Balanse morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)30.06.202030.06.201931.12.2019
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 0349631 072
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 3803 9903 259
Utlån til og fordringer på kunder36 47637 65738 494
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer11 3636 6316 260
Finansielle derivater893578586
Aksjer og andre verdipapirer192186194
Eierinteresser i konsernselskaper2 0712 0712 071
Eiendel ved utsatt skatt0500
Immaterielle eiendeler523953
Varige driftsmidler188208198
Andre eiendeler14910084
Sum eiendeler57 79852 47352 271
    
FORPLIKTELSER OG EGENKAPITAL - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)30.06.202030.06.201931.12.2019
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner4 7881 3701 519
Innskudd fra kunder39 07437 34036 824
Utstedte sertifikater og obligasjoner4 4954 8075 209
Finansielle derivater777327242
Andre forpliktelser8071 033733
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter738286
Andre avsetninger og forpliktelser252140230
Fondsobligasjoner01570
Ansvarlige lån702703704
Sum forpliktelser50 96845 95945 547
Egenkapitalbevis989989989
Beholdning av egne egenkapitalbevis-2-3-3
Overkurs357356357
Fondsobligasjoner599599599
Innskutt egenkapital1 9431 9411 942
Grunnfondskapital2 8192 6492 819
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 5591 3921 559
Annen egenkapital-16-7279
Totalresultat for perioden3994140
Opptjent egenkapital4 8874 5734 782
Sum egenkapital6 8306 5146 724
Sum forpliktelser og egenkapital57 79852 47352 271