Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)Note30.06.201930.06.201831.12.2018 
Kontanter og fordringer på Norges Bank5 6 10 96375857 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 6 10 2 8612 7511 288 
Utlån til og fordringer på kunder2 3 4 5 7 10 62 52958 87460 346 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer5 7 10 6 7117 3946 789 
Finansielle derivater5 7 1 1998751 209 
Aksjer og andre verdipapirer5 7 186203182 
Eiendel ved utsatt skatt 546054 
Immaterielle eiendeler 403742 
Varige driftsmidler 279224220 
Andre eiendeler 1068587 
Sum eiendeler 74 92870 57871 074 
      
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)Note30.06.201930.06.201831.12.2018 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner5 6 10 1 365756955 
Innskudd fra kunder2 5 7 10 37 32134 23934 414 
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 6 8 27 17827 37426 980 
Finansielle derivater5 7 357375525 
Andre forpliktelser 953524609 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 826276 
Andre avsetninger og forpliktelser 140131125 
Fondsobligasjoner5 6 157313293 
Ansvarlige lån5 6 703703703 
Sum forpliktelser 68 25664 47764 680 
Egenkapitalbevis11 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -3-5-3 
Overkurs 356355356 
Fondsobligasjoner 599349349 
Innskutt egenkapital 1 9411 6881 691 
Grunnfondskapital 2 6492 5132 649 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 1 3921 2601 391 
Annen egenkapital 223206538 
Totalresultat for perioden 3423090 
Opptjent egenkapital 4 7314 4134 703 
Sum egenkapital 6 6726 1016 394 
Sum forpliktelser og egenkapital 74 92870 57871 074