Kvartalsberetning fra styret

Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

RESULTAT 1. HALVÅR 2019
Sparebanken Møres resultat før skatt etter første halvår 2019 ble 443 mill. kroner mot 415 mill. kroner etter første halvår 2018.

Sum inntekter var 68 mill. kroner høyere enn for samme periode i 2018. Rentenettoen er økt med 44 mill. kroner og andre inntekter er økt med 24 mill. kroner. Kursgevinst fra obligasjonsbeholdningen utgjør 3 mill. kroner mot et tap på 2 mill. kroner i første halvår 2018. Kursgevinst på aksjer utgjør 12 mill. kroner mot 13 mill. kroner i 1. halvår 2018. Inntekter fra øvrige finansielle investeringer viser en økning på 15 mill. kroner sammenlignet med 1.halvår 2018.

Kostnadene er 18 mill. kroner høyere i første halvår 2019 enn i 2018. Personalkostnadene er 5 mill. kroner høyere enn i fjor og finansskatten i form av økt arbeidsgiveravgift utgjør 6 mill. kroner, det samme som i 2018. Øvrige kostnader viser en økning på 13 mill. kroner i samme periode.

Tap på utlån og garantier utgjør 19 mill. kroner og er 22 mill. kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor.

Kostnader i forhold til inntekter utgjør etter første halvår i år 40,7 %. Dette er en reduksjon i forhold til samme periode i 2018 med 1,4 p.e.

Resultat etter skatt på 341 mill. kroner er 26 mill. kroner høyere enn for samme periode i 2018. Årets halvårsresultat gir en egenkapitalrentabilitet på 11,5 % omregnet til årsbasis, mot 11,2 % etter første halvår 2018.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 16,80 (15,45) for konsernet og kroner 20,35 (18,40) for morbanken.

Styret er fornøyd med resultatet etter første halvår 2019.

RESULTAT I 2. KVARTAL 2019
Resultat etter skatt i 2. kvartal 2019 utgjorde 179 mill. kroner, 0,98 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 174 mill. kroner og 1,00 % i tilsvarende kvartal i fjor.

Egenkapitalrentabiliteten i 2. kvartal 2019 ble 12,0 %, mot 12,3 % i 2. kvartal 2018.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 8,85 (8,50) for konsernet og kroner 6,20 (6,40) for morbanken.

Rentenetto
Netto renteinntekter på 320 mill. kroner er 29 mill. kroner høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,75 %, som er 0,07 p.e. høyere enn i 2. kvartal 2018.

Et stigende rentenivå har gitt økte fundingkostnader og reduserte marginer på utlån, men samtidig høyere marginer på innskudd sammenlignet med 2. kvartal 2018. I sum har dette redusert rentenettoen i kroner. På den andre siden har høyere utlåns- og innskuddsvolum, samt bedre rentebidrag fra bankens egenkapital, gitt økt rentenetto i kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

Sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden og redusert risiko i utlånsporteføljen har bidratt til press nedover på rentenettoen i prosent.

Banken har gjennomført en renteendring med virkning fra 10. mai hvor både utlåns- og innskuddsrenter er økt med inntil 0,25 prosentpoeng. Det er varslet en tilsvarende renteendring med virkning fra 9.august.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter ble 78 mill. kroner i kvartalet, det samme som i 2. kvartal i fjor. Andre inntekter utenom finansielle instrumenter viser en økning på 3 mill. kroner i forhold til 2. kvartal 2018. Verdiendring på obligasjonsporteføljen og aksjer utgjør en kursgevinst på 4 mill. kroner i kvartalet, mot en kursgevinst på 10 mill. kroner i 2. kvartal 2018. Verdivurdering av andre finansielle derivat viser en økning på 3 mill. kroner.

Kostnader
Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 160 mill. kroner, som er 10 mill. kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. Personalkostnadene er 3 mill. kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor og utgjør 88 mill. kroner. Bemanningen er økt med 2 årsverk de siste 12 månedene og utgjør 358 årsverk. Andre kostnader er økt med 7 mill. kroner fra samme periode i fjor.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 40,0 % i 2. kvartal 2019, som er en reduksjon på 0,6 p.e. sammenlignet med 2. kvartal i fjor.

Tapsnedskrivning og mislighold
Kvartalsregnskapet er belastet med 6 mill. kroner i tap på utlån og garantier (inntektsført 5 mill. kroner i tilsvarende periode i fjor). Omregnet på årsbasis utgjør dette 0,03 % (-0,03 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tap innen næringslivssegmentet er økt med 6 mill. kroner i kvartalet, og det er ikke bokført tap innen personkundesegmentet.

Pr utgangen av 2. kvartal 2019 utgjør totalt forventet tap 355 mill. kroner, tilsvarende 0,55 % av utlån og garantier (335 mill. kroner og 0,55 %). Av de individuelt vurderte engasjementene er 11 mill. kroner av nedskrivningene knyttet til betalingsmislighold over 90 dager (5 mill. kroner), noe som utgjør 0,02 % av utlån og garantier (0,01 %). 225 mill. kroner er relatert til øvrige engasjementer (93 mill. kroner), tilsvarende 0,37 % av brutto utlån og garantier (0,15 %).

Netto tapsutsatte engasjement (engasjement med betalingsmislighold over 90 dager og øvrige tapsutsatte engasjement hvor det er foretatt individuell tapsnedskrivning) har de siste 12 månedene hatt en økning på 514 mill. kroner som følge av individuell nedskrivning på engasjement som tidligere lå i steg 3 i konsernets ECL-modell. Pr utgangen av 2. kvartal 2019 fordeler netto tapsutsatte engasjement seg med 700 mill. kroner på næringslivsmarkedet og 61 mill. kroner på personmarkedet. Totalt utgjør dette 1,19 % av brutto utlån og garantier (0,41 %).

Utlån til kunder
Ved utgangen av 2. kvartal 2019 utgjorde utlån til kunder 62 529 mill. kroner (58 874 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på utlån til kunder på totalt 3 655 mill. kroner, tilsvarende 6,2 %. Utlån til personkunder økte med 6,2 %, mens utlån til næringslivskunder har økt med 6,2 % siste 12 måneder. I 2. kvartal 2019 er det en økning i utlån til næringslivskunder på 1,7 % og en økning på 2,1 % til personkunder. Personmarkedsandelen av utlån er ved utgangen av 2. kvartal 2019 på 69,3 % (69,0 %).

Innskudd fra kunder
Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 9,0 %. Ved utgangen av 2. kvartal 2019 utgjør innskuddene 37 321 mill. kroner (34 239 mill. kroner). Innskudd fra personmarkedet har økt med 5,1 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv har økt med 15,7 % og innskudd fra det offentlige har økt med 6,1 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 58,7 % (60,9 %), innskudd fra næringslivsmarkedet utgjør 39,1 % (36,9 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 2,2 % (2,2 %).

Innskudd som andel av utlån utgjør 59,7 % ved utgangen av 2. kvartal 2019 (58,2 %).

KAPITALDEKNING
Konsernets kapitaldekning ved utgangen av 2. kvartal 2019 ligger over de regulatoriske kapitalkravene og internt satt minimumsmålsetting for ren kjernekapital. Inkludert 50 % av resultatet hittil i år utgjør ansvarlig kapital 19,1 % (19,1 %), kjernekapital utgjør 17,1 % (17,1 %) og ren kjernekapital utgjør 15,1 % (15,5 %). Kvartalets reduksjon i ren kjernekapital skyldes hovedsakelig at det er foretatt individuell nedskrivning på engasjement som tidligere lå i steg 3 i konsernets ECL-modell.

Sparebanken Møre har ikke kapitalkrav knyttet til overgangsordningen vedrørende Basel I-gulvet ved utgangen av 2. kvartal 2019. Beregningsgrunnlaget på 35 999 mill. kroner er 309 mill. kroner høyere enn beregnet Basel I-gulv.

DATTERSELSKAPER
Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 99 mill. kroner etter skatt i første halvår 2019 (92 mill. kroner).

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har ved utgangen av 2. kvartal 2019 netto utstående obligasjoner for 22,3 milliarder kroner i markedet, om lag 25 % av innlånene er i annen valuta enn NOK. Selskapet har gitt 97 mill. kroner i resultatbidrag i første halvår 2019 (90 mill. kroner).

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 0,9 mill. kroner i første halvår 2019 (0,3 mill. kroner). Det var ved utgangen av kvartalet 13 årsverk i selskapet.

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 0,7 mill. kroner i første halvår 2019 (2 mill. kroner). Det er ingen ansatte i selskapet.

EGENKAPITALBEVIS
Ved utgangen av 2. kvartal 2019 var det 5 453 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital.

I note 11 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis. Pr 30. juni 2019 eide banken 24 832 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.

UTSIKTENE FRAMOVER
Det ligger an til en moderat oppgang i produksjon og etterspørsel i fylket framover. Rentenivået er fortsatt lavt, kronekursen holder seg svak og oppgangen i oljeinvesteringene har positive ringvirkninger for store deler av det øvrige næringsliv. Geopolitisk usikkerhet, Brexit og handelskonflikten mellom USA og Kina bidrar imidlertid til å dempe veksten på våre eksportmarkeder.

Arbeidsledigheten i fylket har falt kraftig de siste årene. Ikke minst gjelder dette i oljerelaterte områder. I følge NAV utgjorde den registrerte ledigheten ved arbeidskontorene i Møre og Romsdal 2,0 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av juni. Dette var lavere enn for landet som helhet. Arbeidsledigheten vil trolig stabilisere seg rundt dagens nivå gjennom resten av inneværende år.

Kredittveksten i Norge, både til husholdninger og til næringslivet, har endret seg lite så langt i år.

Sparebanken Møre opplever fortsatt sterk konkurranse i markedet, både for utlån og innskudd.

Banken er konkurransedyktig og registrerer god og tiltakende veksttakt i lån til personkundemarkedet. For utlån til næringslivsmarkedet har vi også sett en økning i veksttakten i andre kvartal 2019. Innskuddsveksten er svært god og innskuddsdekningen er høy, spesielt i næringslivsmarkedet. Det forventes at utlånsveksten innenfor både personmarkedet og næringslivsmarkedet vil ligge på om lag 5-6 prosent i 2019. Dette innebærer en vekst på – eller over markedsveksten. Fokus er hele tiden å ha god drift og økt lønnsomhet.

Banken vil fortsatt være en sterk og engasjert støttespiller for næringslivet på Nordvestlandet.

Sparebanken Møre har en målsetting om kostnadseffektiv drift der kostnadsandelen i strategiperioden 2019-2022 skal komme under 40 prosent.

Det forventes at tapene i Sparebanken Møre vil være på et lavt nivå også i 2019. Totalt sett forventes det et godt resultat for 2019. Bankens strategiske målsetting er at egenkapitalrentabiliteten skal passere 11 prosent i strategiperioden 2019-2022.

Ålesund, 30. juni 2019
 13. august 2019

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
ROY REITE, styrets nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENRIK GRUNG
JILL AASEN
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE

 
TROND LARS NYDAL, adm.direktør