Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN      
(Mill. kroner)Note2. kv. 20182. kv. 201730.06.201830.06.20172017
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost 4413948597921 612
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi 40478087175
Rentekostnader 190173359350687
Netto renteinntekter9 2912685805291 100
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 535010294196
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 75141226
Andre driftsinntekter 65111024
Netto provisjons- og andre driftsinntekter 52509992194
Utbytte 20312
Netto verdiendring på finansielle instrumenter5 2413293646
Netto avkastning på finansielle investeringer 2613323748
Sum inntekter 3693317116581 342
Kostnader ved ytelser til ansatte 8585169170335
Administrasjonskostnader 30336868128
Avskrivninger og avsetninger 88151631
Andre driftskostnader 2725474796
Sum driftskostnader 150151299301590
Resultat før tap 219180412357752
Tap på utlån, garantier m.v.3 -56-3813
Resultat før skatt 224174415349739
Skattekostnad 504410088182
Resultat for perioden 174130315261557
Tilordnet egenkapitaleiere 170130308261551
Tilordnet fondsobligasjonseiere 40706
       
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 8,506,5015,4513,1027,70
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 8,506,5015,4513,1027,70
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 0,0014,000,0014,0014,00
       
       
UTVIDET RESULTAT KONSERN      
(Mill. kroner) 2. kv. 20182. kv. 201730.06.201830.06.20172017
Resultat for perioden 174130315261557
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:      
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg 2)  6 627
Verdiendring basisspreader 3) -3 -8  
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader 1 2  
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:      
Estimatavvik pensjon 0000-12
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 00003
Totalresultat for perioden 172136309267575
Tilordnet egenkapitaleiere 168136302267569
Tilordnet fondsobligasjonseiere 40706
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
2) Kategorien Tilgjengelig for salg eksisterer ikke i IFRS 9. Aksjer og andeler er fra og med 01.01.2018 vurdert til virkelig verdi og verdiendringer inngår i linjen Netto verdiendring på finansielle instrumenter i ordinært resultat.
3) Verdiendring på konsernets basisswaper som inngår i sikringsforhold, ble til og med 31.12.2017 innregnet i ordinært resultat. Fra og med 01.01.2018 blir verdiendringer på basisswaper som skyldes endringer i basisspreader, regnskapsført i utvidet resultat som en sikringskostnad (cost of hedging).