Kvartalsberetning fra styret

Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

RESULTAT 1. HALVÅR 2020
Sparebanken Møres resultat før skatt etter første halvår 2020 ble 342 mill. kroner mot 443 mill. kroner etter første halvår 2019.

Sum inntekter var 35 mill. kroner lavere enn for samme periode i 2019. Rentenettoen er redusert med 16 mill. kroner og andre inntekter er redusert med 19 mill. kroner. Kurstap fra obligasjonsbeholdningen utgjør 14 mill. kroner mot en gevinst på 3 mill. kroner i første halvår 2019. Kursgevinst på aksjer utgjør 5 mill. kroner mot 12 mill. kroner i 1. halvår 2019. Inntekter fra øvrige finansielle investeringer viser en økning på 5 mill. kroner sammenlignet med 1. halvår 2019.

Kostnadene er 7 mill. kroner høyere i første halvår 2020 enn i 2019. Personalkostnadene er 4 mill. kroner lavere enn i fjor og finansskatten i form av økt arbeidsgiveravgift utgjør 7 mill. kroner, 1 mill. kroner høyere enn i 2019. Øvrige kostnader viser en økning på 11 mill. kroner i samme periode.

Tap på utlån og garantier utgjør 78 mill. kroner og er 59 mill. kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor.

Kostnader i forhold til inntekter utgjør etter første halvår i år 43,5 %. Dette er en økning i forhold til samme periode i 2019 med 2,8 p.e.

Resultat etter skatt på 267 mill. kroner er 76 mill. kroner lavere enn for samme periode i 2019. Årets halvårsresultat gir en egenkapitalrentabilitet på 8,2 % omregnet til årsbasis, mot 11,5 % etter første halvår 2019.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 12,62 (16,80) for konsernet og kroner 19,23 (20,35) for morbanken.

RESULTAT I 2. KVARTAL 2020
Resultat etter skatt i 2. kvartal 2020 utgjorde 150 mill. kroner, 0,76 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 181 mill. kroner og 0,98 % i tilsvarende kvartal i fjor.

Egenkapitalrentabiliteten i 2. kvartal 2020 ble 9,2 %, mot 12,0 % i 2. kvartal 2019 og kostnader i prosent av inntekter utgjorde 40,3 % mot 40,0 % i 2. kvartal 2019.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 7,16 (8,85) for konsernet og kroner 4,76 (6,20) for morbanken.

Rentenetto
Netto renteinntekter på 266 mill. kroner er 54 mill. kroner og 16,9 % lavere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,35 %, som er 0,40 p.e. lavere enn i 2. kvartal 2019.

Innen både personkunde- og næringslivsmarkedet er rentemarginen sterkt redusert på både utlån og innskudd i 2. kvartal 2020 sammenlignet med 1. kvartal 2020.

Banken gjennomførte en rentereduksjon på utlån innen personkundemarkedet med inntil 0,85 p.e. fra 8. april og inntil 0,40 p.e. fra 27. mai. Innskuddsrentene ble først redusert fra 27. mai og reduseres ytterligere fra 15. juli. Siden reduksjon av utlånsrentene ble gjort før reduksjon av innskuddsrentene har dette gitt en sterk reduksjon i rentenettoen i 2. kvartal 2020.

I tillegg tar det noen uker før reprisingen av konsernets innlån fra kapitalmarkedet er gjennomført, samtidig som at redusert bidrag fra bankens egenkapital også har redusert rentenettoen i 2. kvartal.

Sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden har også bidratt til press nedover på rentenettoen.

Samlet har disse forholdene gitt en reduksjon i netto renteinntekter i kvartalet på 76 mill. kroner sammenlignet med 1. kvartal 2020.

Den positive effekten av renteendringene og reduksjon i innlånskostnadene vil først være reflektert fullt ut i netto renteinntekter i august måned.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter ble 124 mill. kroner i kvartalet, 46 mill. kroner høyere enn i 2. kvartal i fjor. Avkastning på finansielle investeringer er 50 mill. kroner høyere enn i 2. kvartal 2019. Kursgevinst fra obligasjonsbeholdningen utgjør 28 mill. kroner i kvartalet, mot et kurstap på 3 mill. kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Kursgevinst på aksjer utgjør 12 mill. kroner mot en gevinst på 7 mill. kroner i 2. kvartal 2019, og inntekter fra øvrige finansielle investeringer viser en økning på 14 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Andre inntekter utenom finansielle investeringer viser en reduksjon på 4 mill. kroner i forhold til 2. kvartal 2019.

Kostnader
Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 157 mill. kroner, som er 3 mill. kroner lavere enn i samme kvartal i fjor. Personalkostnadene er 8 mill. kroner lavere enn for tilsvarende periode i fjor og utgjør 81 mill. kroner. Bemanningen er økt med 2 årsverk de siste 12 månedene og utgjør 360 årsverk. Andre kostnader er økt med 5 mill. kroner fra samme periode i fjor.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 40,3 % i 2. kvartal 2020, som er en økning på 0,3 p.e. sammenlignet med 2. kvartal i fjor.

Tapsnedskrivning og mislighold
Kvartalet er belastet med 42 mill. kroner i tap på utlån og garantier (6 mill. kroner). Omregnet på årsbasis utgjør dette 0,21 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (0,03 %). Tap innen næringslivssegmentet er økt med 51 mill. kroner i kvartalet, og innen personkundesegmentet er det en reduksjon på 9 mill. kroner.

Pr utgangen av 2. kvartal 2020 utgjør totalt forventet tap 446 mill. kroner, tilsvarende 0,65 % av utlån og garantier (354 mill. kroner og 0,55 %). Av totalt forventet tap er 24 mill. kroner knyttet til kredittforringede engasjement med betalingsmislighold over 90 dager (11 mill. kroner), noe som utgjør 0,03 % av utlån og garantier (0,02 %). 272 mill. kroner er relatert til øvrige kredittforringede engasjementer (239 mill. kroner), tilsvarende 0,41 % av brutto utlån og garantier (0,38 %).

Netto kredittforringede engasjement (engasjement med betalingsmislighold over 90 dager og øvrige engasjement i steg 3) har de siste 12 månedene hatt en økning på 194 mill. kroner. Pr utgangen av 2. kvartal 2020 fordeler netto kredittforringede engasjement seg med 856 mill. kroner på næringslivsmarkedet og 85 mill. kroner på personmarkedet. Totalt utgjør dette 1,41 % av brutto utlån og garantier (1,17 %).

Utlån til kunder
Ved utgangen av 2. kvartal 2020 utgjorde utlån til kunder 65 094 mill. kroner (62 529 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på utlån til kunder på totalt 2 565 mill. kroner, tilsvarende 4,1 %. Utlån til personkunder økte med 3,2 %, mens utlån til næringslivskunder har økt med 6,4 % siste 12 måneder. I 2. kvartal 2020 er det en reduksjon i utlån til næringslivskunder på 2,0 % og en økning på 1,2 % til personkunder. Personmarkedsandelen av utlån er ved utgangen av 2. kvartal 2020 på 68,5 % (69,3 %).

Innskudd fra kunder
Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 1 734 mill. kroner og 4,6 %. Ved utgangen av 2. kvartal 2020 utgjør innskuddene 39 055 mill. kroner (37 321 mill. kroner). Innskudd fra personmarkedet har økt med 8,1 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv er redusert med 0,7 % og innskudd fra det offentlige har økt med 9,4 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 60,6 % (58,7 %), innskudd fra næringslivsmarkedet utgjør 37,1 % (39,1 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 2,3 % (2,2 %).

Innskudd som andel av utlån utgjør 60,0 % ved utgangen av 2. kvartal 2020 (59,7 %).

KAPITALDEKNING
Sparebanken Møre er meget godt kapitalisert. Ved utgangen av andre kvartal var ren kjernekapitaldekning 17,3 % (15,1 %) inkl. 50 % av resultatet hittil i år. Dette er 4,6 prosentpoeng høyere enn det samlede regulatoriske minstekravet til ren kjernekapitaldekning på 12,7 %. Inkludert 50 % av resultatet hittil i år utgjør ansvarlig kapital 21,2 % (19,1 %), og kjernekapitalen utgjør 19,1 % (17,2 %).

Kapitaldekningen er beregnet i henhold til EUs kapitalkravsregelverk CRR/CRD IV som ble innført med virkning fra 31.12.2019.

De viktigste endringene gjeldende fra 31.12.2019 er at overgangsregelen knyttet til Basel I -gulvet ble fjernet og det er innført en SMB-rabatt på 23,82 % for SMB-kunder med lån inntil EUR 1,5 millioner og årlig omsetning under EUR 50 millioner.

Motsyklisk kapitalbuffer ble med virkning fra 13. mars 2020 redusert fra 2,5 prosent til 1,0 prosent. Nivået fastsettes av Finansdepartementet etter råd fra Norges Bank.

Samlet regulatorisk minstekrav til ren kjernekapitaldekning for Sparebanken Møre inkludert Pilar 2 tillegg var ved utgangen av 2. kvartal 2020 på 12,7 %. Ved vurdering av Pilar 2 tillegget for Sparebanken Møre i 2018 fastsatte Finanstilsynet dette til 1,7 %, dog minimum 590 mill. kroner med virkning fra 31. mars 2019.

Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio, LR) er ved utgangen av 2. kvartal 2020 på 7,7 %, 0,2 p.e. lavere enn ved utgangen av 2. kvartal 2019. Det regulatoriske minimumskravet (3 %) og bufferkravet (2 %), samlet 5 % overholdes med god margin.

DATTERSELSKAPER
Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 96 mill. kroner etter skatt i første halvår 2020 (99 mill. kroner).

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har ved utgangen av 2. kvartal 2020 utstående obligasjoner for 27,4 milliarder kroner, hvorav 32 % utstedt i annen valuta enn NOK. Av utstedt obligasjonsvolum fra selskapet holdes 2,1 milliarder kroner av morbank ved utgangen av 2. kvartal 2020. Møre Boligkreditt AS har gitt 94 mill. kroner i resultatbidrag til konsernet i første halvår 2020 (97 mill. kroner).

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 0,7 mill. kroner i første halvår 2020 (0,9 mill. kroner). Det var ved utgangen av kvartalet 14 årsverk i selskapet.

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 0,9 mill. kroner i første halvår 2020 (0,7 mill. kroner). Det er ingen ansatte i selskapet.

EGENKAPITALBEVIS
Ved utgangen av 2. kvartal 2020 var det 5 747 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital.

I note 11 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis. Pr 30. juni 2020 eide banken 22 111 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.

COVID-19: LIKVIDITET, FINANSIERING OG RESULTATKONSEKVENSER
Sparebanken Møre gikk inn i koronakrisen med gode nøkkeltall for kapital og likviditet. Ved årsskiftet lå NSFR (langsiktig likviditetsindikator) på 113 og konsernets rene kjernekapital lå på 17,7 prosent. LCR (kortsiktig likviditetsindikator) lå på 172 ved utgangen av februar 2020.

Konsernets første store fundingforfall i markedet kommer 23. september 2020 med 3 000 mill. kroner i MOBK14 fra Møre Boligkreditt AS. Neste større forfall er i februar 2021 med brutto 2 100 mill. kroner i MORG44 seniorlån. Ved halvårsskiftet har tilbakekjøp i markedet gjort at disse lånenes utestående har blitt redusert til hhv 1 283 mill. kroner og 1 850 mill. kroner.

Ved utgangen av andre kvartal endte NSFR på 115, LCR på 170 og ren kjernekapital på 17,3 prosent.

Siden konsernet ikke har hatt forfall på markedsfinansiering er det normale sesongvariasjoner og vekstendringer for utlån og innskudd som følge av den aktuelle situasjonen som har påvirket bankens likviditet gjennom de siste månedene. Myndighetstiltak knyttet til skatte- og avgiftsutsettelser, samt støtteordninger mv som følge av covid-19 har også til noen grad påvirket likviditetssituasjonen.

Etter noe utgang av institusjonelle innskudd i mars så vi i april en relativt svak utlånsvekst sammen med god innskuddsinngang. I mai fortsatte innskuddsveksten i personmarkedet, mens bl.a. skattebetalinger ga negativ innskuddsutvikling for næringslivsmarkedet. Totalt var det en rimelig balansert utvikling mellom innskudd og utlån i mai. Innskuddene økte sesongmessig kraftig i juni. I løpet av de første seks månedene i år har innskuddene økt med nær 1 200 mill. kroner mer enn utlånene og konsernet har i løpet av første halvår økt innskuddsdekningen fra 57,5 prosent til 60,0 prosent.

Sparebanken Møre har benyttet seg av Norges Banks F-lånsordning med to lån på til sammen 1 000 mill. kroner, 500 mill. kroner med 6 måneders- og 500 mill. kroner med 12 måneders løpetid. Likviditeten fra disse lånene har gått til å styrke bankens LCR-likviditetsportefølje tilsvarende. Ut over dette har konsernet gjennomført planlagt finansieringsstrategi. I juni gikk vi således i markedet med en OMF-emisjon på 3 000 mill. kroner med en løpetid på 5,25 år til erstatning for obligasjonsforfallet i september. Emisjonen ble godt mottatt.

Banken har fulgt likviditetsutviklingen tett gjennom de siste månedene; likviditet, finansiell status og risikovurdering. Det er avholdt hyppige møter i beredskapsgruppen for likviditet med rapportering administrativt og til styret med høy frekvens. Likviditetsstatus og innskuddsutvikling har også vært fast agendapunkt i møter i bankens beredskapsledelse. LCR har kontinuerlig blitt monitorert og rapportert daglig gjennom perioden og vi har ikke registrert noen dager uten robuste marginer mot minimumskravet.

Utviklingen i markedsverdien på bankens likviditetsbeholdning var den posten som hadde størst negativ effekt på bankens resultat i første kvartal. Denne effekten har blitt vesentlig redusert i løpet av andre kvartal, men vil være et usikkerhetsmoment også framover. Banken har ingen handelsportefølje i aksjer eller vesentlige eierposisjoner i produktselskaper, noe som innebærer lav volatilitet i resultatutviklingen også resten av året.

All markedsfinansiering til konsernet er gjort til flytende rente eller ved at rentene på fastrenteobligasjoner er swappet til flytende. Innlånskostnaden vil således følge utviklingen i 3 måneders NIBOR med et tidslag svarende til tidspunkt for rentefixing. Det tar et kvartal før fundingporteføljen er fullt repriset til nye nivå for pengemarkedsrenten. Sparebanken Møre har således normale finansieringskostnader først fra juli.

Fundingporteføljens rentefastsettelsesprofil, og det faktum at våre utlånsrenter til kunder ble nedjustert rett i etterkant av sentralbankens rentekutt, mens innskuddsrentene først ble redusert 6 uker senere, har svekket bankens rentenetto markert i 2. kvartal. Rentenettoen er også negativt påvirket av lavere avkastning på bankens frie egenkapital. Dette innebærer at Sparebanken Møre har nedjustert prognosen for rentenetto for året som helhet. I forhold til 2. kvartal forventer vi imidlertid en klar styrking av rentenettoen i de kommende kvartalene.

Den store økonomiske usikkerheten som oppstod i slutten av 1. kvartal 2020 som følge av covid-19 situasjonen og oljeprisfallet, medførte økt kredittrisiko og økt forventet tap. Til tross for forbedringer i de makroøkonomiske forholdene i 2. kvartal og fortsatt lavt mislighold, hersker det fortsatt usikkerhet om utvikling i covid-19 situasjonen og konsekvensene av oljeprisfallet. En endring av disse forholdene vil kunne påvirke konsernets tapsnivå.

Sannsynlighetsvektingen av makroscenarioer er holdt uendret ved utgangen av 2. kvartal 2020. I 1. kvartal 2020 ble sannsynligheten for pessimistisk scenario økt fra 10 til 40 prosent, mens basis scenariet ble redusert fra 80 % til 50 % sannsynlighet. Det henvises til ytterligere informasjon om konsekvenser av covid-19 og måling av forventet kredittap i note 3.

UTSIKTENE FRAMOVER 
Økonomiske nøkkeltall indikerer at produksjon og etterspørsel i Møre og Romsdal steg gjennom 2. kvartal 2020. Dette skyldtes lettelsene i smitteverntiltakene. I tillegg bidro omfattende finanspolitiske tiltak, lavere rente og en svak kronekurs positivt. Videre falt ledigheten kraftig. Ved utgangen av juni utgjorde ledigheten i fylket 4,1 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenligning var ledigheten på landsbasis 4,8 prosent. Dersom det ikke kommer nye perioder med aktivitetsdempende tiltak for å hindre smittespredning kan ledigheten falle ytterligere fram mot årsskiftet.

Framover står imidlertid flere bransjer overfor utsikter til sviktende omsetning. Blant annet gjelder dette for reiselivsnæringen og den maritime industrien. Dessuten vil oljerelaterte næringer bli negativt påvirket av utsiktene til en sterk nedgang i petroleumsinvesteringene de nærmeste par årene. Selv om produksjonsveksten er på vei opp, vil derfor arbeidsledigheten i fylket og i landet som helhet trolig holde seg høyere på lang sikt enn den var før koronapandemien.

For Norge sett under ett har husholdningenes gjeldsvekst falt jevnt så langt i 2020, og ved utgangen av juni ligger årsraten på 4,4 prosent. Utlånsveksten til næringslivsmarkedet har også falt så langt i år til en årsrate på 3,5 prosent.

Banken registrerer gjennom første halvår avtakende veksttakt både i utlån til personmarkedet og i utlån til næringslivsmarkedet sammenlignet med årsveksten ved utgangen av fjerde kvartal. Innskuddsveksten så langt i år er svært god og innskuddsdekningen er høy og stigende.

Banken forventer at utlånsveksten i 2020 vil bli noe lavere enn forventet ved inngangen av året. Årsaken er en sterk konkurransesituasjon, god vekst i 2019 og et lavere investeringsnivå som følge av koronapandemien og oljeprisfallet.

Banken har en solid kapitalbase og god likviditet og vil også framover være en sterk og engasjert støttespiller for våre kunder. Fokus er hele tiden å ha god drift og lønnsomhet.

Sparebanken Møres langsiktige målsettinger om en egenkapitalrentabilitet som overstiger 11 prosent og en kostnadsandel under 40 prosent ligger fast. Varigheten på, og konsekvensene av myndighetenes aktivitetsdempende tiltak mot koronaviruset, ventes å ha vesentlig effekt på økonomisk aktivitet også resten av året. Dette, kombinert med en svakere rentenetto bl.a. som følge av markedspraksis for endring av utlåns- og innskuddsrenter våren 2020, gjør det lite trolig at bankens strategiske målsetting om egenkapitalrentabilitet nås i 2020. Banken forventer imidlertid å nå sine langsiktige målsettinger i 2021.

Ålesund, 30. juni 2020
12. august 2020

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
RAGNA BRENNE BJERKESET, styrets nestleder
HENRIK GRUNG
JILL AASEN
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
KÅRE ØYVIND VASSDAL
HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE

TROND LARS NYDAL, adm.direktør