Balanse morbank

EIENDELER - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)30.06.201930.06.201831.12.2018
Kontanter og fordringer på Norges Bank96375857
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner3 9903 8012 330
Utlån til og fordringer på kunder37 65735 13837 059
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer6 6318 5327 095
Finansielle derivater578514584
Aksjer og andre verdipapirer186203182
Eierinteresser i konsernselskaper2 0711 6211 621
Eiendel ved utsatt skatt505950
Immaterielle eiendeler393642
Varige driftsmidler2083534
Andre eiendeler3508783
Sum eiendeler52 72350 10149 937
    
FORPLIKTELSER OG EGENKAPITAL - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)30.06.201930.06.201831.12.2018
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 3701 8431 668
Innskudd fra kunder37 34034 25634 437
Utstedte sertifikater og obligasjoner4 8075 9785 415
Finansielle derivater327352502
Andre forpliktelser1 283507550
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter826578
Andre avsetninger og forpliktelser140131125
Fondsobligasjoner157313293
Ansvarlige lån703703703
Sum forpliktelser46 20944 14843 771
Egenkapitalbevis989989989
Beholdning av egne egenkapitalbevis-3-5-3
Overkurs356355356
Fondsobligasjoner599349349
Innskutt egenkapital1 9411 6881 691
Grunnfondskapital2 6492 5132 649
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 3921 2601 391
Annen egenkapital-5-7310
Totalresultat for perioden4123740
Opptjent egenkapital4 5734 2654 475
Sum egenkapital6 5145 9536 166
Sum forpliktelser og egenkapital52 72350 10149 937