Resultat morbank

RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)2. kv. 20192. kv. 201830.06.201930.06.20182018
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost3412946515831 194
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi514810588186
Rentekostnader147118277228472
Netto renteinntekter245224479443908
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester5453104102208
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester67131425
Andre driftsinntekter910181836
Netto provisjons- og andre driftsinntekter5756109106219
Utbytte41177154154
Netto verdiendring på finansielle instrumenter2128473440
Netto avkastning på finansielle investeringer2529224188194
Sum inntekter3273098127371 321
Kostnader ved ytelser til ansatte8581167162327
Administrasjonskostnader36307468132
Avskrivninger og avsetninger136261327
Andre driftskostnader1826374699
Sum driftskostnader152143304289585
Resultat før tap175166508448736
Tap på utlån, garantier m.v.8-422214
Resultat før skatt167170486446722
Skattekostnad39387472146
Resultat for perioden128132412374576
Tilordnet egenkapitaleiere125128406367565
Tilordnet fondsobligasjonseiere346711
      
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)6,206,4020,3518,4028,35
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)6,206,4020,3518,4028,35
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)15,500,0015,500,0015,50
      
      
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)2. kv. 20192. kv. 201830.06.201930.06.20182018
Resultat for perioden128132412374576
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:     
Verdiendring basisspreader00000
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader00000
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:     
Estimatavvik pensjon000012
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon0000-3
Totalresultat for perioden128132412374585
Tilordnet egenkapitaleiere125128406367574
Tilordnet fondsobligasjonseiere346711
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.