Resultat morbank

RESULTAT MORBANK     
(Mill. kroner)2. kv. 20182. kv. 201730.06.201830.06.20172017
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost2942815835491 116
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi48428895172
Rentekostnader118115228231447
Netto renteinntekter224208443413841
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester535010294195
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester75141226
Andre driftsinntekter107181536
Netto provisjons- og andre driftsinntekter565210697205
Utbytte11154157158
Netto verdiendring på finansielle instrumenter2618304760
Netto avkastning på finansielle investeringer2719184204218
Sum inntekter3072797337141 264
Kostnader ved ytelser til ansatte8182162163322
Administrasjonskostnader30296868127
Avskrivninger og avsetninger66131327
Andre driftskostnader2624464695
Sum driftskostnader143141289290571
Resultat før tap164138444424693
Tap på utlån, garantier m.v.-66-2816
Resultat før skatt170132446416677
Skattekostnad38347266133
Resultat for perioden13298374350544
Tilordnet egenkapitaleiere12898367350538
Tilordnet fondsobligasjonseiere40706
      
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)6,404,9518,4017,6027,00
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)6,404,9518,4017,6027,00
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)0,0014,000,0014,0014,00
      
      
UTVIDET RESULTAT MORBANK     
(Mill. kroner)2. kv. 20182. kv. 201730.06.201830.06.20172017
Resultat for perioden13298374350544
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:     
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg 2)-60627
Verdiendring basisspreader 3)0 0--
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader0 0--
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:     
Estimatavvik pensjon0000-12
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon00003
Totalresultat for perioden132104374356562
Tilordnet egenkapitaleiere128104367356556
Tilordnet fondsobligasjonseiere40706
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
2) Kategorien Tilgjengelig for salg eksisterer ikke i IFRS 9. Aksjer og andeler er fra og med 01.01.2018 vurdert til virkelig verdi og verdiendringer inngår i linjen Netto verdiendring på finansielle instrumenter i ordinært resultat.
3) Verdiendring på konsernets basisswaper som inngår i sikringsforhold, ble til og med 31.12.2017 innregnet i ordinært resultat. Fra og med 01.01.2018 blir verdiendringer på basisswaper som skyldes endringer i basisspreader, regnskapsført i utvidet resultat som en sikringskostnad (cost of hedging).