Kontantstrømoppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
(Mill. kroner)30.06.202030.06.201931.12.2019
    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer1 1461 1372 449
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-343-243-515
Innbetalinger av utbytte6512
Driftsutbetalinger-268-247-548
Utbetalinger av skatt-42-201-81
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner-1 545-1 573200
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån til kunder-1 029-2 056-3 755
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter-82-12952
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder2 2522 9082 390
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter95-399204
    
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer7164134
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer4 2665 3158 462
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-8 183-5 746-8 649
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.000
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-5-12-33
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler1 46828563
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-2 383-94-23
    
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-271-259-563
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner1 990410-138
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld2 9973 7975 374
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-980-3 277-4 317
Utbetalinger av utbytte-138-153-153
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld-1 332-161-396
Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon0250250
Betalte renter på utstedt fondsobligasjon-16-8-23
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter2 25059934
    
Netto endring likvider-38106215
Likviditetsbeholdning 01.011 072857857
Likviditetsbeholdning 30.06/31.121 0349631 072