Erklæring

Erklæring i henhold til Verdipapirhandelloven § 5-6

Vi bekrefter at konsernets og bankens halvårsregnskap for perioden 1. januar til 30. juni 2020 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering, som er godkjent av EU, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets og bankens eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.

Halvårsberetningen gir etter vår beste overbevisning en rettvisende:

– oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet

– beskrivelse av de mest sentrale risiko og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode

– beskrivelse av nærståendes vesentlige transaksjoner.

Ålesund, 30. juni 2020
12. august 2020

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
RAGNA BRENNE BJERKESET, styrets nestleder
HENRIK GRUNG
JILL AASEN
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
KÅRE ØYVIND VASSDAL
HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE


TROND LARS NYDAL, adm.direktør