Egenkapitaloppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN 30.06.2019Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 01.01.20196 3949863563492 6491251 3910538
Endring egen egenkapitalbevis1     1  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-153       -153
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-156       -156
Utstedt fondsobligasjon250  250     
Renter på utstedt fondsobligasjon-6       -6
Totalresultat for perioden342       342
Egenkapital pr 30.06.20196 6729863565992 6491251 3920565
          
          
KONSERN 30.06.2018Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.20176 0789843553492 4701251 21678501
Effekt av implementering av IFRS 9 01.01.2018 *)1   44 43-78-8
Egenkapital pr 01.01.20186 0799843553492 5141251 2590493
Endring egen egenkapitalbevis0   -1 1  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-138       -138
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-141       -141
Renter på utstedt fondsobligasjon-7       -7
Totalresultat for perioden309       309
Egenkapital pr 30.06.20186 1019843553492 5131251 2600515
          
          
KONSERN 31.12.2018Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.20176 0789843553492 4701251 21678501
Effekt av implementering av IFRS 9 01.01.2018 *)1   44 43-78-8
Egenkapital pr 01.01.20186 0799843553492 5141251 2590493
Endring egne egenkapitalbevis621 2 1  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-138       -138
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-141       -141
Renter på utstedt fondsobligasjon-11       -11
Egenkapital før årets resultatdisponering5 7959863563492 5161251 2600203
Tilført grunnfondet129   129    
Tilført utjevningsfondet127     127  
Tilført fondsobligasjonseiere11       11
Tilført annen egenkapital29       29
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne153       153
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet156       156
Resultat for regnskapsåret60500012901270349
Verdiendring basisspreader-18       -18
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader4       4
Estimatavvik pensjoner12   6 6  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner-3   -2 -1  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-50004050-14
Totalresultat for perioden60000013301320335
Egenkapital pr 31.12.20186 3949863563492 6491251 3910538
*) Se årsrapporten for 2018 for spesifikasjon av implementeringseffektene.