Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT      
(Mill. kroner)Note2. kv. 20192. kv. 201830.06.201930.06.20182018
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost 5054399738591 769
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi 554210580171
Rentekostnader 240190454359761
Netto renteinntekter10 3202916245801 179
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5553105102208
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 67131425
Andre driftsinntekter 66121124
Netto provisjons- og andre driftsinntekter 555210499207
Utbytte 42533
Netto verdiendring på finansielle instrumenter5 1924462938
Netto avkastning på finansielle investeringer 2326513241
Sum inntekter 3983697797111 427
Kostnader ved ytelser til ansatte 8985174169340
Administrasjonskostnader 36307468133
Avskrivninger og avsetninger 118221531
Andre driftskostnader 2427474799
Sum driftskostnader 160150317299603
Resultat før tap 238219462412824
Tap på utlån, garantier m.v.3 6-519-316
Resultat før skatt 232224443415808
Skattekostnad 5350102100203
Resultat for perioden 179174341315605
Tilordnet egenkapitaleiere 176170335308594
Tilordnet fondsobligasjonseiere 346711
       
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 8,858,5016,8015,4529,80
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 8,858,5016,8015,4529,80
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 15,500,0015,500,0014,00
       
       
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT      
(Mill. kroner) 2. kv. 20192. kv. 201830.06.201930.06.20182018
Resultat for perioden 179174341315605
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:      
Verdiendring basisspreader 7-32-8-18
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader -21-124
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:      
Estimatavvik pensjon 000012
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 0000-3
Totalresultat for perioden 184172342309600
Tilordnet egenkapitaleiere 181168336302589
Tilordnet fondsobligasjonseiere 346711
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.