og garantier426781950
Endring i balanseførte tapsavsetninger/ECL i perioden    
KONSERN - 30.06.2020Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20193699240375
Tilgang av nye engasjement98118
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-9-10-3-22
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-1-90-10
Migrering til steg 16-17-1-12
Migrering til steg 2-544-138
Migrering til steg 30-165
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--5454
ECL 30.06.202036114296446
- herav forventet tap på utlån PM8532182
- herav forventet tap på utlån NL2556141222
- herav forventet tap på garantier35134142
     
     
KONSERN - 30.06.2019Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20182661251338
Tilgang av nye engasjement86114
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-3-5-118-126
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert0-6-2-8
Migrering til steg 11-14-1-13
Migrering til steg 2-234-2210
Migrering til steg 30-153
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--136136
ECL 30.06.20193075250354
- herav forventet tap på utlån PM5302257
- herav forventet tap på utlån NL2439125188
- herav forventet tap på garantier16103110
     
     
KONSERN - 31.12.2019Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20182661251338
Tilgang av nye engasjement1511127
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-5-12-125-142
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert2204
Migrering til steg 11-22-1-22
Migrering til steg 2-360-2136
Migrering til steg 30-187
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--127127
ECL 31.12.20193699240375
- herav forventet tap på utlån PM5362465
- herav forventet tap på utlån NL3058106194
- herav forventet tap på garantier15110116
Engasjement (eksponering) fordelt på risikogrupper basert på sannsynligheten for mislighold
KONSERN - 30.06.2020Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)51 284654-51 938
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)7 4262 278-9 704
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)8331 097-1 930
Kredittforringede engasjement--1 2371 237
Sum brutto engasjement59 5434 0291 23764 809
- Forventet tap (ECL)-36-114-296-446
Sum netto engasjement *)59 5073 91594164 363
     
     
KONSERN - 30.06.2019Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)49 156590-49 746
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)7 2832 959-10 242
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)983666-1 649
Kredittforringede engasjement--997997
Sum brutto engasjement57 4224 21599762 634
- Forventet tap (ECL)-30-75-250-355
Sum netto engasjement *)57 3924 14074762 279
     
     
KONSERN - 31.12.2019Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)50 157171-50 328
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)7 3692 489-9 858
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 7261 004-2 730
Kredittforringede engasjement--976976
Sum brutto engasjement59 2523 66497663 892
- Forventet tap (ECL)-36-99-240-375
Sum netto engasjement *)59 2163 56573663 517
*) Tabellene over tar utgangspunkt i eksponering (inkl. ubenyttede trekkfasiliteter og garantier) og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen.
 

Note 4

Kredittforringede engasjement

Tabellen viser summen av engasjement med betalingsmislighold over 90 dager og øvrige kredittforringede engasjement (uten betalingsmislighold over 90 dager).
          
 30.06.202030.06.201931.12.2019
KONSERNSumPMNLSumPMNLSumPMNL
          
Brutto engasjement med betalingsmislighold over 90 dager104762813456781627686
Brutto øvrige kredittforringede engasjement1 133301 1038631884581434780
Brutto kredittforringede engasjement1 2371061 13199774923976110866
          
ECL på engasjement med betalingsmislighold over 90 dager241410116524195
ECL på øvrige kredittforringede engasjement2727265239162232165211
ECL knyttet til kredittforringede engasjement296212752502222824024216
          
Netto engasjement med betalingsmislighold over 90 dager80621812350731385781
Netto øvrige kreditforringede engasjement86123838624262259829569
Netto kredittforringede engasjement941858567475269573686650
          
Brutto kredittforringede engasjement i % av utlån/garantier1,850,245,061,560,174,431,480,253,96
Netto kredittforringede engasjement i % av utlån/garantier1,410,193,831,170,123,341,120,202,98
 

Note 5

Klassifikasjon av finansielle instrument

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING OG MÅLING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved førstegangs regnskapsføring i henhold til IFRS 9. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier:  

• amortisert kost

• virkelig verdi med verdiendringer over resultatet    


Klassifiseringen av de finansielle eiendelene er avhengig av to faktorer:  

• formålet ved anskaffelsen av det finansielle instrumentet

• de kontraktsmessige kontantstrømmene til de finansielle eiendelene


Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost

Kategoriseringen av eiendelene forutsetter at følgende krav er oppfylt:

• eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer

• kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter

Alle utlån og fordringer i konsernregnskapet, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Porteføljen holdes utelukkende for likviditetsstyring og porteføljen omsettes for å optimalisere avkastningen innenfor gjeldende kvalitetskrav til likviditetsporteføljen.

Beholdningen av fastrenteutlån er klassifisert til virkelig verdi for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko banken har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Aksjeporteføljen bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for det enkelte type instrument.   

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår børsnoterte aksjer, samt obligasjoner og sertifikater på LCR-nivå 1 som omsettes i aktive markeder.  

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår derivat, samt obligasjoner som ikke er på nivå 1.  

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår utlån til kunder, samt aksjer.  

KONSERN - 30.06.2020Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 1 0341 034
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 6332 633
Utlån til og fordringer på kunder4 11560 97965 094
Sertifikater og obligasjoner9 332 9 332
Aksjer og andre verdipapirer192 192
Finansielle derivater2 518 2 518
Sum finansielle eiendeler16 15764 64680 803
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 2 8072 807
Innskudd fra kunder 39 05539 055
Finansielle derivater797 797
Verdipapirgjeld 29 79629 796
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 702702
Sum finansielle forpliktelser79772 36073 157
    
    
KONSERN - 30.06.2019Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 963963
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 8612 861
Utlån til og fordringer på kunder3 82658 70362 529
Sertifikater og obligasjoner6 711 6 711
Aksjer og andre verdipapirer186 186
Finansielle derivater1 199 1 199
Sum finansielle eiendeler11 92262 52774 449
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 3651 365
Innskudd fra kunder 37 32137 321
Finansielle derivater357 357
Verdipapirgjeld 27 17827 178
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 860860
Sum finansielle forpliktelser35766 72467 081
    
    
    
KONSERN - 31.12.2019Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 1 0721 072
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 0881 088
Utlån til og fordringer på kunder4 19759 83264 029
Sertifikater og obligasjoner6 938 6 938
Aksjer og andre verdipapirer194 194
Finansielle derivater1 176 1 176
Sum finansielle eiendeler12 50561 99274 497
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 817817
Innskudd fra kunder 36 80336 803
Finansielle derivater288 288
Verdipapirgjeld 28 27128 271
Ansvarlige lån 704704
Sum finansielle forpliktelser28866 59566 883
Netto verdiendring på finansielle instrumenter     
 2. kv. 20202. kv. 201930.06.202030.06.201931.12.2019
Sertifikater og obligasjoner28-3-143-9
Aksjer12651216
Valutahandel (for kunder)1411262441
Rentehandel (for kunder)3711816
Finansielle derivat16-2-2-1-2
Netto verdiendring og gevinst /tap på finansielle instrumenter7319264662
 

Note 6

Finansielle instrument til amortisert kost

KONSERN30.06.202030.06.201931.12.2019
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 0341 0349639631 0721 072
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 6332 6332 8612 8611 0881 088
Utlån til og fordringer på kunder60 97960 97958 70358 70359 83259 832
Sum finansielle eiendeler64 64664 64662 52762 52761 99261 992
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner2 8072 8071 3651 365817817
Innskudd fra kunder39 05539 05537 32137 32136 80336 803
Verdipapirgjeld29 87229 79627 28227 17828 36228 271
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner707702865860714704
Sum finansielle forpliktelser72 44172 36066 83366 72466 69666 595
 

Note 7

Finansielle instrument til vikrelig verdi

En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 9 mill. kroner på fastrenteutlånene.  

KONSERN - 30.06.2020Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 1154 115
Sertifikater og obligasjoner5 8533 479 9 332
Aksjer og andre verdipapirer5 187192
Finansielle derivat 2 518 2 518
Sum finansielle eiendeler5 8585 9974 30216 157
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 797 797
Sum finansielle forpliktelser-797-797
     
KONSERN - 30.06.2019Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 8263 826
Sertifikater og obligasjoner4 4992 212 6 711
Aksjer og andre verdipapirer7 179186
Finansielle derivat 1 199 1 199
Sum finansielle eiendeler4 5063 4114 00511 922
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 357 357
Sum finansielle forpliktelser-357-357
     
     
     
KONSERN - 31.12.2019Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 1974 197
Sertifikater og obligasjoner4 7412 197 6 938
Aksjer og andre verdipapirer6 188194
Finansielle derivat 1 176 1 176
Sum finansielle eiendeler4 7473 3734 38512 505
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 288 288
Sum finansielle forpliktelser-288-288
Avstemming av bevegelser i nivå 3 i perioden
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.194 197188
Kjøp/økning578 
Salg/reduksjon-702-9
Overført til Nivå 3  
Overføring ut av Nivå 3  
Gevinst/tap i perioden428
Balanseført verdi pr 30.06.204 115187
   
   
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.183 811175
Kjøp/økning3415
Salg/reduksjon-319-9
Overført til Nivå 3  
Overføring ut av Nivå 3  
Gevinst/tap i perioden-78
Balanseført verdi pr 30.06.193 826179
 

Note 8

Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett

Konsernets verdipapirgjeld består av obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i NOK og EUR utstedt av Møre Boligkreditt AS, i tillegg til sertifikater og obligasjonslån kvotert i NOK utstedt av Sparebanken Møre. Tabellen under gir en oversikt over konsernets utstedte obligasjoner med fortrinnsrett.

Oversikt over utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i konsernet
ISINValutaNominell verdi 30.06.2020RenteUtstedtForfall30.06.202030.06.201931.12.2019
NO0010588072NOK1 050fast NOK 4,75 %201020251 2781 2381 187
XS0968459361EUR25fast EUR 2,81 %20132028350310308
XS0984191873EUR306 mnd Euribor + 0,20 %20132020327291296
NO0010696990NOK-3 mnd Nibor + 0,45 %20132020-2 509231
NO0010720204NOK3 0003 mnd Nibor + 0,24 %201420203 0003 0003 001
NO0010730187NOK1 000fast NOK 1,50 %201520221 018993999
NO0010777584NOK3 0003 mnd Nibor + 0,58 %201620213 0063 0113 013
XS1626109968EUR250fast EUR 0,125 %201720222 7572 4632 490
NO0010819543NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %201820243 0022 5003 004
XS1839386577EUR250fast EUR 0,375 %201820232 7932 4962 522
NO0010836489NOK1 000fast NOK 2,75 %201820281 1341 0581 024
NO0010853096NOK3 0003 mnd Nibor + 0,37 %201920252 9982 5022 503
XS2063496546EUR250fast EUR 0,01 %201920242 777-2 484
NO0010884950NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %202020252 998--
Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i Møre Boligkreditt AS  27 43822 37123 062

Pr 30.06.2020 eide Sparebanken Møre 2.137 mill. kroner i OMF utstedt av Møre Boligkreditt AS (0 mill. kroner). Møre Boligkreditt AS hadde pr 30.06.2020 ingen egenbeholdning (0 mill. kroner).

 

Note 9

Driftssegmenter

Resultat - 2. kvartal 2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter2660101111450
Andre driftsinntekter124-158225266
Sum inntekter390-15921361716
Driftskostnader157-144927905
Resultat før tap233-143109811
Tap på utlån420051-90
Resultat før skatt191-14358901
Skattekostnad41     
Resultat for perioden150     
       
       
Resultat - 30.06.2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter6081322403350
Andre driftsinntekter136-2847535410
Sum inntekter744-277929338910
Driftskostnader3242732651919
Resultat før tap420-54472281981
Tap på utlån780060180
Resultat før skatt342-54471681801
Skattekostnad75     
Resultat for perioden267     
       
Nøkkeltall - 30.06.2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)65 094-1181 35419 83944 0190
Innskudd fra kunder 1)39 055-1869713 30625 0700
Garantiforpliktelser1 767001 76250
Innskuddsdekning60,015,351,567,157,00,0
Antall årsverk36001615113414
       
       
Resultat - 2. kvartal 2019KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter320031261910
Andre driftsinntekter78-132629306
Sum inntekter398-13291552216
Driftskostnader160-124828915
Resultat før tap238-1-191271301
Tap på utlån600420
Resultat før skatt232-1-191231281
Skattekostnad51     
Resultat for perioden181     
       
Resultat - 30.06.2019KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter624182403750
Andre driftsinntekter155-2561535610
Sum inntekter779-246929343110
Driftskostnader317-2479611929
Resultat før tap4620-102322391
Tap på utlån19001900
Resultat før skatt4430-102132391
Skattekostnad100     
Resultat for perioden343     
       
Nøkkeltall - 30.06.2019KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)62 529-1211 37618 68642 5880
Innskudd fra kunder 1)37 321-1888313 08423 3720
Garantiforpliktelser1 435001 42960
Innskuddsdekning59,714,964,270,054,90
Antall årsverk35801564714213
       
       
Resultat - 31.12.2019KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 314255097980
Andre driftsinntekter293-511109911520
Sum inntekter1 607-4911560891320
Driftskostnader646-5015312739719
Resultat før tap9611-384815161
Tap på utlån500040100
Resultat før skatt9111-384415061
Skattekostnad200     
Resultat for perioden711     
       
       
Nøkkeltall - 31.12.2019KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)64 029-1201 37219 69343 0840
Innskudd fra kunder 1)36 803-2171113 13422 9790
Garantiforpliktelser1 360001 35550
Innskuddsdekning57,50,051,866,753,30,0
Antall årsverk35701565113713
       
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
       
2) Består av hovedkontorsaktiviteter som ikke fordeles på rapportsegment, kundeengasjement ansatte, samt datterselskapet Sparebankeiendom AS som forvalter konsernets eide bygg.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat2. kv. 20202. kv. 201931.12.2019
Netto renteinntekter6977308
Andre driftsinntekter4-2-3
Sum inntekter7375305
Driftskostnader141345
Resultat før tap5962260
Tap på utlån, garantier m.v.0-1-11
Resultat før skatt5963271
Skattekostnad131349
Resultat for perioden4650222
    
    
Resultat30.06.202030.06.201931.12.2019
Netto renteinntekter150146308
Andre driftsinntekter-1-1-3
Sum inntekter149145305
Driftskostnader262345
Resultat før tap123122260
Tap på utlån, garantier m.v.3-2-11
Resultat før skatt120124271
Skattekostnad262749
Resultat for perioden9497222
    
    
Balanse30.06.202030.06.201931.12.2019
Utlån til kunder28 73624 99325 655
Egenkapital2 1442 1482 274
 

Note 10

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser.
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK30.06.202030.06.201931.12.2019
Resultat   
Renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper15610
Mottatt utbytte fra datterselskap227172172
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS201736
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS7713
    
Balanse   
Fordring på datterselskap2 8661 2512 290
Obligasjoner med fortrinnsrett2 13700
Gjeld til datterselskap2 750166848
Konsernintern bruksrett til eiendommer i Sparebankeiendom AS103113107
Konsernintern sikring derivat8000
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS28 74225 00625 658
 

Note 11

Egenkapitalbevis

20 største eiere pr 30.06.2020Antall EKBAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll963 9829,75
Cape Invest AS884 5488,95
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi390 3433,95
Wenaasgruppen AS380 0003,84
MP Pensjon339 7813,44
Pareto AS297 1893,01
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge284 3742,88
Wenaas Kapital AS250 0002,53
Verdipapirfondet Eika egenkapital234 4352,37
FLPS - Princ All Sec204 9032,07
Beka Holding AS150 1001,52
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)123 5001,25
Stiftelsen Kjell Holm79 7000,81
PIBCO AS75 0000,76
Forsvarets personell pensjonskasse70 6600,71
BKK Pensjonskasse58 8280,60
Malme AS55 0000,56
Storebrand Norge I Verdipapirfond54 8070,55
U Aandals Eftf AS50 0000,51
Mertens40 0000,40
J E Devold AS40 0000,40
Sum 20 største eiere5 027 15050,85
Totalt antall EKB9 886 954100,00
 

Note 12

Ansvarlig kapital

Sparebanken Møres kapitaldekning er beregnet i henhold til IRB grunnleggende metode for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden.

Motsyklisk kapitalbuffer ble med virkning fra 13. mars 2020 redusert fra 2,5 prosent til 1,0 prosent. Nivået fastsettes av Finansdepartementet etter råd fra Norges Bank.

Kravet til ren kjernekapital for Pilar 1 er 11,0 prosent. Kravet består av et minstekrav på 4,5 prosent, bevaringsbuffer på 2,5 prosent, systemrisikobuffer på 3,0 prosent og motsyklisk kapitalbuffer på 1,0 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et individuelt Pilar 2-krav for Sparebanken Møre på 1,7 prosent, dog minimum 590 mill. kroner.

Rapportert kapitaldekning i årsrapporten for 2019 var basert på et foreslått kontantutbytte på kr 17,50 per egenkapitalbevis, totalt 173 mill. kroner, og avsetning til utbyttemidler til lokalsamfunnet på totalt 176 mill. kroner. Endelig kontantutbytte for 2019 ble 16. april 2020 fastsatt av Generalforsamlingen i Sparebanken Møre til kr 14,00 pr egenkapitalbevis, totalt 138 mill. kroner, og avsetning til utbyttemidler til lokalsamfunnet ble fastsatt til 141 mill. kroner. Som følge av redusert utbytteutdeling ble konsernets rene kjernekapitaldekning pr 31.12.2019 styrket med 0,3 p.p., fra 17,4 % til 17,7 %. Tilsvarende ble kjernekapitaldekningen økt fra 19,3 % til 19,5 %, og ansvarlig kapital ble økt fra 21,5 % til 21,7 %.

Tallene for 31.12.2019 i kvartalsrapporten er omarbeidet i forhold til rapportert kapitaldekning i årsrapporten for 2019, og reflekterer dermed Generalforsamlingens vedtak av 16. april 2020.

 30.06.202030.06.201931.12.2019
Egenkapitalbevis989989989
- egne egenkapitalbevis-2-3-3
Overkursfond357356357
Fondsobligasjoner (AT1)599599599
Grunnfondskapital2 8192 6492 819
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 5591 3921 559
Foreslått utbytte00138
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet00140
Annen egenkapital231221246
Periodens totalresultat2673440
Sum balanseført egenkapital6 9446 6726 970
    
Kjernekapital (T1)   
Goodwill, immaterielle eiendeler og andre fradrag-52-40-53
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-16-13-14
Fradrag overfinansiering pensjon-3-180
Fondsobligasjoner (AT1)-599-599-599
Forventet tap iht IRB utover beregnet ECL iht IFRS 9-419-407-352
Fradrag for foreslått utbytte00-138
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet00-140
Fradrag for periodens totalresultat-267-344-
Sum ren kjernekapital (CET1)5 5885 2545 673
Fondsobligasjoner - klassifisert som egenkapital599599599
Fondsobligasjoner - klassifisert som gjeld01430
Sum kjernekapital (T1)6 1875 9966 272
    
Tilleggskapital (T2)   
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital702703704
Sum tilleggskapital (T2)702703704
    
Netto ansvarlig kapital6 8896 6996 976
    
Risikovektede eiendeler (RWA) fordelt etter engasjementskategorier   
Kredittrisiko - standardmetoden30.06.202030.06.201931.12.2019
Stater og sentralbanker000
Lokale og regionale myndigheter493315188
Offentlig foretak717173
Institusjoner520536342
Obligasjoner med fortrinnsrett417441373
Egenkapitalposisjoner173148148
Øvrige engasjement719676666
Sum kredittrisiko, standardmetoden2 3932 1871 790
    
Kredittrisiko - grunnleggende IRB-metode   
Massemarked pant i fast eiendom8 9049 0128 684
Massemarked øvrige engasjementer454662431
Foretak18 04221 02317 969
Sum kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode27 40030 69727 084
    
Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg) - markedsrisiko551532535
Operasjonell risiko (basismetoden)2 7352 5822 735
Overgangsregel (Basel I-gulvet)000
Risikovektede eiendeler33 07935 99932 144
    
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 4891 6201 446
    
Bufferkrav:30.06.202030.06.201931.12.2019
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent827900804
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent9921 080964
Motsyklisk kapitalbuffer, 1,0 % (2,0 % pr 30.06.2019 og 2,5 % pr 31.12.2019)331720804
Sum bufferkrav til ren kjernekapital2 1502 7002 572
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav1 9499341 655
    
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget30.06.202030.06.201931.12.2019
Ansvarlig kapital20,818,621,7
Ansvarlig kapital inkl. 50 % av resultatet21,219,1-
Kjernekapital18,716,719,5
Kjernekapital inkl. 50 % av resultatet19,117,2-
Ren kjernekapital16,914,617,7
Ren kjernekapital inkl. 50 % av resultatet17,315,1-
    
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)30.06.202030.06.201931.12.2019
Beregningsgrunnlag82 33478 74277 552
Uvektet kjernekapitalandel prosent7,57,68,1
Uvektet kjernekapitalandel inkl. 50 % av resultatet7,77,9-