Note 1

Regnskapsprinsipper

Konsernets delårsregnskap er avlagt i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 30.06.2019. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering, og i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2018, med unntak av IFRS 16 som trådte i kraft 1.1.2019.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta. Alle beløp er oppgitt i mill. kroner dersom ikke noe annet er opplyst.

IFRS 16 Leieavtaler trådte i kraft 1.1.2019. Denne standarden erstattet IAS 17 Leieavtaler. IFRS 16 angir prinsipper for innregning, måling, presentasjon og opplysninger om leieavtaler for begge parter i en leieavtale, dvs. kunden (leietager) og tilbyder (utleier). Den nye standarden krever at leietager innregner eiendeler og forpliktelser for de fleste leieavtaler, noe som er en vesentlig endring fra tidligere prinsipper. Den regnskapsmessige behandlingen for utleier er uforandret.

Sparebanken Møre har valgt å benytte seg av modifisert retrospektiv metode ved implementeringen av IFRS 16. Dette medfører at sammenligningstall for 2018 ikke blir omarbeidet. I hovedsak er det konsernets ordinære husleieavtaler som blir omfattet av IFRS 16. Diskonteringsrenten som er benyttet utgjør 2,4 %. Bruksrett presenteres i balansen under regnskapslinjen «Varige driftsmidler», mens tilhørende leieforpliktelse presenteres under regnskapslinjen «Andre forpliktelser».

Ved implementeringen av IFRS 16 pr 1.1.2019 ble bruksrett og tilhørende leieforpliktelse innregnet med 90 mill. kroner. Implementeringen medførte en reduksjon i ren kjernekapital på 0,04 %.

Som en konsekvens av de nye reglene er konsernets husleiekostnad redusert med 6,3 mill. kroner i første halvår av 2019, mens rentekostnaden er økt med 0,8 mill. kroner og avskrivingene er økt med 5,7 mill. kroner. Overgangen til IFRS 16 har altså gitt en marginal kostnadsøkning for konsernet på 0,2 mill. kroner i første halvår av 2019.

 

Note 2

Utlån og innskudd etter sektor og næring

KONSERN Utlån
Sektor/næring30.06.201930.06.201831.12.2018
Jordbruk og skogbruk538486542
Fiske og fangst3 2702 9983 206
Industri2 6862 4012 369
Bygg og anlegg797722698
Varehandel og hotell646625676
Supply/Offshore9869541 005
Eiendomsdrift7 2476 6066 733
Faglig/finansiell tjenesteytelse9881 2131 272
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 9802 0681 867
Offentlig forvaltning010
Utlandet255190248
Sum næringsliv/offentlig19 39318 26418 616
Personkunder43 33140 80641 917
Verdijustering utlån til virkelig verdi503556
Sum brutto utlån og fordringer på kunder62 77459 10560 589
Forventet tap (ECL) - Steg 1-29-24-25
Forventet tap (ECL) - Steg 2-69-56-60
Forventet tap (ECL) - Steg 3-14-105-111
Individuelle nedskrivninger-133-46-47
Sum netto utlån og fordringer på kunder62 52958 87460 346
Herav utlån med flytende rente (amortisert kost)58 70355 28956 535
Herav utlån med fast rente (virkelig verdi)3 8263 5853 811
    
    
KONSERN Innskudd
Sektor/næring30.06.201930.06.201831.12.2018
Jordbruk og skogbruk206192181
Fiske og fangst1 141896995
Industri1 6031 6461 559
Bygg og anlegg752566661
Varehandel og hotell750680813
Eiendomsdrift1 8491 3361 576
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse6 0145 0935 043
Offentlig forvaltning812765780
Utlandet435
Andre2 2802 2102 177
Sum næringsliv/offentlig15 41113 38713 790
Personkunder21 91020 85220 624
Sum innskudd fra kunder37 32134 23934 414
 

Note 3

Tap på utlån og garantier

Måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier er gjennomført i tråd med IFRS 9. For å beregne forventet kredittap fordeler Sparebanken Møre engasjementene i tre steg:

Steg 1: Ved førstegangs innregning og hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal engasjementet plasseres i steg 1 og det avsettes for 12-måneders forventet tap.

Steg 2: Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig uten at det foreligger objektive bevis på tap skal engasjementet overføres til steg 2 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden.

Steg 3: Hvis kredittrisikoen økes ytterligere og det foreligger objektive bevis på tap eller det er foretatt individuell nedskrivning, blir engasjementet overført til steg 3.

Forventet tap på utlån er i balansen presentert som reduksjon av «Utlån til og fordringer på kunder» og forventet tap på garantier fremkommer på linjen «Andre avsetninger og forpliktelser».

Benyttet metodikk for måling av forventet kredittap (ECL) i henhold til IFRS 9 er redegjort for i note 6 i årsrapporten for 2018.

Spesifikasjon av periodens resultatførte tap på utlån og garantier  
KONSERN2. kv. 20192. kv. 201830.06.201930.06.201831.12.2018
Endring i ECL Steg 14-1501
Endring i ECL Steg 21113131116
Endring i ECL Steg 3-95-11-138-16-12
Økning i eksisterende individuelle nedskrivninger20802
Nye individuelle nedskrivninger8721391430
Konstaterte tap dekket av tidligere individuelle nedskrivninger104511
Reversering av tidligere individuelle nedskrivninger-3-10-11-16-33
Konstaterte tap hvor det tidligere ikke er avsatt for individuelle nedskrivninger20328
Inngang på tidligere konstaterte tap-32-4-3-7
Tap på utlån og garantier6-519-316
Endring i balanseførte tapsavsetninger/ECL i perioden    
KONSERN - 30.06.2019Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20182661251338
Tilgang av nye engasjement86114
Avgang av engasjement og overføring til individuell tapsvurdering-3-5-118-126
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert0-6-2-8
Migrering til steg 11-14-1-13
Migrering til steg 2-234-2210
Migrering til steg 30-153
Endring i individuelle tapsnedskrivninger--136136
ECL 30.06.20193075250355
- herav forventet tap på utlån2969147245
- herav forventet tap på garantier16103110
     
     
KONSERN - 30.06.2018Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Totale nedskrivinger pr 31.12.2017 ihht IAS 39   336
Effekt av endring av regler ifbm overgang til IFRS 9   -1
ECL 01.01.2018 ihht IFRS 92546264335
Tilgang av nye engasjement75113
Avgang av engasjement og overføring til individuell tapsvurdering-4-5-8-17
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-4-2126
Migrering til steg 13-14-5-16
Migrering til steg 2-228-197
Migrering til steg 30-154
Endring i individuelle tapsnedskrivninger---2-2
ECL 30.06.20182557248330
- herav forventet tap på utlån2456151231
- herav forventet tap på garantier119799
     
     
KONSERN - 31.12.2018Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Totale nedskrivninger pr 31.12.2017 ihht IAS 39   336
Effekt av endring av regler ifbm overgang til IFRS 9   -1
ECL 01.01.2018 ihht IFRS 92546264335
Tilgang av nye engasjement916126
Avgang av engasjement og overføring til individuell tapsvurdering-6-12-13-30
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-2-3138
Migrering til steg 13-18-8-23
Migrering til steg 2-232-1119
Migrering til steg 30-165
Endring i individuelle tapsnedskrivninger---1-1
ECL 31.12.20182661251338
- herav forventet tap på utlån2560158243
- herav forventet tap på garantier119395
Engasjement (eksponering) fordelt på risikogrupper basert på sannsynligheten for mislighold
KONSERN - 30.06.2019Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)49 156590-49 746
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)7 2832 959-10 242
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)983666-1 649
Misligholdte/tapsutsatte engasjement--997997
Sum brutto engasjement57 4224 21599762 634
- Forventet tap (ECL)-30-75-250-355
Sum netto engasjement *)57 3924 14074762 279
     
     
KONSERN - 30.06.2018Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)47 488934-48 421
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)5 7622 969-8 731
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)696460-1 155
Misligholdte/tapsutsatte engasjement--345345
Sum brutto engasjement53 9464 36234558 653
- Forventet tap (ECL)-25-57-248-330
Sum netto engasjement *)53 9214 3059758 323
     
     
KONSERN - 31.12.2018Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)48 342833-49 175
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)6 3453 214-9 559
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)516795-1 311
Misligholdte/tapsutsatte engasjement--382382
Sum brutto engasjement55 2034 84238260 427
- Forventet tap (ECL)-26-61-251-338
Sum netto engasjement *)55 1774 78113160 089
*) Tabellene over tar utgangspunkt i eksponering på rapporteringstidspunktet og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen.
 

Note 4

Tapsutsatte engasjement

Sum av engasjement med betalingsmislighold over 3 mnd. og øvrige tapsutsatte engasjement (engasjement uten betalingsmislighold med individuell nedskrivning)
 30.06.201930.06.201831.12.2018
KONSERNSumPMNLSumPMNLSumPMNL
          
Brutto engasjement med betalingsmislighold over 3 mnd.134567860564765521
Brutto øvrige tapsutsatte engasjement863188452851527030617289
Sum brutto tapsutsatte engasjement997749233457127438272310
          
Individuell nedskrivning på engasjement med betalingsmislighold over 3 mnd.11655501192
Individuell nedskrivning på øvrige tapsutsatte engasjement22572189348988088
Sum individuelle nedskrivninger236132239898999990
          
Netto engasjement med betalingsmislighold over 3 mnd.123507355514654619
Netto øvrige tapsutsatte engasjement638116271921118121817201
Netto tapsutsatte engasjement761617002476218528363220
          
Brutto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier1,560,174,430,570,171,380,620,171,54
Netto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier1,190,143,360,410,150,930,460,151,09
 

Note 5

Klassifikasjon av finansielle instrument

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING OG MÅLING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved førstegangs regnskapsføring i henhold til IFRS 9. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier:
• virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
• amortisert kost

Klassifiseringen av de finansielle eiendelene er avhengig av to faktorer:
• formålet ved anskaffelsen av det finansielle instrumentet
• de kontraktsmessige kontantstrømmene til de finansielle eiendelene

Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost
Kategoriseringen av eiendelene forutsetter at følgende krav er oppfylt:
• eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer
• kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter

Alle utlån og fordringer i konsernregnskapet, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, basert på selskapets forretningsmodell. Porteføljen holdes ikke utelukkende for å motta renter og avdrag. Beholdningen av fastrenteutlån er klassifisert til virkelig verdi for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko banken har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Aksjeporteføljen bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for det enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og fondsandeler, samt obligasjoner og sertifikater på LCR-nivå 1 som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår i hovedsak verdipapirgjeld, derivat og obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår i hovedsak utlån til og innskudd fra kunder, samt aksjer.

KONSERN - 30.06.2019Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 963963
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 8612 861
Utlån til og fordringer på kunder3 82658 70362 529
Sertifikater og obligasjoner6 711 6 711
Aksjer og andre verdipapirer186 186
Finansielle derivater1 199 1 199
Sum finansielle eiendeler11 92262 52774 449
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 3651 365
Innskudd fra kunder 37 32137 321
Finansielle derivater357 357
Verdipapirgjeld 27 17827 178
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 860860
Sum finansielle forpliktelser35766 72467 081
    
    
KONSERN - 30.06.2018Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 7575
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 7512 751
Utlån til og fordringer på kunder3 58555 28958 874
Sertifikater og obligasjoner7 394 7 394
Aksjer og andre verdipapirer203 203
Finansielle derivater875 875
Sum finansielle eiendeler12 05758 11570 172
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 756756
Innskudd fra kunder-34 23934 239
Finansielle derivater375 375
Verdipapirgjeld 27 37427 374
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 0161 016
Sum finansielle forpliktelser37563 38563 760
    
    
KONSERN - 31.12.2018Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 857857
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 2881 288
Utlån til og fordringer på kunder3 81156 53560 346
Sertifikater og obligasjoner6 789 6 789
Aksjer og andre verdipapirer182 182
Finansielle derivater1 209 1 209
Sum finansielle eiendeler11 99158 68070 671
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 955955
Innskudd fra kunder 34 41434 414
Finansielle derivater525 525
Verdipapirgjeld 26 98026 980
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 996996
Sum finansielle forpliktelser52563 34563 870
Netto verdiendring på finansielle instrumenter     
 2. kv. 20192. kv. 201830.06.201930.06.201831.12.2018
Sertifikater og obligasjoner-3-63-3-19
Aksjer615121310
Valutahandel (for kunder)1110241938
Rentehandel (for kunder)74868
Finansielle derivat-21-1-61
Netto verdiendring og gevinst /tap på finansielle instrumenter1924462938
 

Note 6

Finansielle instrument til amortisert kost

KONSERN30.06.201930.06.201831.12.2018
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank9639637575857857
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 8612 8612 7512 7511 2881 288
Utlån til og fordringer på kunder58 70358 70355 28955 28956 53556 535
Sum finansielle eiendeler62 52762 52758 11558 11558 68058 680
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 3651 365756756955955
Innskudd fra kunder37 32137 32134 23934 23934 41434 414
Verdipapirgjeld27 28227 17827 48727 37427 03926 980
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner8658601 0061 0161 000996
Sum finansielle forpliktelser66 83366 72463 48863 38563 40863 345
KONSERN - 30.06.2019Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank963  963
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 861 2 861
Utlån til og fordringer på kunder  58 70358 703
Sum finansielle eiendeler9632 86158 70362 527
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 365 1 365
Innskudd fra kunder  37 32137 321
Verdipapirgjeld 27 282 27 282
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 865 865
Sum finansielle forpliktelser-29 51237 32166 833
     
KONSERN - 30.06.2018Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank75  75
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 751 2 751
Utlån til og fordringer på kunder  55 28955 289
Sum finansielle eiendeler752 75155 28958 115
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 756 756
Innskudd fra kunder  34 23934 239
Verdipapirgjeld 27 487 27 487
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 006 1 006
Sum finansielle forpliktelser-29 24934 23963 488
     
KONSERN - 31.12.2018Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank857  857
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 288 1 288
Utlån til og fordringer på kunder  56 53556 535
Sum finansielle eiendeler8571 28856 53558 680
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 955 955
Innskudd fra kunder  34 41434 414
Verdipapirgjeld 27 039 27 039
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 000 1 000
Sum finansielle forpliktelser-28 99434 41463 408
 

Note 7

Finansielle instrument til virkelig verdi

En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 9 mill. kroner på fastrenteutlånene.

KONSERN - 30.06.2019Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 8263 826
Sertifikater og obligasjoner4 4992 212 6 711
Aksjer og andre verdipapirer7 179186
Finansielle derivat 1 199 1 199
Sum finansielle eiendeler4 5063 4114 00511 922
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 357 357
Sum finansielle forpliktelser-357-357
     
     
KONSERN - 30.06.2018Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 5853 585
Sertifikater og obligasjoner4 6942 700 7 394
Aksjer og andre verdipapirer21 182203
Finansielle derivat 875 875
Sum finansielle eiendeler4 7153 5753 76712 057
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 375 375
Sum finansielle forpliktelser-375-375
     
KONSERN - 31.12.2018Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 8113 811
Sertifikater og obligasjoner4 6962 093 6 789
Aksjer7 175182
Finansielle derivat 1 209 1 209
Sum finansielle eiendeler4 7033 3023 98611 991
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 525 525
Sum finansielle forpliktelser-525-525
Avstemming av bevegelser i nivå 3 i perioden
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.183 811175
Kjøp/økning3415
Salg/reduksjon-319-9
Overført til Nivå 3  
Overføring ut av Nivå 3  
Gevinst/tap i perioden-715
Balanseført verdi pr 30.06.193 826186
   
   
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.173 923169
Kjøp/økning4342
Salg/reduksjon-7410
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden-3132
Balanseført verdi pr 30.06.183 585203
 

Note 8

Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett

Konsernets verdipapirgjeld består utstedte obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i norske kroner og i Euro utstedt av Møre Boligkreditt AS, i tillegg til sertifikater og obligasjonslån kvotert i norske kroner utstedt av Sparebanken Møre. Tabellen under gir en oversikt over konsernets utstedte obligasjoner med fortrinnsrett.  

Oversikt over utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i konsernet
ISINValutaNominell verdi 30.06.2019RenteUtstedtForfall30.06.201930.06.201831.12.2018
NO0010588072NOK1 050fast NOK 4,75 %201020251 2001 2061 200
NO0010657232NOK-3 mnd Nibor + 0,65 %20122018-2 500-
NO0010676018NOK-3 mnd Nibor + 0,47 %20132019-2 5002 501
XS0968459361EUR25fast EUR 2,81 %20132028304284298
XS0984191873EUR306 mnd Euribor + 0,20 %20132020291285298
NO0010696990NOK2 5003 mnd Nibor + 0,45 %201320202 4992 4982 499
NO0010720204NOK3 0003 mnd Nibor + 0,24 %201420202 9992 9992 999
NO0010730187NOK1 000fast NOK 1,50 %20152022987986987
NO0010777584NOK3 0003 mnd Nibor + 0,58 %201620213 0023 0033 002
XS1626109968EUR250fast EUR 0,125 %201720222 4632 3802 502
NO0010819543NOK2 5003 mnd Nibor + 0,42 %201820242 4992 4992 499
XS1839386577EUR250fast EUR 0,375 %201820232 4952 3932 519
NO0010836489NOK1 000fast NOK 2,75 %201820281 042-1 018
NO0010853096NOK2 5003 mnd Nibor + 0,37 %201920252 498--
Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i Møre Boligkreditt AS  22 27923 53322 322

Pr 30.06.2019 eide Sparebanken Møre ingen OMF utstedt av Møre Boligkreditt AS (2 214 mill. kroner). Møre Boligkreditt AS hadde pr 30.06.2019 ingen egenbeholdning (0 mill. kroner).

 

Note 9

Driftssegmenter

Resultat - 2. kvartal 2019KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter32031261910
Andre driftsinntekter781329306
Sum inntekter398161552216
Driftskostnader1603628915
Resultat før tap238-201271301
Tap på utlån60420
Resultat før skatt232-201231281
Skattekostnad53    
Resultat for perioden179    
      
      
Resultat - 30.06.2019KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter62492403750
Andre driftsinntekter15536535610
Sum inntekter7794529343110
Driftskostnader31755611929
Resultat før tap462-102322391
Tap på utlån1901900
Resultat før skatt443-102132391
Skattekostnad102    
Resultat for perioden341    
      
      
Nøkkeltall - 30.06.2019KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)62 5291 25518 68642 5880
Innskudd fra kunder 1)37 32186513 08423 3720
Garantiforpliktelser1 43501 42960
Innskuddsdekning59,768,970,054,90
Antall årsverk3581564714213
      
      
Resultat - 2. kvartal 2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter29121131760
Andre driftsinntekter781926285
Sum inntekter369211392045
Driftskostnader1503426855
Resultat før tap219-131131190
Tap på utlån-50-4-10
Resultat før skatt224-131171200
Skattekostnad50    
Resultat for perioden174    
      
      
Resultat - 30.06.2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter58012233560
Andre driftsinntekter1312150519
Sum inntekter711222734079
Driftskostnader29954571799
Resultat før tap412-322162280
Tap på utlån-30-2-10
Resultat før skatt415-322182290
Skattekostnad100    
Resultat for perioden315    
      
      
Nøkkeltall - 30.06.2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)58 8691 16117 63440 0740
Innskudd fra kunder 1)34 23973811 34322 1580
Garantiforpliktelser1 58801 58260
Innskuddsdekning58,263,664,355,30
Antall årsverk3561565113514
      
      
Resultat - 31.12.2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 179-74547320
Andre driftsinntekter2482410010420
Sum inntekter1 4271755483620
Driftskostnader6039812036718
Resultat før tap824-814344692
Tap på utlån1601420
Resultat før skatt808-814204672
Skattekostnad203    
Resultat etter skatt605    
      
Nøkkeltall - 31.12.2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)60 3461 24417 96441 1380
Innskudd fra kunder 1)34 41458811 80422 0220
Garantiforpliktelser1 41801 41260
Innskuddsdekning57,047,365,753,50,0
Antall årsverk3611595113813
      
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
 MØRE BOLIGKREDITT AS 
Resultat2. kv. 20192. kv. 20182018
Netto renteinntekter7666274
Andre driftsinntekter-2-2-1
Sum inntekter7464273
Driftskostnader121142
Resultat før tap6253231
Tap på utlån, garantier m.v.-121
Resultat før skatt6351230
Skattekostnad141156
Resultat for perioden4940174
    
    
Resultat30.06.201930.06.201831.12.2018
Netto renteinntekter146138274
Andre driftsinntekter-1-1-1
Sum inntekter145137273
Driftskostnader232142
Resultat før tap122116231
Tap på utlån, garantier m.v.-211
Resultat før skatt124115230
Skattekostnad272656
Resultat for perioden9789174
    
    
Balanse30.06.201930.06.201831.12.2018
Utlån til kunder24 99323 86323 409
Egenkapital2 1481 6891 767
 

Note 10

Transaksjoner med nærståande parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser.
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK30.06.201930.06.201831.12.2018
Resultat   
Renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper61526
Mottatt utbytte fra datterselskap172152152
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS171734
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS7917
    
Balanse   
Fordring på datterselskap1 2511 1731 300
Obligasjoner med fortrinnsrett02 214818
Gjeld til datterselskap1661 104890
Konsernintern bruksrett til eiendommer i Sparebankeiendom AS113--
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS25 00623 87823 424
 

Note 11

Egenkapitalbevis

20 største eiere pr 30.06.2019Antall EKBAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll907 0009,17
Cape Invest AS763 1157,72
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge432 1754,37
Wenaasgruppen AS380 0003,84
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi370 8843,75
MP Pensjon339 7813,44
Pareto AS302 4883,06
Wenaas Kapital AS250 0002,53
FLPS - Princ All Sec207 1742,10
Verdipapirfondet Eika egenkapital187 6021,90
Beka Holding AS150 1001,52
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)113 5001,15
Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte111 1841,12
State Street Bank76 0000,77
Stiftelsen Kjell Holm76 0000,77
PIBCO AS75 0000,76
Forsvarets personell pensjonskasse63 6600,64
Malme AS55 0000,56
U Aandals Eftf AS50 0000,51
Eirik Ohr Eiendom AS42 0110,42
Sum 20 største eiere4 952 67450,09
Totalt antall EKB9 886 954100,00
 

Note 12

Ansvarlig kapital

Sparebanken Møres kapitaldekning er beregnet i henhold til IRB grunnleggende metode for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden.

Alle nøkkeltall for kapitaldekningen er basert på overgangsregelen («Basel I-gulvet») som sier at kapitalkravet ved bruk av interne metoder ikke kan være lavere enn 80 prosent av kapitalkravet etter Basel I-regelverket.

Kravet til ren kjernekapital for Pilar 1 er 12,0 prosent. Kravet består av et minstekrav på 4,5 prosent, bevaringsbuffer på 2,5 prosent, systemrisikobuffer på 3,0 prosent og motsyklisk kapitalbuffer på 2,0 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et individuelt Pilar 2-krav for Sparebanken Møre på 1,7 prosent.

 30.06.201930.06.201831.12.2018
Egenkapitalbevis989989989
- egne egenkapitalbevis-3-5-3
Overkursfond356355356
Fondsobligasjoner (AT 1)599349349
Grunnfondskapital2 6492 5132 649
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 3921 2601 391
Foreslått utbytte00153
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet00156
Annen egenkapital223199229
Periodens totalresultat3423090
Sum balanseført egenkapital6 6726 0946 394
    
Kjernekapital (T 1)   
Goodwill, immaterielle eiendeler og andre fradrag-40-37-42
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-13-13-14
Fradrag overfinansiering pensjon-180-13
Fondsobligasjoner (AT 1)-599-349-349
Forventet tap iht IRB utover beregnet ECL iht IFRS 9-407-162-173
Fradrag for foreslått utbytte00-153
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet00-156
Fradrag for periodens totalresultat-342-3090
Sum ren kjernekapital (CET 1)5 2545 2245 495
Fondsobligasjoner - klassifisert som egenkapital599349349
Fondsobligasjoner - klassifisert som gjeld143201197
Sum kjernekapital (T 1)5 9965 7746 041
    
Tilleggskapital (T 2)   
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital703703703
Sum tilleggskapital (T 2)703703703
    
Netto ansvarlig kapital6 6996 4776 743
    
Risikovektede eiendeler (RWA) fordelt etter engasjementskategorier   
Kredittrisiko - standardmetoden30.06.201930.06.201831.12.2018
Stater og sentralbanker000
Lokale og regionale myndigheter315143150
Offentlig foretak716154
Institusjoner536226472
Obligasjoner med fortrinnsrett441338400
Egenkapitalposisjoner1489898
Øvrige engasjement676642621
Sum kredittrisiko, standardmetoden2 1871 5081 795
    
Kredittrisiko - grunnleggende IRB-metode   
Massemarked pant i fast eiendom9 0128 3328 617
Massemarked øvrige engasjementer662618620
Foretak SMB3 6179 2379 171
Foretak spesialiserte6 2306 6136 784
Foretak øvrige11 1763 1433 807
Sum kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode30 69727 94328 999
    
Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg) - markedsrisiko532288554
Operasjonell risiko (basismetoden)2 5822 5052 582
Overgangsregel (Basel I-gulvet) *)02 355460
Risikovektede eiendeler35 99934 60034 390
*) Sparebanken Møre har ikke kapitalkrav knyttet til overgangsordningen vedrørende Basel I-gulvet ved utgangen av 2. kvartal 2019. Beregningsgrunnlaget på 35 999 mill. kroner er 309 mill. kroner høyere enn beregnet Basel I-gulv.
    
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 6201 5571 548
    
Bufferkrav:30.06.201930.06.201831.12.2018
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent900865860
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent1 0801 0381 032
Motsyklisk kapitalbuffer, 2,0 prosent720692688
Sum bufferkrav til ren kjernekapital2 7002 5952 579
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav9341 0721 368
    
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget etter overgangsregel30.06.201930.06.201831.12.2018
Ansvarlig kapital18,618,719,6
Ansvarlig kapital inkl. 50 % av resultatet19,119,1-
Kjernekapital16,716,717,6
Kjernekapital inkl. 50 % av resultatet17,217,1-
Ren kjernekapital14,615,116,0
Ren kjernekapital inkl. 50 % av resultatet15,115,5-
    
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)30.06.201930.06.201831.12.2018
Uvektet kjernekapitalandel7,67,88,1
Uvektet kjernekapitalandel inkl. 50 % av resultatet7,98,0-