Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)Note30.06.202030.06.201931.12.2019 
Kontanter og fordringer på Norges Bank5 6 10 1 0349631 072 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 6 10 2 6332 8611 088 
Utlån til og fordringer på kunder2 3 4 5 7 10 65 09462 52964 029 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer5 7 10 9 3326 7116 938 
Finansielle derivater5 7 2 5181 1991 176 
Aksjer og andre verdipapirer5 7 192186194 
Eiendel ved utsatt skatt 0540 
Immaterielle eiendeler 524053 
Varige driftsmidler 227279236 
Andre eiendeler 15710689 
Sum eiendeler 81 23974 92874 875 
      
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL - SAMMENDRATT  
(Mill. kroner)Note30.06.202030.06.201931.12.2019 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner5 6 10 2 8071 365817 
Innskudd fra kunder2 5 7 10 39 05537 32136 803 
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 6 8 29 79627 17828 271 
Finansielle derivater5 7 797357288 
Andre forpliktelser 748953641 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 738286 
Andre avsetninger og forpliktelser 317140295 
Fondsobligasjoner5 6 01570 
Ansvarlige lån5 6 702703704 
Sum forpliktelser 74 29568 25667 905 
Egenkapitalbevis11 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -2-3-3 
Overkurs 357356357 
Fondsobligasjoner 599599599 
Innskutt egenkapital 1 9431 9411 942 
Grunnfondskapital 2 8192 6492 819 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 1 5591 3921 559 
Annen egenkapital 231221525 
Totalresultat for perioden 2673440 
Opptjent egenkapital 5 0014 7315 028 
Sum egenkapital 6 9446 6726 970 
Sum forpliktelser og egenkapital 81 23974 92874 875